Skip to main content

Mapiau Effaith o ran Ysgolion yn RhCT.

Mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar ddiwygio lefel yr elfen ddewisol o gludiant o'r Cartref i'r Ysgol ar gyfer mis Medi 2025 ymlaen.

Mae'r atodiadau PDF isod yn dangos Mapiau Effaith unigol yn achos pob ysgol gynradd, ysgol uwchradd a choleg.

Allwedd ar gyfer y mapiau -

  • Mae'r mannau ar y map sydd â lliw glas  yn dangos yr ardaloedd a fydd yn cael eu heffeithio gan y newidiadau yn sgîl y cynnig.
  • Mae'r sgwariau du yn dangos lleoliad yr ysgolion.

Os ydych chi'n byw o fewn un o'r mannau glas, yna efallai na fyddwch chi bellach yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim i'r ysgol sydd â sgwâr du, dan y

Sylwch mai dim ond i roi syniad o'r ardaloedd sy'n cael eu heffiethio y mae'r mapiau hyn, a peidiwch â dibynnu arnyn nhw fel mesur union o hawl/cymhwysedd. 

Ni fydd y cynnig yn effeithio ar ardaloedd na chysgodir ar y map, gan eu bod naill ai eisoes yn anghymwys i gael cludiant am ddim neu'n byw y tu hwnt i'r pellter a byddant yn derbyn cludiant am ddim. Wrth fesur llwybrau cerdded, mae'r Cyngor yn mesur o gyfeiriad cartref pob disgybl i glwyd yr ysgol gan ddefnyddio data Arolwg Ordance safonol y Llywodraeth ac sy'n cael ei dderbyn yn gyffredinol fel y data mwyaf cywir sydd ar gael. 

Ysgolion Cynradd 

Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Gynradd Dolau (yn cynnwys darpariaeth cyfrwng Cymraeg)

Ysgol y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain 

Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain

Ysgol Gynradd y Santes Fererid Eglwys Gatholig 

Ysgol Gynradd Mihangel Sant

Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar

Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt

Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn

Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-forwyn (Lleoliad Ysgol Newydd)

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant

Ysgol Llanhari (Cynradd)

Ysgolion Uwchradd 

Ysgol Gymunedol Aberdâr

Ysgol Gyfun Bryncelynnog

Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain

Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen (Ysgol Afon Wen)

Ysgol Gyfun Aberpennar

Ysgol Uwchradd Pontypridd (Ysgol Bro Taf)

Ysgol Uwchradd Gymunedol y Porth 

Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Gymuned Tonyrefail

Ysgol Gyfun Treorci

Ysgol Gyfun y Pant

Ysgol Garth Olwg

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Llanhari (Uwchradd)

Ysgol Uwchradd Nantgwyn

Colegau

Coleg y Cymoedd Aberdar

Coleg y Cymoedd Rhondda

Os hoffech gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar y cynnig hwn, ewch i wefan y Cyngor yma.