Skip to main content
 

Gwasanaethau i Ysgolion

Mae ein carfan Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol yn y Gymuned yn cynorthwyo ysgolion cynradd ac uwchradd yn Rhondda Cynon Taf. 

Isod, cewch chi weld y ffyrdd mae modd inni gynorthwyo eich ysgol chi i fod yn fwy egnïol, yn fwy aml.

Gwyliau ac Achlysuron

Mewn partneriaeth â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol, rydyn ni’n cynnal nifer o wyliau ac achlysuron chwaraeon ysgol am ddim. Mae'r rhain yn rhoi cyfle i’ch disgyblion gymryd rhan mewn cystadlaethau hwyl gydag ysgolion eraill, dysgu sgiliau newydd a darganfod clybiau cymunedol lleol. Am ein calendr o wyliau ac achlysuron, cliciwch yma. Os hoffech chi gael cymorth i gynnal eich achlysur eich hun, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen.

Arweinyddiaeth a Datblygu 

Rydyn ni’n cynnig nifer o ffyrdd i’ch disgyblion ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth.

  • Rhaglen Llysgenhadon Ifainc

Nod y rhaglen Llysgenhadon Ifainc yw grymuso ac ysbrydoli pobl ifainc i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon. Mae ein Llysgenhadon Ifainc yn llais ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn eu hysgolion a'u cymunedau. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleodd arweinyddiaeth i ddisgyblion. Mae gwahanol raglenni gan gynnwys, rhaglen Efydd (Blwyddyn 5 a 6) a Phlatinwm (Blwyddyn 11 neu’n hŷn). Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen Llysgenhadon Ifainc ac i enwebu eich Llysgenhadon Ifainc, gwelwch ein tudalen.

  • PlayMakers

Mae'r Wobr PlayMaker yn gymhwyster Arweinwyr Chwaraeon ac yn gyflwyniad gwych i arweinyddiaeth ar gyfer disgyblion naw oed neu’n hŷn. Mae'r wobr yn gwrs 6 awr sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau arwain y dysgwyr. I fynegi eich diddordeb mewn cwrs PlayMaker, llenwch y ffurflen ar waelod y dudalen.

Cronfa Ysgolion

Nod ein Cronfa Ysgolion yw cefnogi ysgolion cynradd ac uwchradd i ddatblygu’r ddarpariaeth chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn eu hysgol. Pob blwyddyn academaidd, bydd modd i ysgolion cynradd wneud cais am hyd at £250 a bydd £500 ar gael ar gyfer ysgolion uwchradd.  Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i'n tudalen cronfa ysgolion.

Arolwg ar Chwaraeon Ysgolion

Mae Chwaraeon Cymru yn cynnal yr Arolwg yma unwaith bob dwy flynedd. Mae modd i'n carfan ni roi cymorth i chi er mwyn cwblhau'r arolwg a datblygu cynlluniau ar sail eich adroddiad. Os cwblhaoch chi arolwg 2018 a bod angen cymorth arnoch chi gyda'ch canlyniadau, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen.

Clybiau Allgyrsiol

Mae modd i'n Harweinwyr ni roi cymorth i chi er mwyn sefydlu clybiau amser cinio neu ar ôl ysgol. Os hoffech chi drefnu bod aelod o'r garfan hyfforddi yn dod i gynnal clwb allgyrsiol, cwblhewch ffurflen archebu drwy glicio YMA. Os hoffech chi gymorth i datblygu a chynnal clwb eich hunain, llenwch y ffurflen sydd ar waelod y dudalen.  

Hyfforddi, mentora a chefnogi staff

Mae modd i ni ddarparu gweithdai a sesiynau mentora. Bydd y sesiynau yma'n ymwneud â chynnal sesiynau gweithgarwch corfforol i blant dan 7 oed a sesiynau chwaraeon i blant dan 11 oed. I weld ein calendr hyfforddi, cliciwch yma. I wneud cais am gymorth â hyfforddi a mentora, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Cysylltiadau â Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol a Chlybiau
Cymunedol

Rydyn ni’n cysylltu â nifer o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol sydd â mentrau ysgol. Mae modd inni weithio gyda chi i gynnig y rhain yn eich ysgol. Hefyd, gall ein harweinwyr eich cefnogi i gysylltu â chlybiau chwaraeon lleol yn eich cymuned, darparu llwybrau ymadael posibl i ategu eich gweithgareddau a chynnig cyfleoedd newydd ar gyfer eich plant. I wneud cais am gymorth gyda Chorff Llywodraethu Cenedlaethol neu gysylltiadau clwb cymunedol, llenwch y ffurflen gais ar waelod y dudalen. 

Ffurflen Gais am Wasanaethau i Ysgolion

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas