Skip to main content

Deisebau

Mae'r deisebau canlynol wedi'u cyflwyno. Mae'r deisebau a ddangosir yma wedi bodloni'r meini prawf fel y cytunwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.
TeitlDyddiad cyflwynoDull cyflwyno (cyfarfod y Cyngor/ymgynghoriad/yr adran gynllunio)Cyflwynwyd ganTrosolwg o'r rheswm dros y ddeisebNifer y llofnodionYmatebCamau a Gymerwyd
Gwrthwynebu ailddatblygiad arfaethedig hen safle WR Bishop 06/07/2022 Trigolion Trigolion

Atal ailddatblygiad hen safle WR Bishop

936

Disgwyl ymateb gan y Cabinet

Disgwyl ymateb o ran camau gweithredu

Mesurau gostegu traffig ar Heol Tyle-celyn, Pen-y-graig. 08/04/2022 Trigolion ar y cyd â'r Cynghorydd Davies Cynghorydd Davies

Gosod mesurau gostegu traffig ar Heol Tyle-celyn, Pen-y-graig, i gadw trigolion yn ddiogel

299

Ymateb wedi dod i law

Yn seiliedig ar adolygiad o hanes gwrthdrawiadau ag anafiadau personol am y rhan fwyaf o gyfnod o dair blynedd, ni fydd y safle'n cael ei restru fel blaenoriaeth ar hyn o bryd oherwydd bod lleoliadau eraill sydd â mwy o angen.

Bydd y pryderon ynghylch goryrru yn cael eu trosglwyddo i'r heddlu er mwyn iddo ystyried cymryd y camau priodol, ond byddai sefydlu Cynllun Gwylio Cyflymder Cymunedol ym Mhenygraig o fudd hefyd.

Mae modd i drigolion lenwi ffurflen pryder cymunedol ar Wefan GanBwyll;  i dynnu sylw at y mater.

Eiddo gwag Porth  23/03/22 Trigolion ar y cyd â'r Cynghorydd Williams a'r Cynghorydd Cox Y Cynghorydd Williams 

Mae Eiddo Gwag yn cael eu gadael i ddirywio a throi'n hagr. Mae'r trafodaethau wedi mynd ymlaen yn rhy hir

 310 Ymateb wedi dod i law 

Mae'r Cyngor yn parhau i drafod cyfleoedd i fanteisio ar gyllid o'r fath gyda pherchnogion eiddo preifat y dref. Mae Grant Cynnal Canol Trefi wedi cael ei roi ar waith i annog busnesau i sicrhau bod gyda nhw bresenoldeb deniadol a thaclus yn y dref. Mae'r grant yma'n parhau i fod ar gael i berchnogion busnes.

Yn ogystal â'r hyn sydd wedi'i nodi mewn perthynas â'r eiddo uchod, mae modd i mi gadarnhau bod Hysbysiad Adran 215 (Cynnal a Chadw Tir) wedi'i gyflwyno i berchennog hen Neuadd Bingo Top Ten Bingo. Mae'r hysbysiad yma'n gofyn iddo gyflawni sawl gwelliant i'r adeilad.

Rhaid cydymffurfio â'r hysbysiad erbyn 15 Mehefin. Bydd modd bwrw ymlaen â’r broses o geisio erlyniad os nad yw'r gwaith yn cael ei gynnal erbyn y dyddiad cydymffurfio.

Trefniant Trwyddedau Parcio ar Stryd Grawen, Porth 

23/03/22

Trigolion ar y cyd â'r Cynghorydd Williams a'r Cynghorydd Cox  

 

Y Cynghorydd Williams  

 

 

Rydyn ni wedi dod yn fwyfwy effro i nifer y ceir sydd ar y stryd, gan arwain at lawer o drigolion yn derbyn nifer o docynnau parcio.

 

 

 

 

 

 24

Ymateb wedi dod i law


Fel y mae'r enw yn awgrymu, gyda rhai eithriadau, dim ond preswylwyr all barcio

yn y lleoedd hynny. Gall hyn beri anhawster i'r rheiny sy'n dibynnu ar aelodau o'r teulu neu ffrindiau i ymweld â nhw. Er mwyn goresgyn hyn, mae modd cyflwyno lleoedd parcio i breswylwyr yn unig / lleoedd aros cyfyngedig. Serch hynny, fyddai'r opsiwn yma ddim yn mynd i'r afael â'r pryderon ynghylch unigolion nad ydyn nhw'n breswylwyr yn parcio am gyfnod byr nac mewn achosion lle mae nifer y lleoedd sydd eu hangen ar breswylwyr yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael. Felly, fyddai cyflwyno lleoedd parcio i breswylwyr yn unig ddim yn mynd i'r afael â'r problemau a godwyd a fydden nhw ddim yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Adolygiad o Symudiadau Traffig a Pharcio yn Nhreorci

 14/03/22

Preswylwyr ar y cyd â'r Cynghorydd Webster

Y Cynghorydd Webster

Rydyn ni'n galw ar Gyngor RhCT i gynnal adolygiad cynhwysfawr llawn o symudiadau traffig a pharcio yn Nhreorci drwy ymgynghori'n llawn â phreswylwyr.

248

Ymateb wedi dod i law

Ar ôl cwblhau'r prosiectau rydyn ni wedi ymrwymo iddyn nhw, byddwn ni'n ystyried ardaloedd eraill yn Rhondda Cynon Taf yn unol â'r meini prawf cymhwysedd, a bydd y rhain yn cael eu hasesu yn y flwyddyn ariannol nesaf. Does dim penderfyniad wedi cael ei wneud o ran yr ardaloedd sydd i'w cynnwys ond mae ardal Treorci wedi cael ei nodi'n lleoliad posibl ar gyfer adolygiad o drefniadau parcio yn y gorffennol, a bydd yn parhau i fod ar y rhestr o leoliadau i'w hystyried.

Trac BMX - Parc Coffa Ynysangharad

09/03/22

Trigolion ar y cyd â'r Cynghorydd Powell

Cynghorydd Powell

Mae angen cyfleuster o'r fath ym Mhontypridd er mwyn rhoi cyfle i bobl o bob oed ryddhau egni a mwynhau wrth gadw'n heini.

521 Ymateb sydd wedi dod law

Parhau i weithio gyda'n partneriaid i sicrhau rhagor o gyllid pan fydd cyfleoedd ar gael, ac yn ystyried y cyfleusterau, y gofynnwyd amdanyn nhw uchod, os bydd trafodaethau yn y dyfodol.

Heolydd a Phalmentydd yn ardal Graigwen  

09/02/22 Trigolyn ar y cyd â'r Cynghorydd Fychan AS Y Cyng Fychan ar ran trigolion

Nifer o faterion sy’n effeithio ar Graigwen. Mae'r rhain yn cynnwys:

  1. Goryrru:
  2. huwchraddio ers i'r stadau gael eu hadeiladu.
  3. Mae parcio
  4. Gwasanaeth bws.
 105 Ymateb sydd wedi dod law Mae gwasanaeth newydd sy'n defnyddio cerbydau llai yn cael ei gyflwyno ym Mharc Graig-wen yn y dyfodol agos ac o ganlyniad i hynny bydd modd i drigolion fanteisio ar y gwasanaeth, fydd ar gael i'r cyhoedd, o ben bryn Graig-wen.

Llygredd Aer Ffordd Berw

 

 

 

09/02/22 Trigolyn ar y cyd â'r Cynghorydd Fychan AS Y Cyng Fychan ar ran trigolion

Angen gwella diogelwch ac ansawdd aer ar Ffordd Berw nawr

Rydym ni, trigolion Berw Road a strydoedd cyfagos, yn galw ar Gyngor Rhondda Cynon Taf i fynd i’r afael ar frys â nifer o faterion sy’n effeithio ar Ffordd Berw yn hanesyddol ac ers llifogydd 2020. Mae hyn yn cynnwys:

 109 Ymateb sydd wedi dod law Parthed: Deiseb: Materion amrywiol ynghylch Ffyrdd a Phalmentydd Graig-wen a Llygredd Aer Heol Berw wedi’i atodi

Teitl: Deiseb i wella diogelwch ar y ffordd ar Heol Abercynon

 08/10/21

Trigolion ar y cyd â'r Cynghorydd Lewis a’r Cynghorydd George

Y Cynghorydd Lewis a’r Cyngorydd George ar ran y trigolion

Cyflwyno twmpathau atal cyflymder a symud safle bws

 79

Ymateb Sydd wedi dod law

 

Ymateb i Aelodau'r Cabinet

Gael ei ychwanegu at restr y Cyngor o Waith Gwella Seilwaith Trafnidiaeth Gyhoeddus. Cafodd y lleoliad ei ddwyn i sylw’r heddlu er mwyn ystyried y camau priodol.

Croesfan i Gerddwyr ar hyd Bryn y Goron

30/06/21

Trigolyn ar y cyd â'r Cynghorydd James

Y Cyng. James ar ran y trigolyn

Sefydlu croesfan i gerddwyr 925 Ymateb sydd wedi dod I law

Cais i gynnwys croesfan I gerddwyr yn y broses adolygu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf

Newid Llwybr Cyhoeddus i fod yn Hawl Tramwy Cyhoeddus

19/04/21

Trigolyn ar y cyd â’r Cynghorydd Caple

Y Cynghorydd Caple ar ran trigolyn

CYDNABOD LLWYBR CYHOEDDUS FEL HAWL TRAMWY CYHOEDDUS SWYDDOGOL  300 Disgwyl Ymateb

Wedi'i anfon at yr Aelod o'r Cabinet er mwyn derbyn ymateb

Lleihau'r Terfyn Cyflymder ar Ffordd Llantrisant  7 Hydref 2020  Cyfarfod y Cyngor  Y Cynghorydd J Brencher, ar ran y trigolion Lleihau'r terfyn cyflymder ar Ffordd Llantrisant rhwng Pontypridd a Phen-y-coedcae - rhwng y ddwy gyffordd â Heol y Maendy a Heol Ddu.   106 Ymateb sydd wedi dod i law

Cais i gynnwys y safle yn y broses adolygu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

 
Deiseb Gymunedol yn erbyn cynnig T2020/191/1 Coed-elái IF191/JG 

21 Hydref 2020

Cyfarfod y Cyngor 

Y Cyng. D Owen-Jones ar ran y preswylwyr 

Gwrthwynebiad cymunedol mewn perthynas â chynnig i osod cyfyngiadau a gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y ffordd sydd ddim wedi'i henwi rhwng Heol Cwm Elái a theras Tylcha Fach, oherwydd datblygiad ar safle Woodlands, Coed-elái.

120 Ymateb sydd wedi dod I law

I'w gynnwys yn adroddiad y swyddog i'w ystyried gan y Cyfarwyddwr Cyfadran, Materion Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng-flaen, a'r Aelod Cabinet  yn rhan o'r gwaith o benderfynu ar sut mae'r cynllun yn cael ei ddwyn ymlaen