Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gydlynu trafnidiaeth i deithwyr o fewn ei ardal.

Ar gyfer amserlenni brys a gwybodaeth frys mewn perthynas â Covid-19;

Oherwydd natur y sefyllfa bresennol sy’n newid yn barhaus wrth ymateb i Covid-19, mae newidiadau sylweddol wedi bod i wasanaethau bysiau a gwasanaethau rheilffyrdd. 

Yn unol â chyngor teithio Llywodraeth Cymru, mae bellach yn orfodol gwisgo gorchudd wyneb 3 haen wrth ddefnyddio'r holl drafnidiaeth gyhoeddus gan gynnwys tacsis yng Nghymru, oni bai eich bod o dan 11 oed neu os oes gennych rai cyflyrau meddygol.  Mae modd dod o hyd i restr lawn o eithriadau yma: https://llyw.cymru/y-gofyniad-i-wisgo-gorchudd-wyneb-ar-drafnidiaeth-gyhoeddus-yng-nghymru Er ei bod hi'n bosibl i orchuddion wyneb helpu i ddarparu rhywfaint o reolaeth ar y firws mewn amgylchiadau penodol, dydyn nhw ddim yn disodli'r angen am ymbellhau corfforol, golchi'ch dwylo na defnyddio glanweithydd dwylo yn rheolaidd. 

Os oes angen i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, cofiwch aros 2 fetr ar wahân a cheisiwch deithio ar adegau y tu allan i'r oriau brig (rhwng 0900 - 1600).  Byddwch yn effro i'r ffaith fod llai o gapasiti ar drafnidiaeth gyhoeddus o ganlyniad i fesurau ymbellhau corfforol, a bydd teithio o bosibl yn cymryd mwy o amser na'r arfer.  Felly caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith, yn enwedig os oes angen i chi ddal cysylltiadau.

Mae Traveline Cymru’n gweithio’n galed er mwyn ceisio sicrhau bod y newidiadau yma’n cael eu diweddaru ar eu systemau cyn gynted ag sy’n bosibl. I weld y newidiadau diweddaraf i wasanaethau ar draws Cymru, gwiriwch wefan Traveline Cymru.

Dolenni gwe Gweithredwyr Bysiau

Gwasanaethau bysiau – manylion cyswllt

Edwards Coaches Ltd

Edwards Coaches, Yr Iard, Parc Busnes Edwards; Llantrisant; Pont-y-clun; CF72 8QZ
Ffôn: 01443 202048

First Cymru Buses Ltd

Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BN
Ffôn: 01792 572202

Globe Coaches

Brooklands, Fforchneol Row, Godreaman, Aberdâr CF44 6HD
Ffôn: 01685 873622

Harris Coaches (Pengam) Ltd

Bryn Gwyn, Fleur-de-lis, Coed-duon NP12 3RZ
Ffôn: 01443 832290

New Adventure Travel Ltd

Coaster Place, Caerdydd CF10 4XZ
Ffôn: 029 2044 2040

Stagecoach yn ne Cymru

Aberrhondda Road, Y Porth CF39 0LN
Ffôn: 01443 687682
a
6 Victoria Street, Merthyr Tudful CF47 8ED
Ffôn: 01685 388216

Thomas of Rhondda

Depo'r Bysiau, Aberrhondda Road, Y Porth CF39 0AG
Ffôn: 01443 433714

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gydlynu trafnidiaeth i deithwyr o fewn ei ardal.

Mae hyn yn golygu gweithio gyda'r gweithredwyr bysiau a threnau lleol i gefnogi a datblygu gwasanaethau trafnidiaeth i deithwyr a hyrwyddo'u defnydd.


Y cwmnïau gweithredu preifat, fel  Edwards Coaches, First Cymru, Globe Coaches, Harris Coaches (Pengam), New Adventure Travel, Stagecoach yn ne Cymru a  Thomas of Rhondda, sy'n gweithredu'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau bysiau yn Rhondda Cynon Taf ar sail fasnachol lawn.

Maen nhw'n rhydd i gyflwyno neu i dynnu unrhyw wasanaeth yn ôl yn unol â'u dymuniad, cyn belled â'u bod nhw'n rhoi wyth wythnos o rybudd i'r Comisiynydd Traffig.

Does dim modd cynnal rhai teithiau yn fasnachol, felly, mae'r Cyngor yn darparu cymorth ariannol i weithredu teithiau ychwanegol. Fel arall, mae'n bosibl fyddai'r teithiau hyn ddim yn cael eu cynnal, yn arbennig gyda'r nos ac ar ddydd Sul. Mae hyn yn hefyd yn cefnogi rhai gwasanaethau bws yn ystod y dydd a gwyriadau, sy'n cael eu hystyried yn angenrheidiol yn gymdeithasol. Mae hyn yn gyfystyr â thua 7% o gyfanswm rhwydwaith y bysiau.

Yn Rhondda Cynon Taf, mae gweithredwyr wedi cynyddu nifer y bysiau sydd â mynediad hawdd ar gyfer teithwyr ag anableddau corfforol a synhwyrol, a defnyddwyr cadeiriau olwyn. Am ragor o wybodaeth, neu i gael gwybod a yw bysiau mynediad hawdd yn cael eu defnyddio yn rheolaidd ar gyfer y gwasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio, cysylltwch â'r gweithredwr perthnasol.

 

 phwy ydw i'n cysylltu pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le ar y bws?

bus users UK logo

Mae gweithredwyr gwasanaethau bysiau yn ceisio gwneud eu gorau glas i gynnal gwasanaethau o safon uchel, ond, weithiau, mae rhywbeth yn mynd o'i le, a dylai unrhyw gwynion gael eu cyfeirio atyn nhw yn y lle cyntaf.

Mae Bus Users UK yn gorff annibynnol sy'n bodoli er mwyn eich helpu chi i gael y gorau o'ch gwasanaeth bws. Os ydych chi o'r farn dydy gwasanaeth penodol ddim yn cael ei weithredu fel y dylai, neu os oes gyda chi bryderon ynglŷn â'r cerbyd rydych chi'n teithio arno, neu os ydych chi'n anfodlon ar eu hymateb, cysylltwch â:

Bus Users Cymru

PO Box 1045
Caerdydd
CF11 1JE

Ffôn: 029 2034 4300

Gwasanaethau rheilffyrdd – gwybodaeth gyffredinol

Trafnidiaeth Cymru sy'n gweithredu gwasanaethau trenau yn Rhondda Cynon Taf. Ym mis Hydref 2018, cymerodd y cwmni yr awenau o ran trenau rhyngdrefol a gwledig, a threnau ar gyfer cymudwyr ledled Cymru a siroedd y gororau.

Gwasanaethau rheilffyrdd – manylion cyswllt

train

Cysylltiadau Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru
St. Mary's House,
47 Penarth Road,
Caerdydd
CF10 5DJ
Ffôn: 03333 211 202

E-bost: customer.relations@trctrenau.cymru

Ymholiadau National Rail

Ffôn: 03457 48 49 50
Ffôn testun: 0345 60 50 600
www.nationalrail.co.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus Llywodraeth Cymru

Traveline-CymruFfôn: 0345 60 40 500
Traveline Cymru
www.traveline.cymru

Cymorth

Mae cymorth ar gael ar gyfer cwsmeriaid ag anableddau neu gwsmeriaid sy'n cael anhawster wrth ymuno neu ymadael â'r trên. Mae Trenau Trafnidiaeth Cymruyn gofyn i gwsmeriaid sydd angen cymorth ffonio 0845 300 3005 ychydig ddyddiau cyn eu siwrnai i drefnu hyn.

 phwy ydw i'n cysylltu pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le ar y trên?

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch, ansawdd, prydlondeb a glendid. Mae'r cwmni yn gweithio'n gyson i wella ansawdd y gwasanaethau mae'n eu cynnig, ond, weithiau, mae rhywbeth yn mynd o'i le. Os cewch chi broblem, cysylltwch â:

Cysylltiadau Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru

St. Mary's House, 47 Penarth Road, Caerdydd CF10 5DJ
Ffôn: 03333 211 202
E-bost: customer.relations@trctrenau.cymru

Mae'n bosibl y bydd unrhyw gwynion sydd ddim yn cael eu datrys mewn modd boddhaol gan sefydliad Trafnidiaeth Cymru yn cael eu hatgyfeirio i gynllun The Rail Ombudsman, cynllun annibynnol newydd sydd wedi cael ei sefydlu i archwilio cwynion heb eu datrys ynghylch cwmnïau trenau a'r gwasanaethau maen nhw'n eu cynnig. Cysylltwch â:

The Rail Ombudsman
RHADBOST - RAIL OMBUDSMAN 

Visit: www.railombudsman.org
Rhif Ffôn: 0330 094 0362
Ffôn destun: 0330 094 0363
E-bost: info@railombudsman.org

Ble rydw i'n prynu tocyn rheilffordd?

Mae modd i orsafoedd â staff roi tocynnau ar gyfer unrhyw daith o fewn Rhwydwaith Rheilffyrdd y DU er bod yna beiriannau tocynnau hunan-wasanaeth ar gael mewn nifer o orsafoedd eraill. I gael gwybod oriau agor gorsafoedd yn Rhondda Cynon Taf, ffoniwch Gysylltiadau Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru ar 0333 3211 202. Lle does dim cyfleusterau ar gyfer prynu tocyn mewn gorsaf, gallwch chi brynu tocyn ar y trên.

Oes modd i mi ddefnyddio fy nhocyn trên ar y bws?

plus bus

PlusBus yw tocyn sy'n eich galluogi chi i brynu tocynnau trên a bws ar yr un pryd. Gall prynu tocyn trên a bws gyda'i gilydd arbed arian i chi, ac mae'n fwy cyfleus. Gallwch chi brynu PlusBus o unrhyw orsaf rheilffordd wedi'i staffio, neu ar-lein:  www.trctrenau.cymru  Mae'n ychwanegu teithiau bws diderfyn i unrhyw daith ar y rheilffyrdd sy'n dechrau/gorffen mewn gorsafoedd sy'n rhan o'r cynllun PlusBus. Ar hyn o bryd, mae 275 o drefi a dinasoedd yn rhan o'r cynllun. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.plusbus.info

Tocyn Dydd Newydd

Mae "Tocyn dydd TrawsCymru®" yn galluogi teithio diderfyn ar wasanaethau T1, T1C, T1S, T2, T3, T4, T5, T6, T14  yn ogystal â gwasanaeth T9 Maes Awyr Caerdydd rhwng Canol Dinas Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd. Gellir prynu tocynnau gan yrwyr gwasanaethau T1, T1C, T1S, T2, T3, T4, T5, T6, T9  a T14 sy’n ddilys tan y daith olaf sydd wedi’i hysbysebu ar ddiwrnod prynu’r tocyn.

Hefyd, mae "Tocyn dydd TrawsCymru®" yn cael ei werthu ac yn ddilys ar y gwasanaeth X85 rhwng y Drenewydd a Machynlleth.

TrawsCymru Tocyn Diwrnod

Cysylltu â ni

Uned Trafnidiaeth Integredig,
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Tŷ Sardis,
Heol Sardis,
Pontypridd CF37 1DU

Ffôn: 01443 425001
E-bost: GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.