Skip to main content

Hunanasesiad Blynyddol y Cyngo

Beth yw Hunanasesiad Blynyddol y Cyngor?

Yn 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gyfraith newydd, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Ymhlith pethau eraill, mae dyletswyddau Perfformiad a Llywodraethiant y Ddeddf yma'n gofyn inni ddangos tystiolaeth o sut mae'r Cyngor yn cwrdd â dyletswydd newydd 'i bob Cyngor yng Nghymru adolygu i ba raddau y mae'n bodloni'r 'gofynion cyflawniiad', hynny yw i ba raddau:-

  • y mae'n arfer ei swyddogaethau'n effeithiol;
  • y mae'n defnyddio ei adnoddau mewn modd economaidd, effeithlon ac effeithiol;
  • mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn sicrhau'r uchod.

Mae'r Ddeddf yn gofyn inni gyflawni Hunanasesiad blynyddol y Cyngor, asesu sut rydyn ni wedi cyflawni, adnabod lle rydyn ni angen gwella a rhoi cynlluniau yn eu lle er mwyn cyflawni'r gwelliannau yma. Yn ogystal â ffactorau eraill, rhaid i'r Hunanasesiad gael ei ystyried gan Gynghorwyr, ei adolygu gan Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor a'i fod ar gael i'r cyhoedd.

Rhoddodd Cyngor Rhondda Cynon Taf drefniadau hunanasesu ei hunan ar waith yn 2016.  Mae'r trefniadau yma yn cynnwys ein hadroddiad cynnydd blynyddol gafodd ei gyhoeddi yn ein Hadroddiad Cyflawniad Corfforaethol blaenorol, sy'n ffurfio rhan o'n trefniadau Rheoli Cyflawniad ac hefyd yn ein helpu ni i arddangos sut rydyn ni'n bodloni anghenion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  O ganlyniad i'n profiad, rydyn ni wedi bod mewn sefyllfa dda i ymateb i ofynion y gyfraith newydd a'i dyletswyddau.

Mae'r Hunanasesiad blynyddol statudol yn parhau i ymgorffori ein Hadroddiad Cyflawniad Corfforaethol blynyddol.

Mae ein Hunanasesiad ar gyfer 2022/23 wedi'i ystyried gan Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor yn ei gyfarfod ar 19 Rhagfyr 2023 cyn ei ystyried gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 17 Ionawr 2024.

Mae'r Hunanasesiad Blynyddol 2022/23, yn ymgorffori Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol y Cyngor (CPR) ar gael ar Wefan y Cyngor.

Hefyd ar gael: Hunanasesiad Blynyddol 2021/22.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch y Garfan Rheoli Cyflawniad ar cynlluncyflawni@rctcbc.gov.uk

[Wedi'i ddiweddaru ym mis Chwefror 2024]