Skip to main content

Cymharu Cyflawniad y Cyngor

Sut rydyn ni'n cymharu â Chynghorau eraill yng Nghymru?

Ddata Cymru yn darparu teclyn rhyngweithiol sy'n hawdd ei ddefnyddio, "Fy Nghyngor Lleol" sy'n caniatáu i'r cyhoedd, Cynghorwyr, swyddogion a phartneriaid gymharu cyflawniad cynghorau yn hawdd ledled Cymru a thros gyfnod o amser.

Sut rydyn ni'n defnyddio data Cynghorau eraill?

Rydyn ni'n defnyddio data Cynghorau eraill i gymharu'n cyflawniad ni â chyflawniad gweddill y Cynghorau yng Nghymru ac i ganfod a ydyn ni'n gwella neu'n gwaethygu dros amser. Mae hyn yn ein helpu ni i ddeall yn well y pethau rydyn ni angen eu gwella; pennu targedau mwy heriol; blaenoriaethu adnoddau; gwneud arbedion effeithlonrwydd neu ystyried gwneud newidiadau i'r gwasanaethau i wella cyflawniad.

 Yn Rhondda Cynon Taf, mae'r data rydyn ni'n ei ystyried yn rhoi gwybod i ni:

  • a yw cyflawniad y Cyngor yn well neu'n waeth na chyflawniad cyfartalog Cymru gyfan, ac
  • a yw'r Cyngor ymhlith y gorau neu'r gwaethaf yng Nghymru.

Mae'r wybodaeth yma'n cael ei chynnwys yn ein hadroddiadau cyflawniad chwarterol fel ein bod ni'n gallu cymharu ein cyflawniad.

I weld sut rydyn ni'n cymharu â gweddill Cymru, edrychwch ar ein crynodeb: Ein cyflawniad ni o'i gymharu â gweddill Cymru yn 2017-18

Ffynonellau cymharu data defnyddiol eraill

StatsCymru yw adnodd am ddim Llywodraeth Cymru ar-lein sy'n dangos holl ddata Cymru, ac nid dim ond data'r Cynghorau. Mae'r wefan yn galluogi defnyddwyr i weld a thrin casgliadau data ar y sgrin. Mae modd i ddefnyddwyr hefyd greu siartiau. Mae'r system yn cynnwys bron 1,000 o gasgliadau data, gan gynnwys gwybodaeth allweddol am boblogaeth, economi, addysg, gwariant llywodraeth a chyflawniad Cymru, yn ogystal â data ynghylch yr amgylchedd, trafnidiaeth ac iechyd. Mae gwefan

InfoBaseCymru yn rhoi mynediad hawdd i wybodaeth am bob cyngor lleol yng Nghymru. Mae'r wybodaeth wedi'i rhannu'n wahanol adrannau gan gynnwys pobl, yr economi, addysg, iechyd, tai, yr amgylchedd, trafnidiaeth a diogelwch y cyhoedd. Mae InfoBaseCymru yn cadw ac yn dangos data am Gymru – o lefel awdurdod lleol i lefel ardal leol – y mae modd ei weld drwy adroddiadau, tablau a mapiau.

Am ragor o wybodaeth am gynnwys y dudalen we yma, cysylltwch â'r Garfan Rheoli Cyflawniad: Cyfeiriad e-bost: CynllunCyflawni@rctcbc.gov.uk

Oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?