Gallech chi fod yn gymwys;

 • Os oes gennych chi anawsterau dysgu difrifol
 • Os oes gennych chi ymddygiadau heriol y mae angen eu goruchwylio ar bob adeg
 • Os oes gennych chi namau gwybyddol a meddyliol difrifol (gan gynnwys diffyg ymwybyddiaeth o risg)
 • Os oes gennych chi namau difrifol ar eich golwg A'CH clyw sy'n eich atal rhag symud yn annibynnol
 • Os oes gennych chi anawsterau o ran defnyddio cadair olwyn yn annibynnol

Os gallwch chi ateb OES i o leiaf un o'r uchod, rydych chi'n gymwys i gael eich asesu i gael Cerdyn Bws Cydymaith.

Os na allwch chi ateb OES i un o'r uchod, yn anffodus dydych chi ddim yn bodloni'r meini prawf i gael cerdyn bws cydymaith ar hyn o bryd. 

Gwneud cais

Mae modd i chi wneud cais am asesiad cymhwysedd i gael Cerdyn Bws Cydymaith drwy ffonio'r Cyngor ar 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk

Caiff ffurflen Asesiad Cymhwysedd ei hanfon i'ch cyfeiriad cartref.

Os oes angen cymorth arnoch chi i lenwi'r ffurflen Asesiad Cymhwysedd, cewch chi drefnu apwyntiad yn eich Canolfannau IBobUn leol. Yma, bydd modd i chi gasglu'r ffurflen a chael cymorth.

Trefnwch apwyntiad IBobUn ar-lein i roi tystiolaeth a chwblhau eich cais am Gerdyn Bws Cydymaith.

Ar ôl cwblhau'r ffurflen Asesiad Cymhwysedd, dylai gael ei hanfon i:

Uned Trafnidiaeth Integredig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Sardis
Sardis Road
Pontypridd
CF37 1DU

Ffôn: 01443 425001

Ffôn: 01443 425001

Oes angen talu am y cerdyn?

Nac oes. Caiff y cerdyn ei roi yn rhad ac am ddim, ond caiff tâl ei chodi o £6.60 am gerdyn newydd.

Beth sy'n digwydd ar ôl i'r Cyngor gwblhau'r Asesiad Cymhwysedd?

Ar ôl i'ch asesiad cymhwysedd i gael Cydymaith gael ei chwblhau, byddwn ni'n cysylltu â chi er mwyn rhoi gwybod y canlyniad i chi. Os byddwn ni'n cytuno eich bod yn gymwys i gael cerdyn Cydymaith, ac rydych chi'n ddeiliad cerdyn bws presennol, caiff cerdyn Cydymaith ei anfon i'ch cyfeiriad cartref gydag amlen sydd â stamp a chyfeiriad. Gallwch chi ddefnyddio hon i anfon eich hen gerdyn yn ôl.

Os byddwn ni'n cytuno eich bod yn gymwys i gael cerdyn Cydymaith, a dydych chi ddim yn ddeiliad cerdyn presennol, byddwn ni'n anfon eich ffurflen Asesiad Cymhwysedd i gael Cerdyn Bws Cydymaith yn ôl atoch, wedi'i llofnodi. Byddwn ni'n amgáu Ffurflen Gais am Gerdyn Bws Cydymaith i chi ei chwblhau.

Ar ôl i chi gwblhau ffurflen gais am Gerdyn Bws Cydymaith, caiff apwyntiad ei gynnig i chi gyda chynghorydd yn un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor.

Trefnwch apwyntiad IBobUn ar-lein i roi tystiolaeth a chwblhau eich cais am Gerdyn Bws Cydymaith.

Fel arall, mae modd i chi drefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 425005. 

Tystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer eich cais

Bydd angen i chi ddod â'r dystiolaeth ganlynol i'ch apwyntiad

Tystiolaeth o Gymhwysedd

 • Y Ffurflen Asesiad Cymhwysedd i gael Cerdyn Bws Cydymaith sydd wedi'i llofnodi a'i chymeradwyo, ac sydd wedi cael marc swyddogol

Tystiolaeth o'ch oedran

 • Un o'r dogfennau canlynol: tystysgrif eni, pasbort cyfredol neu drwydded yrru gyfredol

Tystiolaeth o'ch cyfeiriad

 • Un o'r dogfennau canlynol: bil treth gyngor cyfredol (ar gyfer y flwyddyn ariannol yma), bil cyfleustod (ar gyfer y chwarter diwethaf), trwydded yrru gyfredol, tystiolaeth o daliadau rhent (Trivallis, Cymdeithas Dai) neu lythyr diweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Rhif Yswiriant Gwladol

 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol (os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn)

Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasport

 • Os yw'n well gennych chi, mae modd i aelod o staff un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor dynnu llun ohonoch chi.  Byddwn ni'n gwneud hyn ar yr amod bod yr offer camera yn gweithio adeg cyflwyno'ch cais. 

Os byddwch chi'n rhoi eich llun eich hun yn rhan o'ch Ffurflen Gais am Gerdyn Bws Cydymaith, gwnewch yn siŵr ei fod e'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'n llun lliw diweddar sy'n eich cynrychioli'n gywir.
 • Mae cefndir y llun yn llwyd golau, yn lliw hufen neu'n wyn.
 • Mae wedi'i dynnu o'r ochr flaen, tra eich bod yn edrych yn uniongyrchol i'r camera.
 • Mae'n cynnwys eich wyneb cyfan.
 • Mae'n glir iawn ac mae cyferbyniad cryf rhwng yr wyneb a'r cefndir.
 • Pan fo modd, mae'n well peidio â gwisgo sbectol. Serch hynny, os oes rhaid ei gwisgo oherwydd rhesymau meddygol, ddylai ddim gorchuddio'r llygaid. Ddylai ddim adlewyrchu na disgleirio a dylai'r gwydr fod yn ddi-liw.

Noder: Os byddwch chi'n gwneud cais yng Nghanolfan IBobUn Pontypridd neu Aberdâr, bydd modd i staff roi eich cerdyn bws newydd i chi yn ystod eich apwyntiad.  Mae hyn yn amodol ar a yw'r cyfarpar yn weithredol adeg eich cais.  Os byddwch chi'n gwneud cais yn un o'r Canolfannau IBobUn eraill, caiff eich cerdyn bws ei anfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 7 diwrnod ar ôl eich cais.   I wneud ymholiadau am gerdyn nad yw wedi cyrraedd, ffoniwch 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk

Rwyf wedi cael fy ngherdyn Cydymaith - beth am fy hen gerdyn?   

Byddwn ni'n amgáu amlen sydd â stamp a chyfeiriad gyda'ch cerdyn bws Cydymaith er mwyn eich galluogi i anfon eich hen gerdyn i'r Uned Trafnidiaeth Integredig. Os na fydd yr amlen wedi'i hamgáu, ffoniwch y Cyngor ar 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk  i ofyn am un arall a gaiff ei hanfon atoch.

Beth os ydw i'n anfodlon ar ganlyniad fy Asesiad Cymhwysedd i gael Cerdyn Bws Cydymaith?

Byddai Carfan Ymateb ar Unwaith y Cyngor wedi asesu'ch cais a rhoi ystyriaeth i'r holl ffeithiau sydd gennym; gallai hyn gynnwys gwybodaeth feddygol a/neu wybodaeth rydych chi wedi'u rhoi am eich anabledd.

Os nad ydych chi'n hapus gyda'r penderfyniad o'ch Asesiad Cymhwysedd i gael Cerdyn Bws Cydymaith, cewch chi ei herio. Serch hynny, er mwyn gwneud hynny, byddai angen i chi nodi ar ba sail rydych chi am apelio. Bydd raid ichi hefyd gyflwyno tystiolaeth newydd, yn ychwanegol at yr hyn a roddoch chi yn rhan o'r cais blaenorol. Anfonwch yr wybodaeth yma yn ysgrifenedig i:

Yr Uned Sylwadau a Chwynion 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Tŷ Elái                                                                                                                                     

Dwyrain Dinas Isaf Trewilliam                                                                                                                 Tonypandy                                                                                                                                                                                                                                                     

CF40 1NY

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.