Os oes hawl gennych chi i gael Tocyn Mantais y Bysiau, ond rydych chi'n methu â theithio ar fws heb gymorth rhywun arall, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael eich asesu am Docyn Mantais y Bysiau i Gydymaith.

Os oes hawl gennych chi i gael Tocyn Mantais y Bysiau, ond rydych chi'n methu â theithio ar fws heb gymorth rhywun arall, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael eich asesu am Docyn Mantais y Bysiau i Gydymaith.

Efallai byddwch chi'n gymwys os oes gennych chi;

 • Ymddygiad heriol y mae angen ei oruchwylio trwy'r amser.
 • Mae gennych chi namau ac anhwylderau difrifol o ran gwybyddiaeth a'r meddwl (gan gynnwys pobl sydd ddim yn effro i risgiau ac sydd â gallu cyfyngedig i gynllunio siwrnai neu'i dilyn hi).
 • Mae gennych chi gyfuniad o golli golwg a cholli clyw, sy'n eich atal chi rhag symud o gwmpas ar eich pen eich hun.
 • Anhawster defnyddio cadair olwyn yn annibynnol.

Os ydy un o'r meini prawf uchod yn WIR yn eich achos chi, rydych chi'n gymwys i gael asesiad am Docyn Mantais y Bysiau i Gydymaith. Mae modd ichi wneud cais drwy ddilyn y cyfarwyddiadau o dan 'Sut mae gwneud cais'

Os does dim un o'r meini prawf uchod yn WIR yn eich achos chi, yn anffodus, dydych chi ddim yn bodloni'r meini prawf er mwyn cael Tocyn Mantais y Bysiau i Gydymaith. 

Sut mae gwneud cais

Os oes unrhyw un o'r meini prawf awtomatig uchod yn berthnasol i chi, mae modd i chi wneud cais am Docyn Mantais y Bysiau i Gydymaith drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw gyda chynghorydd i fynychu, yn bersonol, un o ganolfannau IBobUn y Cyngor.

Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort

 • Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort. Pe byddai'n well gennych chi, gall aelod o staff dynnu eich llun yn un o ganolfannau ibobun y Cyngor. (os bydd camera ar gael pan fyddwch chi'n gwneud cais).

Os byddwch chi'n darparu'ch llun eich hun gyda'ch cais, sicrhewch ei fod e'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Llun lliw diweddar sy'n dangos gwir debygrwydd i chi.
 • Cefndir llwyd golau, hufen neu wyn.
 • Eich bod chi'n wynebu'r camera ac yn edrych yn syth tuag ato.
 • Mae'r llun yn dangos eich wyneb cyfan.
 • Rhaid bod y cyferbyniad rhwng y wyneb a'r cefndir yn eglur.
 • Os yw'n bosibl, byddwn ni'n eich annog chi i dynnu'ch sbectol. Ond, os oes rhaid i chi wisgo sbectol am resymau meddygol, ddylen nhw ddim gorchuddio'r llygaid, nac adlewyrchu golau na chael ei harlliwio.

Os oes angen cymorth arnoch chi i lenwi'r ffurflen gais, yna mae modd i chi drefnu apwyntiad yn eich Canolfan IBobUn lleol. Bydd modd i chi gasglu ffurflen o'r ganolfan, yn ogystal â derbyn cymorth.

Trefnwch eich apwyntiad ar-lein er mwyn i chi ddod i'r Ganolfan IBobUn i gyflwyno'ch ffurflen neu i gael cymorth wrth lenwi'ch ffurflen.

Beth sy'n digwydd ar ôl i'r Cyngor gwblhau'r Asesiad? Ar ôl i'r asesiad gael ei gwblhau, byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am y penderfyniad.  Rwy wedi derbyn fy nhocyn mantais i gydymaith – beth ddylwn i ei wneud â'r hen docyn? Dyma'r unig docyn sy'n ddilys ar gyfer teithio ac rydyn ni'n eich cynghori i ddinistrio unrhyw docynnau bws blaenorol sydd gyda chi. Os ydych chi angen cyngor ynglŷn â pha docyn sy'n ddilys, ffoniwch y Cyngor ar 01443 425001 neu e-bostio: GwasanaethauTrafnidiaeth@rctcbc.gov.uk gan nodi'r rhif cyfresol sydd ar flaen eich tocyn. Beth os ydw i'n anfodlon ar y penderfyniad ynglŷn â'r asesiad? Byddai'r Cyngor wedi ystyried y manylion roeddech chi wedi'u darparu ar eich ffurflen gais ynghylch eich anabledd, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a oedd wedi'i chynnwys, wrth wneud penderfyniad ynglŷn â'ch cais.  Er mwyn derbyn Tocyn Mantais y Bysiau i Gydymaith, rydyn ni'n pwysleisio bod angen i unigolyn fodloni un o'r meini prawf canlynol: ·         Ymddygiad heriol y mae angen ei oruchwylio trwy'r amser. ·         Mae gennych chi namau ac anhwylderau difrifol o ran gwybyddiaeth a'r meddwl (gan gynnwys pobl sydd ddim yn effro i risgiau ac sydd â gallu cyfyngedig i gynllunio siwrnai neu'i dilyn hi). ·         Mae gennych chi gyfuniad o golli golwg A cholli clyw, sy'n eich atal chi rhag symud o gwmpas ar eich pen eich hun. ·         Anhawster defnyddio cadair olwyn yn annibynnol. Ar ôl ystyried yr holl feini prawf a'r wybodaeth uchod, os ydych chi'n anfodlon ar y penderfyniad ynglŷn â'ch Asesiad Hawl i gael Tocyn Mantais y Bysiau i Gydymaith, bydd croeso i chi apelio yn ei erbyn. Serch hynny, wrth wneud hynny, byddai angen i chi nodi ar ba sail rydych chi eisiau apelio. Bydd raid ichi hefyd gyflwyno rhagor o dystiolaeth nad oedd ar gael adeg cyflwyno cais. Anfonwch y wybodaeth ar bapur i:

Yr Uned Sylwadau a Chwynion 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Elái                                                                                                       

Dwyrain Dinas Isaf

Trewiliam                                                                                                                 Tonypandy                                                                                                        

CF40 1NY

Mae cardiau teithio yn awr yn cael eu cyhoeddi gan Trafnidiaeth Cymru.  Os bydd angen manylion pellach am eich hawl i gerdyn teithio rhatach person anabl, efallai y bydd angen i chi lenwi ffurflen asesu.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Trafnidiaeth Cymru. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.