Skip to main content
 

Gwasanaethau i Ysgolion

Mae ein carfan Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol yn y Gymuned yn cynorthwyo ysgolion cynradd ac uwchradd mewn sawl ffordd wahanol. 

Ydych chi'n gweithio mewn ysgol yn Rhondda Cynon Taf?

Isod, cewch chi weld y deg ffordd y gallen ni chynorthwyo eich ysgol chi.

Clybiau Allgyrsiol

Mae modd i'n Harweinwyr ni roi cymorth i chi er mwyn sefydlu clybiau amser cinio neu ar ôl ysgol. Os nad oes modd i chi ddarparu'r sesiynau yma, mae modd i chi logi ein carfan o hyfforddwyr. Os hoffech chi drefnu bod aelod o'r garfan hyfforddi yn dod i gynnal clwb allgyrsiol, cwblhewch ffurflen archebu drwy glicio YMA. Os hoffech chi gymorth i datblygu a chynnal clwb eich hunain, llenwch y ffurflen sydd ar waelod y dudalen.  

Cysylltiadau Cymunedol

Mae modd i'n Harweinwyr roi cymorth i chi er mwyn datblygu cysylltiadau â chlybiau chwaraeon yn y gymuned er mwyn darparu cyfleoedd newydd ar gyfer eich plant. I wneud cais am gymorth â chysylltiadau yn y gymuned, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Gwyliau ac Achlysuron

Rydyn ni'n cynnal nifer o wyliau a chystadlaethau am ddim. Os oes angen cymorth arnoch chi er mwyn cynnal achlysur mae modd i chi logi ein carfan o hyfforddwyr. I weld calendr o wyliau ac achlysuron, cliciwch yma. Os hoffech chi gymorth i gynnal achlysur eich hunan, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Hyfforddi a Mentora Staff

Mae modd i ni ddarparu gweithdai a sesiynau mentora. Bydd y sesiynau yma'n ymwneud â chynnal sesiynau gweithgarwch corfforol i blant dan 7 oed a sesiynau chwaraeon i blant dan 11 oed. I weld ein calendr hyfforddi, cliciwch yma. I wneud cais am gymorth â hyfforddi a mentora, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Rhaglen Llysgenhadon Ifainc 

Rydyn ni'n recriwtio disgyblion Bl. 6 i fod yn Llysgenhadon Ifanc Efydd ystod tymor yr Hydref. Bydd y Llysgenhadon Ifainc yma'n derbyn y cymorth sydd ei angen er mwyn datblygu a hyrwyddo chwaraeon yn eich ysgol chi. Am ragor o wybodaeth ynghylch y rhaglen Llysgennad Ifanc, neu i enwebu Llysgennad Ifanc, cliciwch yma. Os hoffech chi gael cymorth gyda'r rhaglen Llysgennad Ifanc, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Arweinwyr Cynradd

Caiff gwrs Arweinwyr Cynradd ei gydnabod yn genedlaethol fel cwrs Arweinwyr Chwaraeon. Mae modd i ni roi cymorth i chi er mwyn cynnal cwrs arweinyddiaeth ar gyfer eich disgyblion. I wneud cais am gymorth gydag Arweinwyr Cynradd, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Darpariaeth y Cyfnod Sylfaen

Mae modd i ni roi cymorth i'ch ysgol chi er mwyn darparu sesiynau gweithgarwch corfforol i ddisgyblion CA1, gan sicrhau eu bod nhw'n cael y dechreuad gorau o ran llythrennedd corfforol. I wneud cais am gymorth â darpariaeth Cyfnod Sylfaen, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Cysylltiadau â'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol a'i Mentrau

Rydyn ni'n gweithio â nifer o gyrff llywodraethu cenedlaethol sy'n cynnig mentrau ysgolion cynradd, gan gynnwys Hooked on Hoci. Mae modd i ni weithio gyda chi er mwyn cynnal y sesiynau yma yn eich ysgol chi. I wneud cais am gymorth â Chysylltiadau / Mentrau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen.

Adnoddau a Chyllid

Mae gyda ni adnoddau ar-lein ar gyfer athrawon ac arweinwyr ifainc. Hefyd, mae gyda ni grant blynyddol y mae modd i ysgolion wneud cais amdano.I weld adnoddau ar-lein, er enghraifft fideos hyfforddi, cliciwch yma. Am ragor o wybodaeth am gyllid, cliciwch yma. I wneud cais am gymorth ag Adnoddau a Chyllid, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen.

Arolwg ar Chwaraeon Ysgolion

Mae Chwaraeon Cymru yn cynnal yr Arolwg yma unwaith bob dwy flynedd. Mae modd i'n carfan ni roi cymorth i chi er mwyn cwblhau'r arolwg a datblygu cynlluniau ar sail eich adroddiad. Os cwblhaoch chi arolwg 2018 a bod angen cymorth arnoch chi gyda'ch canlyniadau, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen.

Ffurflen Gais am Wasanaethau i Ysgolion

 
Facebook-logo
Twitter
Instas