Gwneud Cais am Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl Gyda Chydymaith

Os oes hawl gennych chi i gael Cerdyn Teithio Rhatach, ond rydych chi'n methu â theithio ar fws heb gymorth rhywun arall, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael eich asesu am Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl Gyda Chydymaith

Efallai byddwch chi'n gymwys os oes gennych chi;

 • Ymddygiad heriol y mae angen ei oruchwylio trwy'r amser.
 • Namau ac anhwylderau difrifol o ran gwybyddiaeth a'r meddwl (gan gynnwys pobl sydd ddim yn effro i risgiau ac sydd â gallu cyfyngedig i gynllunio siwrnai neu'i dilyn hi)
 • Cyfuniad o golli golwg a cholli clyw, sy'n eich atal chi rhag symud o gwmpas ar eich pen eich hun.
 • Anawsterau i ddefnyddio cadair olwyn yn annibynnol.

Os ydy un o'r meini prawf uchod yn WIR yn eich achos chi, rydych chi'n gymwys i gael asesiad am Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl Gyda Chydymaith.  Mae modd ichi wneud cais drwy ddilyn y cyfarwyddiadau o dan 'Sut mae gwneud cais'  

Os does dim un o'r meini prawf uchod yn wir yn eich achos chi, yn anffodus, dydych chi ddim yn bodloni'r meini prawf er mwyn cael Cerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl Gyda Chydymaith. 

Sut mae gwneud cais?

Os ydy unrhyw un o'r meini prawf uchod yn berthnasol i chi, bydd gofyn i chi gysylltu â'r Uned Trafnidiaeth Integredig am Ffurflen Gais am Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl gyda Chydymaith. Bydd gofyn i chi nodi pa feini prawf sy'n berthnasol i'ch cais. Bydd y ffurflen gais yn cael ei hanfon drwy'r post i'ch cyfeiriad cartref o fewn 10 diwrnod o dderbyn eich cais.  Ar ôl i chi gwblhau eich ffurflen gais am Gerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl Gyda Chydymaith, rhaid i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw gydag ymgynghorydd i fynychu un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor.

Nodwch:  Bydd gofyn i chi ddarparu'ch rhif Yswiriant Gwladol, neu fydd ddim modd i ni fwrw ymlaen â'ch cais. Fydd dim gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch oedran na thystiolaeth o'ch cyfeiriad gan y byddwn ni'n cynnal gwiriadau cefndir i gadarnhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir.  

Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort

 • Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort.  Pe byddai'n well gennych chi, gall aelod o staff dynnu eich llun yn un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor  (os bydd camera ar gael pan fyddwch chi'n gwneud cais).

Os byddwch chi'n darparu'ch llun eich hun gyda'ch cais, sicrhewch ei fod e'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Llun lliw diweddar sy'n dangos gwir debygrwydd i chi.
 • Cefndir llwyd golau, hufen neu wyn.
 • Eich bod chi'n wynebu'r camera ac yn edrych yn syth tuag ato.
 • Mae'r llun yn dangos eich wyneb cyfan.
 • Rhaid bod y cyferbyniad rhwng y wyneb a'r cefndir yn eglur.
 • Os yw'n bosibl, byddwn ni'n eich annog chi i dynnu'ch sbectol.  Ond, os oes rhaid i chi wisgo sbectol am resymau meddygol, ddylen nhw ddim gorchuddio'r llygaid, nac adlewyrchu golau na chael eu harlliwio.

Os oes angen cymorth arnoch chi i lenwi'r ffurflen gais, yna mae modd i chi drefnu apwyntiad yn eich Canolfan IBobUn lleol.  Bydd modd i chi gasglu ffurflen o'r ganolfan, yn ogystal â derbyn cymorth.

Bydd yr opsiwn ar gyfer apwyntiad yn gofyn eich bod chi'n cwrdd ag ymgynghorydd, bydd angen i chi sicrhau eich bod chi'n dod â'r dystiolaeth gywir gyda chi, neu fydd ddim modd prosesu'ch cais. 

Trefnwch eich apwyntiad ar-lein er mwyn i chi ddod i'r Ganolfan IBobUn i gyflwyno'ch ffurflen neu i gael cymorth wrth lenwi'ch ffurflen.

Beth sy'n digwydd ar ôl i'r Cyngor gwblhau'r Asesiad?

Ar ôl i'r asesiad gael ei gwblhau, byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am y penderfyniad. 

Rydw i wedi derbyn fy Ngherdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl gyda Chydymaith - beth sy'n digwydd i fy hen Gerdyn Teithio?  

Eich Cerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl gyda Chydymaith yw'r unig gerdyn y mae modd i chi ei ddefnyddio i deithio, ac rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dinistrio unrhyw Gardiau Teithio blaenorol sydd gyda chi.  Os oes angen eglurhad pellach ynghylch pa Gerdyn Teithio sy'n ddilys, ffoniwch 0300 303 4240 neu e-bostio: travelcards@tfw.wales gan nodi'r rhif cyfresol ar flaen eich Cardiau Teithio.

Beth os ydw i'n anfodlon ar y penderfyniad ynglŷn â fy asesiad?

Byddai'r Cyngor wedi ystyried y manylion roeddech chi wedi'u darparu ar eich ffurflen gais ynghylch eich anabledd, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a oedd wedi'i chynnwys, wrth wneud penderfyniad ynglŷn â'ch cais. 

Er mwyn derbyn Cerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl Gyda Chydymaith, mae'r pwyslais yn cael ei roi ar yr angen ichi fodloni un o'r meini prawf canlynol:

 • Bod ag ymddygiad heriol y mae angen ei oruchwylio trwy'r amser.
 • Bod â namau ac anhwylderau difrifol o ran gwybyddiaeth a'r meddwl (gan gynnwys pobl sydd ddim yn effro i risgiau ac sydd â gallu cyfyngedig i gynllunio siwrnai neu'i dilyn hi).
 • Bod â chyfuniad o golli golwg A cholli clyw, sy'n eich atal chi rhag symud o gwmpas ar eich pen eich hun.
 • Anhawster defnyddio cadair olwyn yn annibynnol.

Ar ôl ystyried yr holl feini prawf a'r wybodaeth uchod, os ydych chi'n anfodlon ar y penderfyniad ynglŷn â'ch Asesiad Hawl i gael Cerdyn Teithio Rhatach i Berson Anabl gyda Chydymaith, bydd croeso i chi apelio yn ei erbyn.  Serch hynny, wrth wneud hynny, byddai angen i chi nodi ar ba sail rydych chi eisiau apelio. Bydd raid ichi hefyd gyflwyno rhagor o dystiolaeth nad oedd ar gael adeg cyflwyno cais.   Anfonwch yr wybodaeth ar bapur i

Yr Uned Sylwadau a Chwynion 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Elái                                                                                                       

Dwyrain Dinas Isaf

Trewiliam                                                                                                                 Tonypandy                                                                                                        

CF40 1NY