Nod trwydded parcio Bathodyn Glas yw cynorthwyo pobl sydd ag anawsterau cerdded, nam gwybyddol neu broblemau symudedd eraill i deithio'n annibynnol, fel gyrrwr neu fel teithiwr. 

Mae'r Cynllun Bathodyn Glas yn caniatáu i bobl sy'n bodloni'r meini prawf cymhwyster barcio, wrth arddangos eu bathodyn glas, lle yn gyffredinol mae cyfyngiadau i fodurwyr eraill yn berthnasol. Mae'r Cynllun yn chwarae rhan bwysig wrth helpu pobl gyda phroblemau symudedd i oresgyn rhai o'r heriau maen nhw'n eu hwynebu wrth gyrraedd eu swyddi, siopau a gwasanaethau pwysig eraill. 

Ni chodir tâl am geisiadau gan unigolion yng Nghymru, er y ceir codi tâl o £10 am fathodynnau i sefydliadau, ac am fathodynnau cyfnewid newydd yn lle rhai sy wedi'u colli. 

Meini prawf

Bydd ymgeiswyr yn cymhwyso'n awtomatig ar gyfer Bathodyn Glas os ydyn nhw'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf canlynol:

 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth i brofi eu bod nhw'n derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl
 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth i brofi eu bod nhw'n derbyn Taliadau Annibyniaeth Personol (PIP) sy'n cynnwys 8 pwynt ar gyfer 'Symud o Gwmpas' neu 12 pwynt ar gyfer 'Cynllunio Taith'
 • Ymgeiswyr sy'n ddall (nam difrifol ar eu golwg) ac sy'n gallu cyflwyno Tystysgrif Nam ar y Golwg wedi'i llofnodi
 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth eu bod nhw'n derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwyr Rhyfel
 • Ymgeiswyr mae modd iddyn nhw ddangos tystiolaeth eu bod nhw'n derbyn budd-dal dan Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a’r Adfyddinoedd
 • Ymgeiswyr sy'n cael eu hystyried i fod ag anhwylder meddyliol parhaol ac mae tariff lefel 6 o fewn Cynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a'r Adfyddinoedd wedi cael ei ddyfarnu

Os nad yw ymgeisydd yn bodloni unrhyw un o'r meini prawf cymhwyso 'awtomatig', mae modd iddo gyflwyno cais am Fathodyn Parcio i Bobl Anabl os mae modd iddo ddangos tystiolaeth o unrhyw un o'r canlynol:

 • Anawsterau cerdded sylweddol a pharhaol
 • Anhawster cerdded dros dro y mae disgwyl iddo bara o leiaf 12 mis (byddwn ni'n darparu bathodyn glas a fydd yn para 12 mis)
 • Nam gwybyddol sy'n effeithio ar allu person i gynllunio a dilyn taith, i'r graddau bod angen goruchwyliaeth barhaus arno ef
 • Anabledd difrifol yn y ddwy fraich, yn gyrru car yn aml ond gydag anhawster, a methu â defnyddio mesuryddion talu am barcio neu offer tebyg
 • Mae'n cyflwyno cais ar ran plentyn o dan 3 oed sydd ag offer meddygol swmpus gydag ef neu hi drwy'r amser, neu mae angen mynediad ar unwaith i gerbyd modur rhag ofn bod angen triniaeth mewn argyfwng

Sut rydw i'n cyflwyno cais?

Cam 1

Lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais (pdf).
Os nad oes modd i chi argraffu'r ffurflen gais, gofynnwch am ffurflen gais drwy gysylltu â Chanolfan Alwadau Rhondda Cynon Taf ar 01443 425005.

Cam 2

Trefnu apwyntiad ar-lein mewn Canolfan IBobUn o'ch dewis er mwyn cyflwyno'ch cais. Mae modd i chi drefnu apwyntiad hefyd drwy ffonio 01443 425005. Nodwch, does dim rhaid i'r ymgeisydd ddod i'r apwyntiad cyn belled â bod modd i'r holl wybodaeth mae ei hangen gael ei chyflwyno yn ei absenoldeb.

Cam 3

Sicrhau bod gennych y dystiolaeth ategol i fynd gyda chi i'ch apwyntiad:

 • Tystiolaeth o bwy ydych chi
 • Tystiolaeth o'ch cyfeiriad
 • Llun pasbort, dim mwy na 6 mis oed (fel arall, bydd modd i staff yn y ganolfan IBobUn gymryd eich llun i chi yn ystod eich apwyntiad)
 • Tystiolaeth o'ch hawl i gael Bathodyn Parcio i Bobl Anabl
Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y canllawiau cyn llenwi a chyflwyno'ch cais.

Cewch hefyd gyflwyno cais uniongyrchol ar gyfer Bathodyn Parcio i Bobl Anabl ar-lein ar www.gov.uk/apply-blue-badge.

Trefnu apwyntiad Bathodyn Glas ar-lein
Rhaid i chi ddod â'r holl ffurflenni cais sydd wedi'u cwblhau a'r dogfennau ategol i un o'r apwyntiadau gwneud cais y mae modd eu trefnu ar-lein. Mae modd i rywun arall ddod â'r ffurflen gais wedi'i llenwi a'r dogfennau ategol i'r cyfarfod ar eich rhan chi. 

Pe hoffech chi becyn cais neu os ydych chi o'r farn bod angen help arnoch chi, neu rywun rydych chi'n gofalu amdano, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

E-bost: CarfanYmatebArUnwaith@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 425005

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.