Coelcerthi a Thân Awyr Agored
Gall coelcerth fod yn ffordd addas o gael gwared ar bren neu wastraff gardd nad oes modd ei gompostio. Serch hynny, os ydych chi'n bwriadu cynnau coelcerth, dylech chi gymryd camau i osgoi digio'ch cymdogion. Mae'n syniad da llosgi defnydd sych yn unig, a gwneud hynny pan fydd y tywydd yn addas. Cynnwch danau'n bell o goed, ffensys ac adeiladau. Does dim cyfreithiau mewn grym yn erbyn cynnau coelcerth, ond mae cyfreithiau mewn grym ynghylch niwsans o ganlyniad iddyn nhw. Mae modd i chi gael gwared ar wastraff y cartref neu'r ardd drwy'i gompostio neu'i ailgylchu yn un o'n Canolfannau Ailgylchu.

Cwyno am goelcerth
Os ydych chi o'r farn bod cŵyn ynghylch niwsans statudol yn gyfiawn, caiff Hysbysiad Cosb/Atal ei gyflwyno i'r person cyfrifol, neu feddiannwr/berchennog y safle (yn ôl yr achos). Bydd yn mynnu bod y niwsans yn dod i ben. Mae peidio â chydymffurfio â'r Hysbysiad Cosb/Atal yn drosedd a gall arwain at achos cyfreithiol. Os bydd llys yn dyfarnu'r person dan sylw'n euog o drosedd o'r fath yma, gall gael dirwy o hyd at £5,000 ar safle domestig a dirwy o hyd at £20,000 ar safle masnachol.

Rhoi gwybod am broblem gysylltiedig â choelcerth ar-lein

Adran Materion Llygredd ac Iechyd y Cyhoedd

Ebost: CymorthProsiectauIechydyCyhoedd@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.