Skip to main content

Premiymau Treth y Cyngor ar gyfer eiddo gwag ac ail gartrefi

Bydd eiddo gwag hir dymor ac ail gartrefi yn Rhondda Cynon Taf yn destun i bremiwm Treth y Cyngor. Dyma swm ychwanegol o dreth cyngor i'w dalu ar ben bil treth y cyngor arferol.

Bwriad y disgresiwn a roddir i awdurdodau lleol i godi premiwm yw i helpu Cynghorau i:

  • wella cartrefi sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir fel eu bod nhw'n addas i'w defnyddio eto er mwyn darparu cartrefi diogel, sefydlog a fforddiadwy
  • cefnogi awdurdodau lleol i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwella cynaliadwyedd cymunedau lleol

A oes unrhyw eithriadau i'r premiwm?

Mae rhai eithriadau i'r premiwm a allai fod yn berthnasol o 1 Ebrill 2023. Maen nhw wedi’u rhestru isod:

  • Dosbarth 1 –  anheddau sy'n cael eu marchnata i'w gwerthu - blwyddyn yw cyfyngiad amser ar yr eithriad yma
  • Dosbarth 2 –  anheddau sy'n cael eu marchnata i'w rhoi ar osod - blwyddyn yw cyfyngiad amser ar yr eithriad yma
  • Dosbarth 3 – rhandai sy'n ffurfio rhan, neu'n cael eu trin fel rhan, o'r brif annedd
  • Dosbarth 4 – anheddau a fyddai'n unig gartref neu'n brif gartref person pe na bai ef/hi yn byw mewn llety sy'n cael ei ddarparu gan y lluoedd arfog.
  • Dosbarth 5 – safleoedd carafanau ac angorfeydd cychod sydd wedi eu meddiannu (ail gartrefi yn unig)
  • Dosbarth 6 – cartrefi tymhorol lle mae gwaharddiad i breswyliad gydol y flwyddyn (ail gartrefi yn unig)
  • Dosbarth 7 - anheddau sy'n gysylltiedig â swydd (ail gartrefi yn unig)

 Os ydych chi'n credu eich bod chi'n gymwys am eithriad sydd wedi'i restru uchod, e-bostiwch Refeniw@rctcbc.gov.uk gyda'r wybodaeth berthnasol.

Beth os dydy fy eiddo ddim yn gymwys am eithriad?

O 1 Ebrill 2023, ar gyfer eiddo gwag hir dymor, byddwch chi'n destun Premiwm Treth y Cyngor o 50% os yw eich eiddo wedi bod yn wag am rhwng 1 a 2 flynedd a phremiwm o 100% os yw wedi bod yn wag am fwy na 2 flynedd.

O 1 Ebrill 2024, bydd pob ail gartref yn destun premiwm treth y cyngor o 100%.

Os hoffech chi weithio gyda'r Cyngor er mwyn i'ch eiddo dod yn ôl i ddefnydd amser llawn, mae'n bosibl y gallwn ni eich helpu chi. Mae modd dod o hyd i fanylion am y cymorth, yma – www.rctcbc.gov.uk/eiddogwag

Cwestiynau Cyffredin

Rwy'n berchen ar eiddo gwag. Sut y caf fy hysbysu fy mod yn atebol i dalu'r premiwm a faint o rybudd, os o gwbl, y ga i?

Byddwn ni'n ysgrifennu at bob perchennog a fydd yn destun premiwm eiddo gwag hir dymor ym mis Ionawr 2023 yn eu hysbysu y byddan nhw'n destun i bremiwm o 1 Ebrill 2023. Bydd eiddo a fydd wedyn yn disgyn i'r categori yma yn derbyn bil treth y cyngor yn dangos y premiwm. Os yw'n debygol y bydd eich eiddo wedi bod yn wag am flwyddyn neu fwy erbyn 1 Ebrill 2023 a hoffech chi ychydig o gyngor neu gymorth, cysylltwch â'r Cyngor. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei gynnwys gyda'ch bil treth y cyngor a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2023.

Rydw i'n berchen ar ail gartref. Sut y caf fy hysbysu fy mod yn atebol i dalu'r premiwm a faint o rybudd, os o gwbl, y ga i?

Byddwn ni'n ysgrifennu at holl berchnogion ail gartrefi y mae'r cyngor yn ymwybodol ohonyn nhw ym mis Ionawr 2023 yn eu hysbysu y bydd premiwm yn cael ei godi ar eu heiddo yn dod i rym o 1 Ebrill 2024. Byddwn ni hefyd yn ysgrifennu at unrhyw eiddo a nodir fel ail gartref wedi hynny yn eu hysbysu o'r un peth. Os byddwch chi'n derbyn llythyr ac yn meddwl na ddylai eich eiddo gael ei ddosbarthu fel ail gartref, cysylltwch â ni.

Adroddiad y Cyngor – Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad