Mae'r Gwasanaethau Cefnogi Pobl yn gallu'ch helpu chi i fyw mor annibynnol â phosibl. Mae hyn yn golygu cael rhywle i fyw a'r gallu i gael bywyd diogel a hapus. Rydyn ni'n gallu'ch helpu chi i fagu hyder a datblygu'r sgiliau angenrheidiol i wneud hyn yn bosibl.

Sut mae'n gweithio?


Rydyn ni'n gallu darparu cymorth materion tai:

 • yn rhan o gynllun – fel tai â chymorth, hostel neu dai lloches; neu
 • yn eich cartref eich hun.

Mae cymorth ar gael dros y tymor byr ac fel arfer, yn dibynnu ar eich anghenion. Gall gynnwys help gyda'r canlynol:

 • Ydych chi'n teimlo'n anniogel yn eich cartref?
 • Ydych chi'n ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd a thalu biliau, prynu bwyd a rheoli'ch arian? Ydych chi'n wynebu dyledion?
 • Ydych chi'n ei chael hi'n anodd rheoli'ch tenantiaeth / cartref?
 • Ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu'ch rhent / morgais?
 • Ydych chi wedi derbyn hysbysiad cyfreithiol / dyddiad achos llys ynglŷn â'ch cartref?
 • Ai'ch cartref cyntaf yw hwn neu ydych chi ar fin dechrau tenantiaeth newydd, a bod angen help arnoch chi?
 • Golloch chi eich cartref yn y gorffennol oherwydd nad oeddech chi'n gallu ymdopi?
 • Ydych chi angen help i ddatblygu sgiliau byw ymarferol er mwyn i chi allu byw'n annibynnol yn eich cartref eich hun? (er enghraifft, coginio, siopa, golchi, glanhau ac ati)
 • Ydych chi'n teimlo'n unig ac angen help i feithrin cysylltiadau â'ch cymuned neu i wella cysylltiadau teuluol;
 • Ydych chi angen help i fanteisio ar asiantaethau eraill? (er enghraifft, materion cyffuriau, alcohol, addysg, hyfforddiant,
  cyflogaeth, iechyd, iechyd meddwl, gofal cymdeithasol)
 • Ydych chi'n awyddus i symud i gartref mwy addas?

Cyflwyno cais

Ceisio Cartref RhCT

Mae angen i chi lenwi ffurflen atgyweirio. Mae'r ffurflen ar gael ar wefan Materion Tai Rhondda Cynon Taf.

Fel arall, cysylltwch â:

Carfan Cefnogi Pobl

Canolfan Cyngor ar Faterion Tai,
10–12 Heol Gelliwastad
Pontypridd
CF37 2BW

Ffôn: 01443 485515

Os ydych chi'n derbyn cymorth gan weithiwr proffesiynol arall, er enghraifft, gweithiwr cymdeithasol neu swyddog prawf, bydd e/hi yn gallu’ch helpu chi i lenwi'r ffurflen yma.

Os ydych chi'n llenwi'r ffurflen yma ar ran rywun arall, trafodwch y mater â fe / hi a gwnewch yn siŵr ei fod e / ei bod hi yn fodlon derbyn cymorth.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.