Skip to main content

Hunanasesiad Blynyddol y Cyngo

Beth yw Hunanasesiad Blynyddol y Cyngor?

Yn 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gyfraith newydd, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.  Ymhlith pethau eraill, mae dyletswyddau Perfformiad a Llywodraethiant y Ddeddf yma'n gofyn inni ddangos tystiolaeth o sut mae'r Cyngor yn cwrdd â dyletswydd newydd 'i bob Cyngor yng Nghymru adolygu i ba raddau y mae'n bodloni'r 'gofynion perfformiad', hynny yw i ba raddau:-

· y mae'n arfer ei swyddogaethau'n effeithiol;

· y mae'n defnyddio ei adnoddau mewn modd economaidd, effeithlon ac effeithiol;

· mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn sicrhau'r uchod.

Mae'r Ddeddf yn gofyn inni gyflawni Hunanasesiad blynyddol y Cyngor, asesu sut rydyn ni wedi cyflawni yn erbyn ein blaenoriaethau, adnabod lle rydyn ni angen gwella a rhoi cynlluniau yn eu lle er mwyn cyflawni'r gwelliannau yma.  Rhaid i'r Hunanasesiad gael ei ystyried gan Gynghorwyr, ei adolygu gan Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor a'i fod ar gael i'r cyhoedd. 

Cafodd cynnydd y Cyngor yng nghyflawni gofynion y Ddeddf ar y cyfan ei ystyried gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2021.

Rhoddodd Cyngor RhCT drefniadau hunanasesu blynyddol ei hunan ar waith yn 2016.  Mae'r trefniadau'n cynnwys ein hadroddiad cynnydd blynyddol oedd wedi'i gyhoeddi yn ein Hadroddiadau Cyflawni Corfforaethol blaenorol.  O ganlyniad i'n profiad, rydyn ni wedi bod mewn sefyllfa dda i ymateb i ofynion y gyfraith newydd.

Mae'n Hunanasesiad blynyddol yn ymgorffori ein Hadroddiad Cyflawni Corfforaethol, ac wedi'i ystyried gan Bwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio yn ei gyfarfod ar 7 Rhagfyr 2022 cyn ystyried gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr 2023.

Mae'r Hunanasesiad Blynyddol 2021/22, yn ymgorffori Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol y Cyngor (CPR) ar gael ar Wefan y Cyngor.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch y Garfan Rheoli Cyflawniad ar cynlluncyflawni@rctcbc.gov.uk

[Wedi'i ddiwgio Ionawr 2023]