Skip to main content

Compostio yn y cartref

Mae tua 30% o gynnwys eich bin yn cynnwys darnau bwyd dros ben a gwastraff o'r ardd, sy'n ddeunyddiau organig y mae modd iddyn nhw gael eu troi'n gompost i'ch gardd.

Beth mae modd i mi ei gompostio?

Dyma ychydig o wybodaeth am yr hyn y mae modd i chi ei roi yn eich bin i wneud y compost gorau. Anelwch at gydbwysedd o 50% o ddeunydd gwyrdd a 50% o ddeunydd brown yn eich bin compost i gael y cymysgedd cywir.

'Gwyrdd'

Mae'r rhain yn pydru'n sydyn ac yn darparu nitrogen a lleithder pwysig

 • Gwrtaith anifeiliaid gyda gwellt
 • Chwyn blynyddol
 • Cwlwm y cythraul (bindweed)
 • Rhedynen
 • Coesyn sbrowts
 • Pen a choesyn moron
 • Croen ffrwyth citrws
 • Coffi
 • Dail cwmffri
 • Blodau wedi'u torri
 • Codwarth
 • Croen a phwlp ffrwyth
 • Hadau ffrwyth
 • Gwair wedi'i dorri
 • Gwair
 • Toriadau o'r clawdd
 • Planhigion tŷ
 • Dail eiddew
 • Danadl
 • Hen blanhigion gwely blodau
 • Chwyn lluosflwydd
 • Planhigion gwenwynig
 • Dail riwbob
 • Gwymon
 • Toriadau meddal a malurion planhigion
 • Dail a bagiau te
 • Wrin
 • Croen a phwlp llysiau

'Brown' 

Mae’r rhain yn pydru'n arafach, darparu carbon a ffeibr ac yn caniatau pocedi aer i ffurfio.

 • Dail yr hydref
 • Cardfwrdd
 • Coeden Nadolig
 • Leininau startsh corn
 • Tywelion cotwm
 • Gwlân cotwm
 • Bocsys Wyau
 • Plisg ŵy
 • Toriadau bytholwyrdd
 • Gwallt
 • Cyrc naturiol
 • Cnau
 • Bagiau papur
 • Gwyros
 • Gwellt
 • Cobiau India-corn
 • Toriadau pigog
 • Planhigion tomatos
 • Papur cegin wedi'i ddefnyddio
 • Cynnwys sugnwyr llwch
 • Coed onnen
 • Gwlân

Peidiwch â chynnwys y rhain!

Ni ddylid byth rhoi rhai pethau yn eich bin.

 • Esgyrn - gall atynnu plâu
 • Bara - gall atynnu plâu
 • Caniau - fyddan nhw ddim yn pydru
 • Torllwyth cath - gall gynnwys clefyd
 • Bonion sigaréts - gall cemegau gael eu rhyddhau i'r compost
 • Ffilm lapio - ni fydd yn diraddio
 • Lludw glo - gall halogion achosi difrod i blanhigion
 • Pacedi creision - ni fydd yn diraddio
 • Cynnyrch llaeth - gall atynnu plâu
 • Cewynnau tafladwy - risg iechyd
 • Ysgarthion ci - gall gynnwys clefyd
 • Bwyd ci - gall atynnu plâu
 • Cartonau diod - ni fydd yn diraddio
 • Darnau o gig a physgod - gall atynnu plâu
 • Olew olewydd - gall atynnu plâu
 • Bagiau plastig - ni fydd yn diraddio
 • Poteli plastig - ni fydd yn diraddio
 • Hances wedi'i defnyddio - gall fod yn risg iechyd 

Manteision compostio gartref

 • Mae compostio yn dargyfeirio gwastraff organig o safleoedd tirlenwi ac yn helpu i leihau cronni nwyon tŷ gwydr fel methan.
 • Mae compost yn gyfoethog mewn maetholion a gall ddarparu cyflyrydd pridd ardderchog ar gyfer eich gardd. Mae'n rhad ac am ddim ac yn wrtaith cyflawn ar gyfer pob planhigyn a llysiau. Mae'n darparu bwyd planhigion sylfaenol a chyflyrydd pridd o'r enw hwmws, sy'n gwella ffrwythlondeb a strwythur y pridd.
 • Mae modd defnyddio compost yn lle gwrteithiau a mawn niweidiol.

Prynu bin compost

Dydyn ni ddim yn cynnig gwasanaeth â chymorthdal bellach. Yn lle hynny, mae modd i chi brynu bin compost o ganolfannau garddio, siopau DIY a manwerthwyr ar-lein.