Sut rydyn ni'n cymharu â Chynghorau eraill yng Nghymru?

Bob blwyddyn, mae'n ofynnol i'r 22 Awdurdod Lleol gasglu gwybodaeth sy'n dangos cyflawniad eu gwasanaethau.
Mae'r data sy'n cael ei gasglu gan bob un o'r 22 Cyngor yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi bob blwyddyn gan Uned Ddata Cymru ym Mwletin Cyflawni Cymru Gyfan ar gyfer Cyflawniad Llywodraeth Leol 2016-17.

Mae Uned Ddata Cymru wedi lansio pecyn rhyngweithiol newydd sy'n hawdd i'w ddefnyddio, sef, "FyNghyngorLleol" sy'n galluogi'r cyhoedd, Cynghorwyr, swyddogion a phartneriaid i gymharu cyflawniad holl gynghorau Cymru dros amser.

Sut rydyn ni'n defnyddio data Cynghorau eraill?

Rydyn ni'n defnyddio data Cynghorau eraill i gymharu'n cyflawniad ni â chyflawniad gweddill y Cynghorau yng Nghymru ac i ganfod a ydyn ni'n gwella neu'n gwaethygu dros amser. Mae hyn yn ein helpu ni i ddeall yn well y pethau rydyn ni angen eu gwella; pennu targedau mwy heriol; blaenoriaethu adnoddau; gwneud arbedion effeithlonrwydd neu ystyried gwneud newidiadau i'r gwasanaethau i wella cyflawniad.

 Yn Rhondda Cynon Taf, mae'r data rydyn ni'n ei ystyried yn rhoi gwybod i ni:

  • a yw cyflawniad y Cyngor yn well neu'n waeth na chyflawniad cyfartalog Cymru gyfan, ac
  • a yw'r Cyngor ymhlith y gorau neu'r gwaethaf yng Nghymru.

Mae'r wybodaeth yma'n cael ei chynnwys yn ein hadroddiadau cyflawniad chwarterol fel ein bod ni'n gallu cymharu ein cyflawniad.

I weld sut rydyn ni'n cymharu â gweddill Cymru, edrychwch ar ein crynodeb: Ein cyflawniad ni o'i gymharu â gweddill Cymru yn 2016-17

Ffynonellau cymharu data defnyddiol eraill

StatsCymru yw adnodd am ddim Llywodraeth Cymru ar-lein sy'n dangos holl ddata Cymru, ac nid dim ond data'r Cynghorau. Mae'r wefan yn galluogi defnyddwyr i weld a thrin casgliadau data ar y sgrin. Mae modd i ddefnyddwyr hefyd greu siartiau. Mae'r system yn cynnwys bron 1,000 o gasgliadau data, gan gynnwys gwybodaeth allweddol am boblogaeth, economi, addysg, gwariant llywodraeth a chyflawniad Cymru, yn ogystal â data ynghylch yr amgylchedd, trafnidiaeth ac iechyd. Mae gwefan

InfoBaseCymru yn rhoi mynediad hawdd i wybodaeth am bob cyngor lleol yng Nghymru. Mae'r wybodaeth wedi'i rhannu'n wahanol adrannau gan gynnwys pobl, yr economi, addysg, iechyd, tai, yr amgylchedd, trafnidiaeth a diogelwch y cyhoedd. Mae InfoBaseCymru yn cadw ac yn dangos data am Gymru – o lefel awdurdod lleol i lefel ardal leol – y mae modd ei weld drwy adroddiadau, tablau a mapiau.

Am ragor o wybodaeth am gynnwys y dudalen we yma, cysylltwch â'r Garfan Rheoli Cyflawniad: Ffôn: (01443) 680723; Cyfeiriad e-bost: CynllunCyflawni@rctcbc.gov.uk

 

Oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.