Skip to main content

Partion Stryd - Amodau Cyffredinol

Os ydych chi'n bwriadu dathlu Coroniad y Brenin drwy trefnu parti stryd, yna mae'n rhaid i chi gael caniatâd gan y Cyngor er mwyn sicrhau bod modd cau'r stryd mewn modd cyfreithlon a diogel. 

Mae'n cymryd amser i drefnu bod ffordd yn cael ei chau. Rhaid dilyn proses ymgeisio ffurfiol er mwyn cau unrhyw ffordd ar gyfer parti stryd, fel bod y Cyngor yn effro i bob un. Drwy hyn, bydd modd i'r Cyngor roi gwybod i sefydliadau partner eraill, gan gynnwys cwmnïau bysiau. 

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cynnal parti stryd wneud cais i'r Cyngor cyn y dyddiad cau 3 Ebrill, 2023. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu derbyn. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad cau

Strydoedd preswyl tawel fydd yn cael eu hystyried yn rhai addas ar gyfer cynnal parti stryd.  Mae strydoedd nad ydynt efallai’n addas yn briffyrdd prysur, neu’n rhai sydd â llwybr bws - bydd ceisiadau ar gyfer y mathau hyn o strydoedd yn cael eu hystyried yn unigol

Os ydych chi'n ystyried cynnal parti stryd, sicrhewch fod pob preswylydd y gallan nhw fod angen mynediad i gerbydau ar gyfer y stryd dan sylw yn cytuno â'r cais. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, anfonwch e-bost at yr Adran Rheoli Traffig: gwasanaethautraffig@rctcbc.gov.uk
Os nad ydy'ch stryd yn addas ar gyfer cau ffordd, efallai hoffech chi ddefnyddio lleoliadau oddi ar y stryd fel tramwyfeydd, gerddi, parciau, Canolfannau yn y Gymuned neu ysgolion. Bydd hyn yn osgoi unrhyw wrthdaro gyda defnyddwyr eraill y briffordd. Yn ogystal â hyn, os oes cyfleusterau dan do ar gael yn y lleoliad, fydd y parti ddim yn cael ei effeithio gan dywydd gwael. 

Partion Stryd - Amodau Cyffredinol

Lle bo'r Awdurdod wedi rhoi caniatâd ar gyfer parti stryd, bydd yr amodau cyffredinol canlynol yn berthnasol ynghyd ag unrhyw amodau penodol mewn perthynas â stryd benodol: -

 1. Rhaid cadw mynediad i GERDDWYR at y stryd bob amser.
 2. Rhaid cadw mynediad UNIONGYRCHOL i holl "Gerbydau'r Gwasanaethau Brys" ar bob adeg, hynny yw, os ydych chi'n gosod unrhyw rwystrau corfforol ar draws stryd, rhaid i chi eu hadeiladu fel bod modd eu symud nhw yn syth os oes angen.
 3. Os oes ADDURNIADAU neu faneri yn y stryd, dylech chi sicrhau eu bod nhw ddim yn achosi rhwystr i "Gerbydau'r Gwasanaethau Brys", a rhaid bod modd eu symud nhw yn syth.
 4. Does DIM hawl rhoi polion yn arwyneb yr heol na'r palmant, oherwydd gallai hyn achosi difrod.
 5. Does DIM hawl gyda chi i hongian atodion o'r goleuadau stryd. Dylai fod modd symud addurniadau'n sydd ger goleuadau stryd.
 6. Does DIM hawl defnyddio ceblau trydan ar y briffordd, neu throsti.
 7. Bydd copi o'r 'HYSBYSIAD' i gau'r ffordd am gyfnod dros dro yn cael ei anfon atoch chi maes o law. Rhaid arddangos yr hysbysiad mewn lle amlwg ar naill ben y rhan o'r ffordd fydd ar gau, tan fod y ffordd yn ailagor.    
 8. Rhaid i chi osod ARWYDDION ar naill ben y stryd sy'n dangos yn glir i yrwyr y cyfnod y bydd y ffordd ar gau, er enghraifft "Ffordd Ar Gau 11am tan 7pm".  Mae hawl gyda chi wneud y rhain â llaw, ond mae'n rhaid bod modd eu darllen yn hawdd.
 9. Does dim hawl cynnal TÂN neu farbeciw o fewn terfynau'r priffyrdd. Mae hyn yn cynnwys pob ffordd gerbydau, llwybr cerdded, llwybr troed, ymyl, llain ganol a chylchfannau.
 10. Rhaid symud POB bwrdd, trestl, cadair, rhwystr, addurniadau ac ati, yn syth ar ôl yr achlysur, yn ogystal â chlirio unrhyw sbwriel a llanastr sydd ar y stryd.
 11. Rhaid i DREFNWYR yr achlysur roi ystyriaeth ddyledus i'r holl drigolion a darparu ar gyfer diogelwch a chysur yr henoed, pobl anabl a phlant ifainc iawn.
 12. Bydd TREFNWYR yr achlysur yn indemnio'r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn erbyn unrhyw ddamwain neu anaf sy'n codi o ganlyniad i'r achlysur.      
 13. Rhaid i chi gynnal mynediad i GERBYDAU ar gyfer tramwyfeydd preifat, garejys ac ardaloedd parcio oddi ar y stryd ar bob adeg oni bai eich bod chi wedi cytuno â'r sawl sy'n cael eu heffeithio gan yr achlysur.
 14. Rhaid i Drefnwyr sicrhau bod mynediad yn cael ei gynnal ar gyfer unrhyw breswylwyr sydd angen ymweliadau at ddibenion gofal gan gynnwys presenoldeb gan weithwyr gofal.
 15. Dylai preswylwyr gadw o fewn y rheolau casglu gwastraff o ran peidio â gorlenwi eu bin a pheidio â halogi eu hailgylchu
 16. Os yw eich diwrnod casglu sbwriel ar yr un diwrnod â'ch parti stryd, bydd angen cyflwyno'r holl wastraff erbyn 7am fan bellaf. Gwneir pob ymdrech i wneud casgliadau cyn gynted â phosibl fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosibl, bydd angen i drigolion osod gwastraff mewn un pwynt 
 17. Dim ond gan ymgeiswyr sy'n byw yn y stryd sydd i'w chau y gellir derbyn ceisiadau. Ni dderbynnir ceisiadau gan drigolion sy’n byw y tu allan i’r stryd dan sylw.