Skip to main content

Gwibdeithiau ysgol

Mae gwibdeithiau ysgol yn gyfle gwerthfawr i ddisgyblion gael profiadau nad oes modd iddyn nhw eu cael yn yr ystafell ddosbarth.

Maen nhw’n fodd i hybu disgyblion i fod yn fwy mentrus, dyfeisgar ac annibynnol.

Serch hynny, mae’n hanfodol y bydd diogelwch a lles y disgyblion yn dod yn gyntaf ar bob gwibdaith.

Mae canllawiau ar gael i roi cyngor ymarferol i Gyrff Llywodraethu, Penaethiaid ac Athrawon ar drefnu gwibdeithiau ysgol.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar gael i'w darllen, ac mae arweiniad penodol wedi'i ddosbarthu i bob ysgol yn Rhondda Cynon Taf.

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744000
Ffacs: 01443 744023
David Golding - Ymgynghorydd ar faterion Addysg Awyr Agored

Consortiwm Canolbarth y De,

Tŷ Dysgu
Cefn Coed
Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Ffôn: 01443 827546
Ffôn symudol: 07880 044407