Ar gyfer amserlenni brys a gwybodaeth frys mewn perthynas â Covid-19;

Oherwydd natur y sefyllfa bresennol sy’n newid yn barhaus wrth ymateb i Covid-19, mae newidiadau sylweddol wedi bod i wasanaethau bysiau a gwasanaethau rheilffyrdd. 

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru o ran teithio, peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol. O 27Gorffennaf 2020 ymlaen, rhaid gwisgo mwgwd sydd â thair haen wrth ddefnyddio pob math o drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis) yng Nghymru. Os bydd angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus cofiwch gadw 2 fetr i ffwrdd o eraill a golchi'ch dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo.

Ceisiwch leihau nifer eich teithiau, cofiwch feddwl yn ofalus am yr adeg o'r dydd rydych chi'n teithio, a sut rydych chi'n gwneud hynny. Bydd hyn yn golygu bod rhagor o le i bawb er mwyn cadw'n ddiogel. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod modd parhau i ddarparu'r rhwydwaith trafnidiaeth, ac yn galluogi pobl i wneud teithiau hanfodol.

Mae'r gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn darparu amseroedd a gwybodaeth am holl lwybrau'r bysiau, coetsys, trenau, fferïau ac awyrennau yng Nghymru.

  • Ffôn: 0800 464 0000 (llinell Gymraeg neu Saesneg ar agor 7am–8pm bob dydd)

Mae Traveline Cymru yn darparu amseroedd a gwybodaeth am holl lwybrau'r bysiau, coetsys, trenau, fferïau ac awyrennau yng Nghymru.

  • Neges destun: 84268 – bydd eisiau i chi ddod o hyd i gôd unigryw'r safle bws (sy'n cynnwys saith llythyren, ac sydd i'w weld ar y safle bws neu ar wefan Traveline Cymru) a'i anfon i 84268. Yna, byddwch chi'n derbyn neges destun a fydd yn nodi amseroedd a rhifau gwasanaeth y pedwar bws nesaf a fydd yn cyrraedd y safle bws dan sylw, ynghyd ag i ble maen nhw'n mynd.
  • Ar-lein: www.traveline.cymru

Mae Trafinidiaeth Cymru hefyd yn gweithredu yn Rhondda Cynon Taf.

  • Ffôn: 0333 3211 202  (llinell ar agor Llun–Sadwrn, 8am–8pm; a dydd Sul, 11am–8pm)
  • Ar-lein: Trafinidiaeth Cymru

Mae Ymholiadau National Rail yn eich galluogi chi i chwilio am deithiau ar y rheilffyrdd cenedlaethol ac i archebu tocynnau.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.