Skip to main content

Cynllunio ar gyfer Adeiladu Cynaliadwy

Fe gyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru bolisi cynllunio newydd ar 1 Medi 2010. Mae’r polisi yn ei gwneud hi’n ofynnol i fathau penodol o ddatblygiad fodloni safon adeiladu gynaliadwy fel rhan o'r broses o gyflwyno cais cynllunio.  Bydd hyn yn arf allweddol wrth fodloni deheuad Llywodraeth Cymru bod pob adeilad sy’n cael ei adeiladu o 2011 yn adeilad ddigarbon.

  • Rhaid i geisiadau ar gyfer 1 neu ragor o anheddau gyrraedd  Lefel 3 Côd Cartrefi Cynaliadwy a chael 6 chredyd o dan Ene1 - Y Gyfradd Allyriadau Anheddau. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r cartref newydd fod yn 31% yn fwy effeithlon nag sy'n ofynnol yn ôl Rheoliadau Adeiladu 2006.
  • Rhaid i geisiadau ar gyfer datblygiadau dydyn nhw ddim ar gyfer preswyl a fydd ag arwynebedd llawr o 1,000 metr sgwâr neu ragor neu’n safle adeiladu dros un hectar gyrraedd safon ‘Da Iawn’ Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) a chyrraedd ‘Rhagorol’ o dan Ene1 - Lleihau Allyriadau CO2.
Adfywio a Chynllunio

 

ffôn: 01443 281129