Skip to main content

Mae'r rhaglen i ailagor cyfleusterau Hamdden am Oes Rhondda Cynon Taf yn raddol yn parhau

Mae ystod eang o gampfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd dan do a phyllau nofio Hamdden am Oes bellach ar agor, wrth i'r gwasanaeth barhau i ailagor.

Mae campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau dan do nawr ar agor ar draws wyth o'r naw canolfan hamdden. Yn anffodus, mae Llanilltud Faerdref yn parhau i fod ar gau, gan fod siâp yr adeilad yn golygu nad oes modd bodloni'r mesurau cadw pellter cymdeithasol a diogelwch gofynnol.

Mae staff Hamdden am Oes hefyd yn parhau i weithio gyda chyrff chwaraeon a Llywodraeth Cymru i gyflwyno chwaraeon dan do. Mae modd i chwaraewyr sboncen unigol ddychwelyd i ganolfannau hamdden ar gyfer ymarfer a hyfforddi - naill ai ar eu pennau eu hunain neu gyda hyfforddwr y tu allan i'r cwrt er mwyn cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Dyw'r ystafelloedd iechyd, gwersi nofio (oedolion a phlant), deifio, gwersi achub bywyd, partïon plant a'r sesiynau chwarae meddal ddim ar gael. Bydd diweddariad pellach unwaith y bydd cyfyngiadau wedi'u llacio a'u codi a phan fydd modd i Hamdden am Oes ddarparu'r rhain yn ddiogel.

Mae miloedd o gwsmeriaid yn defnyddio'r Ap Hamdden am Oes a'r wefan i gadw lle ar sesiynau yn y gampfa, y pwll nofio a'r dosbarthiadau ffitrwydd dan do wrth i staff hamdden barhau i weithio'n ddiflino i ddarparu'r gwasanaethau mae cwsmeriaid eu heisiau mewn modd diogel.

 Mae Hamdden am Oes wedi addasu'n dda i'w ffordd newydd o weithredu, ac yn cynnig nifer o wasanaethau poblogaidd gan hefyd gadw cwsmeriaid, staff a'r gymuned ehangach yn ddiogel gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol, mesurau glanhau offer ac ystafelloedd trylwyr a threfniadau ar gyfer cadw lle ar ddosbarthiadau ymlaen llaw a gwneud taliadau digyswllt lle bo hynny'n bosibl.

Mae oriau agor pob canolfan hamdden yn dra gwahanol i'r rhai cyn y cyfnod clo ac, wrth gyfygniadau lacio, mae'r gwasanaeth yn addasu ac yn ymestyn, ac o ganlyniad mae'r oriau agor yn parhau i newid.

Mae modd gweld oriau agor diweddaraf y ganolfan isod, neu drwy'r ap.

 Mae amserlen y gampfa, y dosbarthiadau ffitrwydd a'r sesiynau nofio a oedd ar gael cyn y cyfnod clo hefyd wedi newid yn sylweddol, ac, unwaith eto, mae modd dod o hyd i'r rhain drwy'r tudalennau hamdden ar y we neu'r ap.

Er mwyn cadw at ganllawiau diogelwch, does dim cyfleusterau cawod nac ystafell newid ar gael yn ein canolfannau, felly bydd angen i gwsmeriaid gyrraedd yn barod i hyfforddi / nofio.

Rhaid cadw lle ar gyfer pob sesiwn yn y gampfa a gwersi yn y pwll nofio ymlaen llaw. Mae modd i aelodau Hamdden am Oes wneud hyn hyd at saith diwrnod ymlaen llaw dros y we neu drwy'r ap.

Rhaid i'r rheiny sy'n dewis talu fesul sesiwn gadw lle ymlaen llaw, ac mae modd gwneud hynny drwy ffonio'r ganolfan hamdden i drefnu a thalu hyd at 24 awr ymlaen llaw.

Hoffem atgoffa cwsmeriaid ei bod hi'n gyfnod heriol i bawb ac, wrth i'r gwasanaeth ddechrau ailagor yn raddol, fe fydd yn wasanaeth gwahanol iawn i'r un gafodd ei gau ym mis Mawrth 2020. Rydyn ni'n gwerthfawrogi amynedd a chydweithrediad parhaus ein cwsmeriaid.

Cafodd holl gynlluniau aelodaeth Hamdden am Oes eu rhewi cyn gynted ag y cafodd y cyfyngiadau eu cyflwyno ac mae'r cynlluniau hynny bellach wedi'u hadfer i alluogi cwsmeriaid i gadw lle ar ddosbarthiadau ar-lein.

Mae modd i gwsmeriaid nad ydyn nhw'n teimlo'n barod i ddychwelyd i'r ganolfan hamdden ofyn i'w haelodaeth aros wedi'i rewi drwy e-bostio aelodaethhamdden@rctcbc.gov.uk neu drwy gysylltu â'u canolfan hamdden leol. Dyma hefyd atgoffa aelodau o'r sesiynau hyfforddi mae modd i chi eu gwneud gartref, sy'n cael eu rhannu gan hyfforddwyr Hamdden am Oes drwy'r ap.

Rheolau wrth ailddechrau'r gwasanaeth

  1. Rhaid trefnu cadw lle ar gyfer gweithgareddau ymlaen llaw drwy'r ap, drwy'r tudalennau hamdden ar y we neu drwy ffonio'r ganolfan.
  2. Peidiwch â chyrraedd y ganolfan heb eich bod chi wedi cadw lle. Bydd dim modd i chi ddod i'r dosbarth heb gadw lle.
  3. Mae modd i aelodau Hamdden am Oes gadw lle ar gweithgaredd o'u dewis hyd at saith diwrnod ymlaen llaw.
  4. Mae modd i bobl nad ydyn nhw'n aelodau drefnu ymuno â gweithgaredd o'u dewis hyd at 24 awr ymlaen llaw.
  5. Cofiwch, os ydych chi wedi cadw lle ar ddosbarth ac yn methu mynd, rhowch wybod i ni er mwyn bod modd i ni ei gynnig i rywun arall.
  6. Mae'r amserlenni'n wahanol iawn i fel roedden nhw cyn y cyfnod clo. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch cwsmeriaid, staff a'r gymuned ehangach wrth i ni gadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol a sicrhau bod modd i ni lanhau'n drylwyr rhwng sesiynau.
  7. Wrth i fesurau'r cyfnod clo barhau i lacio ac wrth i ganllawiau newid, rydyn ni'n diwygio ac yn ymestyn y cynnig Hamdden am Oes. Mae hyn yn golygu bod yr oriau agor a'r sesiynau sydd ar gael yn y gampfa a'r gwersi yn y pwll nofio yn parhau i newid. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma neu ar ein AP
  8. Mae cawodydd ac ystafelloedd newid yn dal i fod ar gau ym mhob canolfan. Dewch i'r gampfa yn eich dillad nofio / hyfforddi.
  9. Gwnewch yn siŵr eich bod yn hoffi ac yn dilyn eich canolfan hamdden leol neu'ch hoff ganolfan ar Facebook i gael newyddion diweddaraf y ganolfan honno.
  10. Mae staff Hamdden am Oes wedi gweithio'n ddiflino trwy gydol y cyfnod clo - cafodd y staff eu hadleoli i gynorthwyo'r gymuned i ddosbarthu bwyd, meddyginiaethau a gofal - ac maen nhw'n parhau i weithio i ddarparu'r gwasanaethau y mae cwsmeriaid eu heisiau. Rydyn ni'n gwerthfawrogi eich amynedd a'ch cydweithrediad.

Mae amserlenni oriau agor (gan gynnwys oriau agor gŵyl y banc) eisoes ar y dudalen

Mae fideo cadw pellter cymdeithasol / glanhau wedi'i fewnosod ar y dudalen.

 

Dyma hefyd argymell yr isod:

Mae amserlenni dosbarthiadau Hamdden am Oes yn wahanol iawn i fel oedden nhw cyn y cyfnod clo, ac maen nhw'n parhau i newid yn wythnosol.

Mae modd dod o hyd i'r holl ddosbarthiadau, amseroedd, lleoliadau a dolenni i gadw lle ar yr AP.

MobilesLFL

 

Download-Leisure-APP-No-CP

 

timetable
  MonTue  Wed Thur Fri Sat Sun
Abercynon  7am-2.45pm  9.30am-7.30pm  7am-2.45pm  9.30am-7.30pm  7am-2.45pm  7.30am-11am  7.30am-11am
 Bronwydd  8am-7.30pm  8am-7.30pm  8am-7.30pm 8am-7.30pm   8am-7.30pm  9am-11.30pm  9am-11.30pm
 Hawthorn  8.30am-8.30pm  8.30am-8.30pm  8.30am-8.30pm  8.30am-8.30pm  8.30am-6pm  9am-1pm  9am-1pm
 Llantrisant  7am-8.15pm  7am-8.15pm  7am-8.15pm  7am-8.15pm  7am-8.15pm  7.15am-4.30pm  8.30am-5.45pm
 Sobell  6.15am-7.30pm  6.15am-7.30pm  6.15am-7.30pm  6.15am-7.30pm  6.15am-7.30pm  7.15am-4.30pm  7.15am-4.30pm
 Rhondda Fach  6.15am-7.30pm   6.15am-7.30pm   6.15am-7.30pm   6.15am-7.30pm   6.15am-6pm  8am-1.15pm  8am-1.15pm
 Rhondda  6.30am-7.30pm  6.30am-7.30pm  6.30am-7.30pm  6.30am-7.30pm  6.30am-5.30pm  7.30am-1.15pm   7.30am-1.15pm
 Tonyrefail  8.45am-7.15pm   8.45am-7.15pm   8.45am-7.15pm   8.45am-7.15pm   8.45am-7.15pm  9.15am-3.45pm  9.15am-3.45pm