Skip to main content

Cerdyn Bws Cydymaith

Oherwydd nifer cynyddol o achosion o COVID-19, mae Arweinwyr Cynghorau Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'n holl breswylwyr gymryd camau nawr i osgoi'r angen am gyfnod clo ffurfiol yn y dyfodol agos.

Rydyn ni'n gofyn i breswylwyr roi'r camau gwirfoddol canlynol ar waith, a hynny ar unwaith:

  • Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus at ddibenion hanfodol YN UNIG - mae hyn yn cynnwys teithio i leoliadau addysg, y gwaith, apwyntiadau meddygol hanfodol, mynd i siopa neu fynd i'r archfarchnad;

  • Gweithio gartref dros yr wythnosau nesaf os oes modd gwneud hynny. Mynd ati'n rhagweithiol i geisio cymorth pob cyflogwr i sicrhau bod y rheiny sy'n gallu gweithio gartref yn gwneud hynny;

  • Gwisgo gorchudd wyneb neu fwgwd sydd â thair haen, pan fo hynny'n ddiogel, yn y gwaith, mewn archfarchnadoedd ac mewn mannau cyhoeddus eraill sy dan do neu'n llawn pobl (argymhellir hyn ar gyfer unigolion sy'n 12 oed neu'n hŷn);

  • Peidiwch ag ymweld â chartrefi gofal, oni bai fod hynny ar ymweliad diwedd oes, pan fydd gofyn i chi wisgo cyfarpar diogelu personol llawn.

Mae'r ddau Gyngor wedi egluro y bydd ysgolion yn dal i fod ar agor a bydd trafnidiaeth o'r cartref i'r ysgol yn dal i gael ei ddarparu yn unol â'r canllawiau diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn unol â chyngor teithio Llywodraeth Cymru, mae bellach yn orfodol gwisgo gorchudd wyneb 3 haen wrth ddefnyddio'r holl drafnidiaeth gyhoeddus gan gynnwys tacsis yng Nghymru, oni bai eich bod o dan 11 oed neu os oes gennych rai cyflyrau meddygol.  Mae modd dod o hyd i restr lawn o eithriadau yma: https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru Er ei bod hi'n bosibl i orchuddion wyneb helpu i ddarparu rhywfaint o reolaeth ar y firws mewn amgylchiadau penodol, dydyn nhw ddim yn disodli'r angen am ymbellhau corfforol, golchi'ch dwylo na defnyddio glanweithydd dwylo yn rheolaidd. 

Os oes angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, cofiwch aros 2 fetr ar wahân a cheisiwch deithio ar adegau y tu allan i'r oriau brig (rhwng 0900 - 1600).  Byddwch yn effro i'r ffaith fod llai o gapasiti ar drafnidiaeth gyhoeddus o ganlyniad i fesurau ymbellhau corfforol, a bydd teithio o bosibl yn cymryd mwy o amser na'r arfer.  Felly caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith, yn enwedig os oes angen i chi ddal cysylltiadau.

bus-passes

Gwneud cais am gerdyn bws cydymaith

bus-passes

Rhoi gwybod bod eich cerdyn bws sydd wedi'i golli neu sydd wedi'i ddwyn a gwneud cais am gerdyn newydd.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau