Oes angen cymorth arnoch chi i'ch helpu chi i fwy'm annibynnol yn eich cymuned?

SUT RYDYN NI'N GALLU HELPU?
Mae'r Gwasanaethau Cefnogi Pobl yn gallu eich helpu chi i fyw mor annibynnol â phosibl. Mae'n golygu cael rhywle i fyw a'r gallu i gael bywyd diogel a hapus. Rydyn ni'n gallu eich helpu chi i fagu hyder a datblygu'r sgiliau angenrheidiol i wneud hyn yn bosibl.

SUT MAE'N GWEITHIO?

Rydyn ni'n gallu darparu cymorth materion tai:

 • yn rhan o gynllun – fel tai â chymorth, hostel neu dai lloches; neu
 • yn eich cartref eich hun.

Mae cymorth ar gael dros y tymor byr ac mae hyn, fel arfer, yn dibynnu ar eich anghenion.

Cymorth Newydd ar Faterion Tai

CWESTIYNAU CYFFREDIN


Beth yw Cymorth ar Faterion Tai?

Mae ein Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai yn rhad ac am ddim ac yn cynnig cymorth sy'n canolbwyntio ar unigolion a'r unigolyn ar sail eu hamgylchiadau. Byddwn ni'n asesu'ch anghenion ac yn darparu cymorth ar faterion tai a fydd yn eich helpu i ddod ag argyfwng i ben a/neu wella'ch sgiliau a'ch hyder i'ch helpu i reoli eich bywyd a dod i benderfyniadau am eich dyfodol. Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda chi yn eich cartref eich hun ac yn eich helpu i gael mynediad at y gymuned ehangach.

Pam mae angen gwasanaeth newydd arnon ni?

Nododd adolygiad o wasanaethau cymorth ar faterion tai yn Rhondda Cynon Taf fod yna anghysondeb rhwng y galw am wasanaethau a'r cyflenwad. Ar sail trefniadau comisiynu'r Cyngor gyda saith darparwr, creodd hyn leoedd ar rai cynlluniau a rhestr aros ar gyfer cleientiaid eraill a oedd angen gwasanaeth cymorth. Hefyd, roedd rhai pobl yn drysu ynglŷn â darparwr y cymorth a'r amserlen o ran derbyn gwasanaeth.

Er mwyn ateb y galw mawr am wasanaethau a lleihau dryswch, mae Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai newydd sy'n seiliedig ar ardal yn cynnig mynediad at wasanaethau cymorth mewn ardal benodol, a hynny drwy un darparwr. Mae hyn yn symleiddio mynediad at gymorth ar faterion tai yn Rhondda Cynon Taf.

Darparwyr y gwasanaeth newydd yma yw:

Beth fydd y newid yma yn ei olygu i mi os ydw i'n derbyn cymorth ar faterion tai gyda darparwr presennol?

Bydd yn ofynnol i bob darparwr presennol sicrhau bod y cymorth yn parhau. Lle bo modd, bydd pob un sy'n defnyddio'r gwasanaeth presennol yn parhau i dderbyn cymorth gan ei weithiwr cymorth presennol.

Os ydych chi'n derbyn cymorth gan Trivallis ar hyn o bryd ac yn byw yn ardal Cwm Taf, bydd hynny'n parhau.

Os ydych chi'n derbyn cymorth gan Ofal Hafod ar hyn o bryd, ac yn byw yng Nghwm Rhondda, bydd hynny'n parhau.

Os ydych chi'n derbyn cymorth gan Llamau ar hyn o bryd, ac yn byw yng Nghwm Cynon, bydd hynny'n parhau.

Fodd bynnag, efallai y bydd newidiadau os yw staff wedi symud i swyddi gwahanol yn eu sefydliadau neu yn gweithio i gyflogwr newydd.

Os bydd eich gweithiwr cymorth yn newid, byddwn ni'n sicrhau bod eich gweithiwr cymorth presennol yn eich cyflwyno i'ch gweithiwr cymorth newydd.

A fydd fy nghymorth yr un peth?

I ddechrau, bydd lefel eich cymorth yn aros fel y mae. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai y bydd angen i ni gynnal asesiad newydd. Bydd hyn yn cynnwys trafod eich anghenion cymorth gyda chi i sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud wrth gynllunio'ch cymorth ar gyfer y dyfodol.

 Pryd fydd y gwasanaeth newydd yn dechrau?

Bydd y ddarpariaeth newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2019. Fodd bynnag, os ydych chi ar gynllun ar hyn o bryd ac yn parhau i dderbyn cymorth ar ôl y dyddiad yma, mae'n bosibl fyddwch chi ddim yn sylwi ar unrhyw newidiadau i'ch gwasanaeth o ddydd i ddydd.

Pa fath o gymorth bydd y Gwasanaeth Cymorth a Materion Tai yn ei ddarparu?

 • Rheoli eich arian, gan gynnwys dyledion, talu biliau a chostau tai fel ôl-ddyledion rhent
 • Symud i gartref newydd a threfnu pethau fel eich cyflenwr nwy a thrydan
 • Rhoi gwybod am atgyweiriadau, trefnu rhent a materion eraill yn ymwneud â thenantiaeth
 • Cynhesu'ch cartref, ei wneud yn ddiogel ac yn gyfforddus ac yn effeithlon o ran ynni
 • Trefnu apwyntiadau, e.e. gyda gwasanaethau iechyd er mwyn atal problemau iechyd a'ch helpu i fyw bywyd iach a heini
 • Llenwi ffurflenni ac ysgrifennu llythyrau pwysig
 • Eich cyfeirio at wasanaethau eraill y byddwch chi eu hangen efallai, fel bod modd i chi fod mor annibynnol â phosibl
 • Dod o hyd i wybodaeth am wasanaethau lleol a fydd efallai o ddiddordeb i chi ac yn diwallu eich anghenion
 • Dod o hyd i gyfleoedd hamdden, cyflogaeth a sgiliau y bydd modd i chi gymryd rhan ynddyn nhw
 • Eich annog a'ch cefnogi i ddatblygu neu gynnal sgiliau byw'n annibynnol
 • Eich helpu i gael gafael ar wybodaeth, cyngor a chymorth fel bod modd i chi ddod i benderfyniadau pwysig

Pwy sydd â'r hawl i dderbyn Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai?

Os ydych chi'n 16 oed neu hŷn ac yn byw yn Rhondda Cynon Taf, mae modd i chi gyfeirio'ch hun at y Gwasanaeth, neu mae modd i aelod o'r teulu neu ffrind, Gweithiwr Cymdeithasol, Swyddog Gyrfaoedd neu asiantaethau eraill sy'n gweithio gyda chi eich cyfeirio.

Mae modd i chi dderbyn y Gwasanaeth os ydych chi'n byw mewn unrhyw fath o lety yn y fwrdeistref, gan gynnwys: 

 1. Llety wedi'i rentu'n breifat
 2. Llety wedi'i rannu
 3. Llety Cymdeithas Dai
 4. Eich cartref eich hun

Does dim modd i'r Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai: 

 • Rheoli eich arian
 • Talu eich biliau
 • Rhoi gofal personol i chi neu eich helpu i ymolchi a gwisgo (Byddwn yn eich helpu i wneud cais am wasanaethau gofal cartref)
 • Gwneud gwaith tŷ, coginio i chi neu atgyweirio eich llety (Byddwn yn eich helpu i roi gwybod am atgyweiriadau neu wneud cais am wasanaethau gofal cartref)
 • Mynd ar deithiau neu i achlysuron gyda chi
 • Dod â dadleuon rhyngoch chi a phobl eraill i ben
 • Eich cwnsela chi 

Sut mae cyflwyno cais am Gymorth ar Faterion Tai?

I wneud cais i dderbyn cymorth neu i gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Cymorth ar Faterion Tai newydd, cysylltwch â'r Garfan Cymorth i Bobl.

Ffôn: 01443 425473 / 01443 425306

E-bost: cymorthibobl@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.