Skip to main content

Deisebau

Mae'r deisebau canlynol wedi'u cyflwyno. Mae'r deisebau a ddangosir yma wedi bodloni'r meini prawf fel y cytunwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.
TeitlDyddiad cyflwynoDull cyflwyno (cyfarfod y Cyngor/ymgynghoriad/yr adran gynllunio)Cyflwynwyd ganTrosolwg o'r rheswm dros y ddeisebNifer y llofnodionYmatebCamau a Gymerwyd

Teitl: Deiseb i wella diogelwch ar y ffordd ar Heol Abercynon

 08/10/21

Trigolion ar y cyd â'r Cynghorydd Lewis a’r Cynghorydd George

Y Cynghorydd Lewis a’r Cyngorydd George ar ran y trigolion

Cyflwyno twmpathau atal cyflymder a symud safle bws

 79

Ymateb Sydd wedi dod law

 

Ymateb i Aelodau'r Cabinet

Gael ei ychwanegu at restr y Cyngor o Waith Gwella Seilwaith Trafnidiaeth Gyhoeddus. Cafodd y lleoliad ei ddwyn i sylw’r heddlu er mwyn ystyried y camau priodol.

Croesfan i Gerddwyr ar hyd Bryn y Goron

30/06/21

Trigolyn ar y cyd â'r Cynghorydd James

Y Cyng. James ar ran y trigolyn

Sefydlu croesfan i gerddwyr 925 Ymateb sydd wedi dod I law

Cais i gynnwys croesfan I gerddwyr yn y broses adolygu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf

Newid Llwybr Cyhoeddus i fod yn Hawl Tramwy Cyhoeddus

19/04/21

Trigolyn ar y cyd â’r Cynghorydd Caple

Y Cynghorydd Caple ar ran trigolyn

CYDNABOD LLWYBR CYHOEDDUS FEL HAWL TRAMWY CYHOEDDUS SWYDDOGOL  300 Disgwyl Ymateb

Wedi'i anfon at yr Aelod o'r Cabinet er mwyn derbyn ymateb

Lleihau'r Terfyn Cyflymder ar Ffordd Llantrisant  7 Hydref 2020  Cyfarfod y Cyngor  Y Cynghorydd J Brencher, ar ran y trigolion Lleihau'r terfyn cyflymder ar Ffordd Llantrisant rhwng Pontypridd a Phen-y-coedcae - rhwng y ddwy gyffordd â Heol y Maendy a Heol Ddu.   106 Ymateb sydd wedi dod i law

Cais i gynnwys y safle yn y broses adolygu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

 
Deiseb Gymunedol yn erbyn cynnig T2020/191/1 Coed-elái IF191/JG 

21 Hydref 2020

Cyfarfod y Cyngor 

Y Cyng. D Owen-Jones ar ran y preswylwyr 

Gwrthwynebiad cymunedol mewn perthynas â chynnig i osod cyfyngiadau a gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y ffordd sydd ddim wedi'i henwi rhwng Heol Cwm Elái a theras Tylcha Fach, oherwydd datblygiad ar safle Woodlands, Coed-elái.

120 Ymateb sydd wedi dod I law

I'w gynnwys yn adroddiad y swyddog i'w ystyried gan y Cyfarwyddwr Cyfadran, Materion Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng-flaen, a'r Aelod Cabinet  yn rhan o'r gwaith o benderfynu ar sut mae'r cynllun yn cael ei ddwyn ymlaen