Skip to main content

Marwolaeth cofrestru

Carwn estyn ein cydymdeimlad yn ystod y cyfnod anodd hwn o golli anwylyd. Gall hwn fod yn gyfnod anodd iawn i’r sawl sy newydd golli anwylyd ac sy’n gorfod cofrestru’r farwolaeth.

Pa mor fuan mae gofyn cofrestru’r farwolaeth?

Yn amlach na pheidio, mae gofyn cofrestru marwolaeth cyn pen 5 diwrnod o ddyddiad y farwolaeth. Gall fod eithriadau i’r rheol yma, pan fydd gofyn i’r Crwner fod ynglŷn â’r achos, er enghraifft.

Bydd nifer o achosion yn codi pan fod rhaid rhoi gwybod i’r Crwner am achos o farwolaeth e.e. pan does dim meddyg wedi bod yn trin y sawl sy wedi marw yn ystod ei gyfnod o salwch diwethaf neu fod y farwolaeth yn un sydyn, yn annisgwyl neu’n annaturiol.

Os ydych chi’n ymwybodol bod Crwner yn rhan o bethau, cysylltwch â’ch swyddfa gofrestru leol am ragor o fanylion/cyngor.

I gofrestru marwolaeth a ddigwyddodd o fewn Rhondda Cynon Taf, cysylltwch â’r Cofrestrydd yn:

Y Swyddfa Gofrestru

Adeiladau’r Cyngor
Gelliwastad Road
Pontypridd
CF37 2DP

Ffôn: (01443) 494024

Noder: Mae rhai apwyntiadau hwyrach yn y dydd ar gael ar ddydd Mawrth. Os ydych chi am drefnu un o'r apwyntiadau yma, gofynnwch am hyn wrth ffonio'r swyddfa i drefnu eich apwyntiad.

Pwy ddylai gofrestru’r farwolaeth?

Perthynas agosaf i’r ymadawedig sy’n bennaf gyfrifol am gofrestru’r farwolaeth.

Os does dim modd i berthynas i gofrestru’r farwolaeth, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru am gyngor.

Ble ca’ i gofrestru marwolaeth sy wedi digwydd y tu allan i Rondda Cynon Taf?

Mae gofyn cofrestru marwolaeth yn yr ardal lle ddigwyddodd y farwolaeth. Os oedd y farwolaeth wedi digwydd y tu allan i gylch Rhondda Cynon Taf, mae modd ichi:

 • alw heibio i’r swyddfa gofrestru yn yr ardal lle ddigwyddodd y farwolaeth mewn person, bwrw’ch llofnod ar y gofrestr a chael y gwaith papur i gyd, gan gynnwys tystysgrifau marwolaeth, yn y fan a’r lle, neu
 • alw heibio i unrhyw swyddfa gofrestru yng Nghymru neu Loegr, llenwi’r gwaith papur a’i lofnodi, cyn ei anfon i swyddfa gofrestru’r cylch lle digwyddodd y farwolaeth, a’i gofnodi yn y gofrestr yn eich absenoldeb. Bydd gwaith papur rydych chi’i angen ar gyfer yr angladd, ynghyd ag unrhyw dystysgrifau marwolaeth rydych chi eisiau’u harchebu, yn cael eu postio atoch chi.

Sylwer: efallai bydd cofrestru marwolaeth yn y ffordd yma’n arwain at beth oedi o ran trefnu angladd.

Mae’r rhan fwyaf o swyddfeydd yng Nghymru a Lloegr yn gweithredu system apwyntiadau, ac felly, mae gofyn eich bod chi’n cysylltu â’r swyddfa rydych chi eisiau’i mynychu i drefnu apwyntiad cyn galw heibio.

Pa ddogfennau bydd eu hangen arna i?

Mae gofyn dod â’r dogfennau canlynol i gofrestru marwolaeth:

 • Tystysgrif Feddygol sy’n nodi achos y farwolaeth ac a roddodd y meddyg neu’r ysbyty (os ydy’r meddyg wedi cyfeirio’r farwolaeth ar gyfer sylw’r crwner am ba reswm bynnag, mae gofyn bod y cofrestrydd wedi cael gwaith papur y crwner cyn bod modd mynd ati i gofrestru’r farwolaeth).
 • Tystysgrif Geni’r sawl sy wedi marw, os ar gael
 • Cerdyn Meddygol y sawl wedi marw (os dydy hyn ddim ar gael, Rhif Yswiriant Gwladol y sawl sy wedi marw)

Pa wybodaeth bydd gofyn imi’i chyflwyno?

Am yr Ymadawedig

 • Dyma’r manylion mae gofyn eu cofnodi ar y gofrestr:

  Enw(au) Cyntaf a Chyfenw’r ymadawedig (yn achos gwraig briod neu weddw, bydd rhaid nodi cyfenw cyn priodi)

 • Dyddiad a man geni
 • Cyfeiriad y cartref gan gynnwys côd y post
 • Os oedd yr ymadawedig yn briod, Enw(au) Cyntaf a Chyfenw, dyddiad geni a swydd ddiwethaf y cymar
 • Swydd bresennol neu ddiwethaf yr ymadawedig
 • Dyddiad yr angladd, a ph’un ai claddu neu amlosgi

Ydyn nhw hawlio pensiwn o gronfeydd y llywodraeth (dim Pensiwn y Wladwriaeth).

Am y person sy’n cofrestru’r Farwolaeth

 • Enw llawn a chyfenw
 • Cyfeiriad presennol
 • Ei berthynas â’r ymadawedig

Sylwer: Mae hi’n hollbwysig bod yr wybodaeth sy’n cael ei chofnodi’n gywir. Bydd cywiro unrhyw gamgymeriadau yn achosi cryn dipyn o drafferth. Ac felly, mae gofyn eich bod chi’n gwirio’r wybodaeth sy wedi’i chynnwys ar y gofrestr yn ofalus cyn bwrw’ch llofnod.

Beth fydd yn rhaid imi’i dalu?

Mae cofrestru marwolaeth a chyhoeddi rhai papurau’n rhad ac am ddim.

Mae modd cyhoeddi copïau ardystiedig (Tystysgrifau Marwolaeth) adeg cofrestru. Y pris ydy £11.00 fesul tystysgrif.

Mae rhai sefydliadau’n gofyn ichi gyflwyno’r tystysgrifau canlynol e.e. yn brawf cyfreithiol.

Mae prisiau tystysgrifau wedi’u pennu yn ôl y ddeddf. Mae’r prisiau yma’n cael eu hadolygu bob blwyddyn.

Beth ydy copi ardystiedig?

Mae copi ardystiedig (Tystysgrif Geni, Marwolaeth neu Briodas) yn union gopi o’r cofnod.

Y cofrestrydd sy’n rhoi copïau ardystiedig a dylid eu defnyddio i ddibenion cyfreithiol neu ddangos prawf o bwy ydych chi.

Mae tystysgrifau Geni, Marwolaeth a Phriodas wedi’u hargraffu ar bapur dyfrnod ac maen nhw’n ddarostyngedig i Hawlfreintiau’r Goron ©. Ac felly, ni ddylid eu llungopïo.

Mae prisiau tystysgrifau wedi’u pennu yn ôl y ddeddf. Mae adolygu’r prisiau yma bob blwyddyn.

Pa ddogfennau bydd y cofrestrydd yn eu rhoi imi?

Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith bod y drefn gofrestru wedi dod i ben, bydd rhoi’r dogfennau canlynol:

 • Ffurflen Werdd - sy’n caniatáu cynnal angladd
 • Ffurflen Wen – ffurflen sy’n rhoi gwybod am achos o farwolaeth ar gyfer sylw’r Adran Nawdd Cymdeithasol

Dyma’r unig waith papur sy’n cael ei gyhoeddi’n rhad ac am ddim.

Yn ystod y drefn gofrestru, mae modd ichi ofyn i’r cofrestrydd am gopïau ardystiedig (Tystysgrifau Marwolaeth). Y gost ydy £11.00 fesul tystysgrif.

Cofrestriad Dwyieithog

Os hoffech chi wneud cofnod o’r farwolaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg ill dau, byddwch cystal â rhoi gwybod i’r cofrestrydd pan fyddwch chi’n ffonio i drefnu apwyntiad.

Cymorth Arbennig

Os nad Saesneg ydy’ch iaith gyntaf a hoffech chi ddod â rhywun yn gefn ichi yn ystod y drefn gofrestru, mae croeso ichi ddod ag aelod o’r teulu neu gyfaill yn gefn.

Cofiwch, mae gofyn eich bod chi’n cofrestru’r farwolaeth mewn person. Does dim hawl gofyn i aelod o’r teulu neu gyfaill i ddod ar eich rhan.

Os bydd angen cymorth pellach arnoch chi, byddwch cystal â thrafod eich anghenion gyda’r cofrestrydd pan fyddwch chi’n ffonio i drefnu apwyntiad.

Profiant

Cynrychiolydd personol

Cynrychiolydd personol ydy’r enw ar gyfer y sawl sy’n rhoi trefn ar yr hyn roedd yr ymadawedig yn berchen arno (ysgutor os ydy’r sawl wedi’i enwi yn yr ewyllys, neu’r gweinyddydd os does dim ysgutor wedi’i enwi yn yr ewyllys).

A chithau’n gynrychiolydd personol, bydd gofyn ichi gyflwyno cais i brofi ewyllys neu, os oes ewyllys yn bod, cyflwyno cais am lythyrau gweinyddu. Bydd hyn yn rhoi hawl ichi i dalu biliau a rhoi trefn ar ystâd yr ymadawedig.

I gael rhagor o fanylion ar sut mae cael profiant, cysylltwch â’r Wifren Gymorth Materion Profiant a Threthi Etifeddiant ar: 0845 30 20 900.

Mae’r wifren gymorth ar agor dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9.00am a 5.00pm, ac eithrio gwyliau’r banc. Fel arall, mae rhagor o fanylion i’w cael ar wefan Gwasanaeth y Llysoedd.  Mae rhagor o fanylion am Drethi Etifeddiant i’w cael ar wefan Cyllid y Wlad (Saesneg yn unig). |. Mae rhagor o fanylion am Drethi Etifeddiant i’w cael ar wefan | (Saesneg yn unig).

Beth os bydda i’n gwneud camgymeriad yn y cofnod ar y gofrestr?

Mae’r gofrestr yn Ddogfen Gyfreithiol, ac felly, mae hi’n holl bwysig bod yr wybodaeth sydd i’w chofnodi’n gywir. ac felly, mae hi’n holl bwysig bod yr wybodaeth sydd i’w chofnodi’n gywir.

Bydd gofyn ichi fynd i gryn dipyn o drafferth i gywiro unrhyw gamgymeriadau.

Ac felly, mae gofyn eich bod chi’n gwirio’r wybodaeth sydd i’w chynnwys yn ofalus, cyn bwrw’ch llofnod. , cyn bwrw’ch llofnod.

Os byddwch chi’n dod ar draws unrhyw gamgymeriad, cysylltwch â’r swyddfa gofrestru cyn gynted ag y bod modd.

Gwybodaeth Bellach

Mae modd ichi gofrestru achos o farwolaeth sydd wedi digwydd yn Rhondda Cynon Taf yn swyddfa’r rhanbarth ym Mhontypridd neu yn un o’n swyddfeydd llai yn Aberdâr neu Dreorci.

Mae ein swyddfeydd yn gweithredu system apwyntiadau. Byddwch cystal â ffonio’r swyddfa i drefnu amser cyfleus.

I drefnu apwyntiad yn un o’n swyddfeydd, ffoniwch ni ar: (01443) 494024

E-bost: cofrestrydd@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Os hoffech chi lenwi holiadur byr am safon ein gwasanaeth, cliciwch ar y ddolen isod:
Holidaur (Saesneg yn unig)