Skip to main content

Cefnogi pobl yn y gymuned

Oes angen cymorth arnoch chi i'ch helpu chi i fwy'm annibynnol yn eich cymuned?

SUT RYDYN NI'N GALLU HELPU?
Mae'r Gwasanaethau Cefnogi Pobl yn gallu eich helpu chi i fyw mor annibynnol â phosibl. Mae'n golygu cael rhywle i fyw a'r gallu i gael bywyd diogel a hapus. Rydyn ni'n gallu eich helpu chi i fagu hyder a datblygu'r sgiliau angenrheidiol i wneud hyn yn bosibl.

SUT MAE'N GWEITHIO?

Rydyn ni'n gallu darparu cymorth materion tai:

 • yn rhan o gynllun – fel tai â chymorth, hostel neu dai lloches; neu
 • yn eich cartref eich hun.

Mae cymorth ar gael dros y tymor byr ac mae hyn, fel arfer, yn dibynnu ar eich anghenion.

Cymorth Newydd ar Faterion Tai

CWESTIYNAU CYFFREDIN


Beth yw Cymorth ar Faterion Tai?

Mae ein Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai yn rhad ac am ddim ac yn cynnig cymorth sy'n canolbwyntio ar unigolion a'r unigolyn ar sail eu hamgylchiadau. Byddwn ni'n asesu'ch anghenion ac yn darparu cymorth ar faterion tai a fydd yn eich helpu i ddod ag argyfwng i ben a/neu wella'ch sgiliau a'ch hyder i'ch helpu i reoli eich bywyd a dod i benderfyniadau am eich dyfodol. Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda chi yn eich cartref eich hun ac yn eich helpu i gael mynediad at y gymuned ehangach.

Pam mae angen gwasanaeth newydd arnon ni?

Nododd adolygiad o wasanaethau cymorth ar faterion tai yn Rhondda Cynon Taf fod yna anghysondeb rhwng y galw am wasanaethau a'r cyflenwad. Ar sail trefniadau comisiynu'r Cyngor gyda saith darparwr, creodd hyn leoedd ar rai cynlluniau a rhestr aros ar gyfer cleientiaid eraill a oedd angen gwasanaeth cymorth. Hefyd, roedd rhai pobl yn drysu ynglŷn â darparwr y cymorth a'r amserlen o ran derbyn gwasanaeth.

Er mwyn ateb y galw mawr am wasanaethau a lleihau dryswch, mae Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai newydd sy'n seiliedig ar ardal yn cynnig mynediad at wasanaethau cymorth mewn ardal benodol, a hynny drwy un darparwr. Mae hyn yn symleiddio mynediad at gymorth ar faterion tai yn Rhondda Cynon Taf.

Darparwyr y gwasanaeth newydd yma yw:

Pa fath o gymorth bydd y Gwasanaeth Cymorth a Materion Tai yn ei ddarparu?

 • Rheoli eich arian, gan gynnwys dyledion, talu biliau a chostau tai fel ôl-ddyledion rhent
 • Symud i gartref newydd a threfnu pethau fel eich cyflenwr nwy a thrydan
 • Rhoi gwybod am atgyweiriadau, trefnu rhent a materion eraill yn ymwneud â thenantiaeth
 • Cynhesu'ch cartref, ei wneud yn ddiogel ac yn gyfforddus ac yn effeithlon o ran ynni
 • Trefnu apwyntiadau, e.e. gyda gwasanaethau iechyd er mwyn atal problemau iechyd a'ch helpu i fyw bywyd iach a heini
 • Llenwi ffurflenni ac ysgrifennu llythyrau pwysig
 • Eich cyfeirio at wasanaethau eraill y byddwch chi eu hangen efallai, fel bod modd i chi fod mor annibynnol â phosibl
 • Dod o hyd i wybodaeth am wasanaethau lleol a fydd efallai o ddiddordeb i chi ac yn diwallu eich anghenion
 • Dod o hyd i gyfleoedd hamdden, cyflogaeth a sgiliau y bydd modd i chi gymryd rhan ynddyn nhw
 • Eich annog a'ch cefnogi i ddatblygu neu gynnal sgiliau byw'n annibynnol
 • Eich helpu i gael gafael ar wybodaeth, cyngor a chymorth fel bod modd i chi ddod i benderfyniadau pwysig

Pwy sydd â'r hawl i dderbyn Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai?

Os ydych chi'n 16 oed neu hŷn ac yn byw yn Rhondda Cynon Taf, mae modd i chi gyfeirio'ch hun at y Gwasanaeth, neu mae modd i aelod o'r teulu neu ffrind, Gweithiwr Cymdeithasol, Swyddog Gyrfaoedd neu asiantaethau eraill sy'n gweithio gyda chi eich cyfeirio.

Mae modd i chi dderbyn y Gwasanaeth os ydych chi'n byw mewn unrhyw fath o lety yn y fwrdeistref, gan gynnwys: 

 1. Llety wedi'i rentu'n breifat
 2. Llety wedi'i rannu
 3. Llety Cymdeithas Dai
 4. Eich cartref eich hun

Does dim modd i'r Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai: 

 • Rheoli eich arian
 • Talu eich biliau
 • Rhoi gofal personol i chi neu eich helpu i ymolchi a gwisgo (Byddwn yn eich helpu i wneud cais am wasanaethau gofal cartref)
 • Gwneud gwaith tŷ, coginio i chi neu atgyweirio eich llety (Byddwn yn eich helpu i roi gwybod am atgyweiriadau neu wneud cais am wasanaethau gofal cartref)
 • Mynd ar deithiau neu i achlysuron gyda chi
 • Dod â dadleuon rhyngoch chi a phobl eraill i ben
 • Eich cwnsela chi 

Sut mae cyflwyno cais am Gymorth ar Faterion Tai?

I wneud cais i dderbyn cymorth neu i gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai newydd, cysylltwch â'r Garfan Cymorth i Bobl.

Cymorthi Bobl
Ty Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Ffôn: 01443 281482

E-bost: cymorthibobl@rhondda-cynon-taf.gov.uk