Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau â blaenoriaeth, mae'r gwasanaeth ar gyfer cyflwyno cais am Fathodyn Glas wedi newid dros dro. Ar hyn o bryd dim ond ceisiadau ar-lein y mae modd i ni eu derbyn. Ewch i www.gov.uk/apply-blue-badge i wneud cais ac am ragor o wybodaeth.

Os yw eich bathodyn glas wedi dod i ben yn ddiweddar (o fis Mawrth 2020), parhewch i'w ddefnyddio (ar gyfer teithio hanfodol yn unig) a chyflwyno'ch cais ar-lein cyn gynted â phosibl

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. 

Nod trwydded parcio Bathodyn Glas yw cynorthwyo pobl sydd ag anawsterau cerdded, nam gwybyddol neu broblemau symudedd eraill i deithio'n annibynnol, fel gyrrwr neu fel teithiwr. 

Mae'r Cynllun Bathodyn Glas yn caniatáu i bobl sy'n bodloni'r meini prawf cymhwyster barcio, wrth arddangos eu bathodyn glas, lle yn gyffredinol mae cyfyngiadau i fodurwyr eraill yn berthnasol. Mae'r Cynllun yn chwarae rhan bwysig wrth helpu pobl gyda phroblemau symudedd i oresgyn rhai o'r heriau maen nhw'n eu hwynebu wrth gyrraedd eu swyddi, siopau a gwasanaethau pwysig eraill. 

Ni chodir tâl am geisiadau gan unigolion yng Nghymru, er y ceir codi tâl o £10 am fathodynnau i sefydliadau, ac am fathodynnau cyfnewid newydd yn lle rhai sy wedi'u colli. 

Meini prawf

Bydd ymgeiswyr yn cymhwyso'n awtomatig ar gyfer Bathodyn Glas os ydyn nhw'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf canlynol:

 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth i brofi eu bod nhw'n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl
 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth i brofi eu bod nhw'n derbyn Taliadau Annibyniaeth Personol (PIP) sy'n cynnwys 8 pwynt ar gyfer 'Symud o Gwmpas' neu 12 pwynt ar gyfer 'Cynllunio Taith'
 • Ymgeiswyr sy'n ddall (nam difrifol ar eu golwg) ac sy'n gallu cyflwyno Tystysgrif Nam ar y Golwg wedi'i llofnodi
 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth eu bod nhw'n derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwyr Rhyfel
 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth eu bod nhw'n derbyn budd-dal dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a’r Adfyddinoedd
 • Ymgeiswyr sy'n cael eu hystyried i fod ag anhwylder meddyliol parhaol ac mae tariff lefel 6 o fewn Cynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a'r Adfyddinoedd wedi cael ei ddyfarnu

Os nad yw ymgeisydd yn bodloni unrhyw un o'r meini prawf cymhwyso 'awtomatig', mae modd iddo gyflwyno cais am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl os mae modd iddo ddangos tystiolaeth o unrhyw un o'r canlynol:

 • Anawsterau cerdded sylweddol a pharhaol
 • Anhawster cerdded dros dro y mae disgwyl iddo bara o leiaf 12 mis (byddwn ni'n darparu bathodyn glas a fydd yn para 12 mis)
 • Nam gwybyddol sy'n effeithio ar allu person i gynllunio a dilyn taith, i'r graddau bod angen goruchwyliaeth barhaus arno ef
 • Anabledd difrifol yn y ddwy fraich, yn gyrru car yn aml ond gydag anhawster, a methu â defnyddio mesuryddion talu am barcio neu offer tebyg
 • Mae'n cyflwyno cais ar ran plentyn o dan 3 oed sydd ag offer meddygol swmpus gydag ef neu hi drwy'r amser, neu mae angen mynediad ar unwaith i gerbyd modur rhag ofn bod angen triniaeth mewn argyfwng 

E-bost: CarfanYmatebArUnwaith@rctcbc.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.