Mae Canolfannau Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf ar gael i gynnig cymorth ar faterion arian, dyledion a Gorchmynion Dileu Dyled, cyflogaeth, tai, iechyd meddwl a budd-daliadau lles.

Mae'r cymorth yma ar gael i bawb, waeth beth fo'i oedran, incwm na'i statws cyflogaeth. Mae'r staff a'r gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth un-i-un ar fudd-daliadau, llenwi ffurflenni, dyledion (gan gynnwys ôl-ddyledion rhent, morgeisi a chytundebau ariannol eraill), tlodi tanwydd, iechyd meddwl a rhagor.

Hefyd, bydd modd i chi gael help ynglŷn â chadw trefn ar eich arian, benthyca arian mewn modd diogel a chyfrifol a deall effaith y diwygiadau lles a'r toriadau ar wariant yn y sector cyhoeddus, a gafodd eu cyhoeddi yn ddiweddar.

Mae'r gwasanaeth yn cynnal cymorthfeydd ac yn cynnig apwyntiadau mewn swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf a lleoliadau cymunedol ar draws Rhondda Cynon Taf a thu hwnt. Bydden ni'n eich cynghori i gyrraedd yn brydlon (ar ddechrau'r sesiwn).

Ble mae eich canolfan galw heibio leol? Edrychwch ar y tabl isod.
Dim ond 6 chlient ym mhob sesiwn galw heibio, ac y cyntaf i'r felin fydd hi. Dydy hyn ddim yn cynnwys sesiynau galw heibio Pontypridd neu Aberpennar.
Ffoniwch 01443 409284 neu 01443 477113 i wirio argaeledd neu os oes Gweithiwr Achos gyda chi ar hyn o bryd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.