Skip to main content

Edrych ar ôl eich iechyd

Mae cadw ar ben y cynnydd mewn costau byw yn gallu bod yn heriol, ac mae modd i hyn effeithio ar ein hiechyd a'n lles. Mae'n bwysig sicrhau eich bod chi'n siarad am eich teimladau a gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Mae pobl eraill yn profi'r un peth a chi ac mae modd i ni gyd gefnogi ein gilydd drwy'r cyfnodau heriol yma.

Bwriwch olwg ar ein llyfryn lles sy'n cynnwys yr holl gymorth sydd ar gael i staff yn fewnol, yn ogystal â chymorth allanol.

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Cliciwch yma i fwrw golwg ar lyfryn o'n Buddion Staff sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am unigrwydd, edrych ar ôl eich hun a buddion ychwanegol i staff. 

Care First

Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno Care First, ein rhaglen gymorth newydd i weithwyr sy'n gallu cynnig ystod o gymorth ar gyfer eich iechyd a les, yn ogystal â chymorth penodol i'ch helpu chi i reoli eich materion cyllid. 

Mae modd i staff gael mynediad at y gwasanaethau cymorth canlynol:

Cwnsela dros y ffôn a gwybodaeth: Ffoniwch 0800 174 319 - Llinellau ar agor o fore gwyn tan nos, bob diwrnod o'r flwyddyn. Siaradwch â gweithiwr proffesiynol am gymorth yn syth. Trafodwch unrhyw beth sy’n eich poeni chi, boed hynny'n anawsterau personol fel perthnasoedd, pryderon ariannol, colled neu brofedigaeth, neu faterion sy’n ymwneud â gwaith. Os yw'n briodol, bydd modd i chi gael eich atgyfeirio am gyfres o sesiynau cwnsela dros y ffôn gyda chynghorydd cymwys.

Cwnsela ar-lein a Therapi Ymddygiad Gwybyddol: Os yw'n well gyda chi sgwrsio â chwnselydd cymwysedig ar-lein, mae modd i chi wneud hyn drwy fynd i wefan
Care First, www.carefirst-lifestyle.co.uk
Eich enw defnyddiwr:   rctc001
Cyfrinair:                      employee

Arbenigwyr cymorth a gwybodaeth: Ffoniwch 0800 174 319
Ar gael rhwng dydd Llun a dydd Gwener, 8am tan 10am ac ar benwythnosau rhwng 9am a 5pm. Siaradwch ag ymgynghorwyr arbenigol, sydd wedi derbyn hyfforddiant gan Gyngor ar Bopeth, ar ystod o bynciau, megis materion yn ymwneud â hawliau defnyddwyr, problemau rhentu, materion dyled a llawer yn rhagor. 

Gwefan Care First: Mae gan wefan Care First ystod o wybodaeth am iechyd, gan gynnwys materion o ran maeth, iechyd meddwl, ffitrwydd, rhoi'r gorau i ysmygu ac ati, a gwybodaeth ariannol, gan gynnwys cyfrifiannell cyllid. I gyrchu'r wefan ewch i:
-      Gweminarau Lles Wythnosol. Cadwch eich lle ar weminarau sy'n trafod ystod o wahanol bynciau
-      Cymorth i reolwyr: Mae gan y wefan adran i reolwyr sy'n rhoi cymorth ac arweiniad i reolwyr a allai fod yn ymdrin ag anghydfod, problemau iechyd meddwl ymysg eu staff, ac ati. Ewch i'r wefan i gyrchu'r cymorth yma.
I fanteisio ar unrhyw un o'r gwasanaethau yma ar-lein, ewch i wefan Care First, www.carefirst-lifestyle.co.uk
 Eich enw defnyddiwr:     rctc001
Cyfrinair:                            employee

 Ap 'My Possible Self': Dyma ap cymorth emosiynol gan Care First sydd wedi'i gymeradwyo gan y GIG. Mae gan yr ap ryseitiau, ymarferion ymlacio a chymorth ar gyfer eich lles meddyliol. Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo'r ap ac yn hapus i staff i lawrlwytho’r ap i ddyfais bersonol neu ddyfais waith ond sicrhewch eich bod yn defnyddio e-bost personol i gofrestru'ch cyfrif. Pan fyddwch chi'n sefydlu eich cyfrif, gofynnir i chi am god y sefydliad, sef WelFram21.

Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r llinell gymorth lles staff.

E-bostiwch: LlinellGymorth@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01443 424100

Mae Care First yn HOLLOL GYFRINACHOL a does dim gwybodaeth bersonol o gwbl yn mynd yn ôl i'r sefydliad.
Mae Care First ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn y naill iaith neu'r llall.

Lles Gyda Cari

Adnodd arall sydd gyda ni yw Lles Gyda Cari sy'n gallu eich helpu chi i fod yn fwy effro o'ch lles eich hun, yn ogystal â meddwl am syniadau am sut y mae modd i chi ei wella. Mae edrych ar ôl eich lles eich hun yn hanfodol yn ystod y cyfnodau heriol yma. Dyma le gwych i ddechrau gwneud hynny. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth neu i lenwi CARI eich hun, dilynwch y ddolen yma: Rhondda Cynon Taf - Lles Gyda Cari (cariwellbeing.co.uk)

Os ydych chi'n gweithio mewn ysgol, dilynwch y ddolen yma: https://www.cariwellbeing.co.uk/rct-schools/