Skip to main content

Gwybodaeth am amserlenni'r bysiau/trenau

Ar gyfer amserlenni brys a gwybodaeth frys mewn perthynas â Covid-19;

Oherwydd natur y sefyllfa bresennol sy’n newid yn barhaus wrth ymateb i Covid-19, mae newidiadau sylweddol wedi bod i wasanaethau bysiau a gwasanaethau rheilffyrdd. 

Yn unol â chyngor teithio Llywodraeth Cymru, mae bellach yn orfodol gwisgo gorchudd wyneb 3 haen wrth ddefnyddio'r holl drafnidiaeth gyhoeddus gan gynnwys tacsis yng Nghymru, oni bai eich bod o dan 11 oed neu os oes gennych rai cyflyrau meddygol.  Mae modd dod o hyd i restr lawn o eithriadau yma: https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru Er ei bod hi'n bosibl i orchuddion wyneb helpu i ddarparu rhywfaint o reolaeth ar y firws mewn amgylchiadau penodol, dydyn nhw ddim yn disodli'r angen am ymbellhau corfforol, golchi'ch dwylo na defnyddio glanweithydd dwylo yn rheolaidd. 

Os oes angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, cofiwch aros 2 fetr ar wahân a cheisiwch deithio ar adegau y tu allan i'r oriau brig (rhwng 0900 - 1600).  Byddwch yn effro i'r ffaith fod llai o gapasiti ar drafnidiaeth gyhoeddus o ganlyniad i fesurau ymbellhau corfforol, a bydd teithio o bosibl yn cymryd mwy o amser na'r arfer.  Felly caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith, yn enwedig os oes angen i chi ddal cysylltiadau.

Mae'r gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn darparu amseroedd a gwybodaeth am holl lwybrau'r bysiau, coetsys, trenau, fferïau ac awyrennau yng Nghymru.

  • Ffôn: 0800 464 0000 (llinell Gymraeg neu Saesneg ar agor 7am–8pm bob dydd)

Mae Traveline Cymru yn darparu amseroedd a gwybodaeth am holl lwybrau'r bysiau, coetsys, trenau, fferïau ac awyrennau yng Nghymru.

  • Neges destun: 84268 – bydd eisiau i chi ddod o hyd i gôd unigryw'r safle bws (sy'n cynnwys saith llythyren, ac sydd i'w weld ar y safle bws neu ar wefan Traveline Cymru) a'i anfon i 84268. Yna, byddwch chi'n derbyn neges destun a fydd yn nodi amseroedd a rhifau gwasanaeth y pedwar bws nesaf a fydd yn cyrraedd y safle bws dan sylw, ynghyd ag i ble maen nhw'n mynd.
  • Ar-lein: www.traveline.cymru

Mae Trafinidiaeth Cymru hefyd yn gweithredu yn Rhondda Cynon Taf.

  • Ffôn: 0333 3211 202  (llinell ar agor Llun–Sadwrn, 8am–8pm; a dydd Sul, 11am–8pm)
  • Ar-lein: Trafinidiaeth Cymru

Mae Ymholiadau National Rail yn eich galluogi chi i chwilio am deithiau ar y rheilffyrdd cenedlaethol ac i archebu tocynnau.