Mae modd rhoi gwybod i ni am geudwll drwy ddefnyddio ffurflen ar-lein.
Rhoi gwybod am geudwll
Wrth roi gwybod am geudwll, rhowch gymaint o fanylion ag sy’n bosibl o ran pa mor wael yw e, a’i leoliad.

Beth yw ceudwll?

Bydd twll yn datblygu yn y ffordd pan fydd wyneb y ffordd neu’r pafin yn torri. Bydd hyn yn digwydd pan fydd haen uchaf y tarmac wedi treulio, gan adael yr haenau is yn y golwg. Gall tyllau yn y ffordd fod o bob siâp a maint ond gan amlaf byddan nhw’n dyllau crwn neu hirgrwn. Mewn rhai achosion bydd y twll yn gallu gwaethygu’n gyflym iawn yn enwedig os bydd y tywydd yn wael.

Rydyn ni’n trin adroddiadau o dyllau yn y ffordd yn ddifrifol iawn. Pan fyddwn ni’n derbyn adroddiad am dwll yn y ffordd, bydd peiriannydd cymwys yn mynd i archwilio’r twll cyn gynted â phosibl.

Bydd y perygl i’r cyhoedd oherwydd y twll yn y ffordd yn cael ei fesur yn erbyn gwahanol feini prawf – yn ôl maint a dyfnder y twll, y lleoliad mewn perthynas â’r defnydd o’r ffordd, faint o draffig sydd ar y ffordd yna ac ar ba gyflymder bydd cerbydau’n teithio ayyb. Os bydd y twll yn cael ei ystyried yn beryglus, byddwn ni’n ei wneud e’n flaenoriaeth.

Sut mae trwsio ceudwll?

Bydd ceudwll sy’n cael ei ystyried yn beryglus ac sy’n gallu achosi damwain ffordd neu anaf, yn cael ei drin fel argyfwng. Rydyn ni’n anelu at drwsio neu adfer y math yma o dwll yn y ffordd o fewn dwy awr.

Os na fydd ceudwll yn cael ei ystyried yn achos brys, byddwn ni’n ei drwsio cyn gynted â phosibl neu bydd yn cael ei ychwanegu at ein hamserlen o waith rheolaidd ar y priffyrdd.

Fel arfer, byddwn ni’n trwsio twll yn y ffordd drwy lenwi’r twll gyda tharmac. Fodd bynnag, os bydd sawl twll yn yr un man, mae’n bosibl y byddwn ni’n torri rhan o’r ffordd allan ac yn gosod wyneb newydd.

Pryd bydden ni’n cau ffordd?

Fel arfer, byddwn ni’n hysbysebu ymlaen llaw unrhyw gynlluniau i gau ffordd er mwyn ei thrwsio, ond os bydd argyfwng er enghraifft ymsuddiant, tirlithriad, difrod i grid gwartheg ayyb mae’n bosibl y byddai rhaid i ni gau ffordd ar unwaith.

Yn yr amgylchiadau hyn, byddwn ni’n gwneud yn siŵr ein bod ni’n gosod digon o arwyddion i ddangos llwybr teithio arall i chi ac yn cwblhau’r gwaith trwsio cyn gynted â phosibl.

Os bydd y ffordd ar gau oherwydd digwyddiad mawr fel tirlithriad neu ymsuddiant difrifol, byddwn ni’n rhoi gwybod ichi trwy’r cyfryngau lleol a rhoi’r newyddion diweddaraf iddyn nhw am hynt y gwaith. Bydd gwybodaeth am y math yma o achos o gau ffordd hefyd ar dudalennau newyddion y wefan yma.

Sut mae rhoi gwybod am broblem gyda ffordd neu bafin?

I ddweud wrthon ni am geudwll neu broblem gyda cherrig cwrb neu bafin, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. Fel arall, llenwch ffurflen ar-lein.

Os yw’r broblem yn cael ei hystyried yn argyfwng h.y. gall achosi damwain, ffoniwch ein rhif tu allan i oriau gwaith: 01443 425011.

Wrth gysylltu â ni, rhowch gymaint o’r wybodaeth ganlynol ag y gallwch chi.  Drwy wneud hyn, byddwn ni’n gallu datrys y broblem yn gyflymach:-

  • Enw’r stryd neu’r ardal
  • Lleoliad y stryd, h.y. ydy’r twll ar bwys tŷ gyda rhif neu gyffordd?
  • Disgrifiad o’r twll ac unrhyw fanylion eraill.
  • Eich enw a’ch manylion cyswllt.
  • Dyddiad ac amser pan ddaeth y twll i’ch sylw am y tro cyntaf.
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf,
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT 

Ffôn: 01443 425011

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.