Mae'r Cyngor yn cynnig gwasanaeth archebu canolog sy'n gyfrifol am drefnu llogi meysydd chwarae a chyrtiau ar gyfer gweithgareddau awyr agored a chwaraeon, yn ogystal ag achlysuron arbennig a lluniau priodas yn ei barciau/ardaloedd cefn gwlad.

Sut i gadw lle

Bydd rhaid cadw lle ddeuddydd ymlaen llaw o leiaf, hynny yw, dau ddiwrnod gwaith llawn. Bydd rhaid archebu cyfleusterau ar gyfer y penwythnos erbyn 12:00 o’r gloch brynhawn dydd Iau, felly.

Noder: Cyfrifoldeb y clybiau ydy rhoi gwybod i ni os oes unrhyw newidiadau yn y dyddiadau sydd wedi’u cytuno neu os oes trefniadau i’w dileu.

Os hoffech chi logi un o'n cyfleusterau, cysylltwch â'r clerc llogi ar:
Ffôn: 01443 562202
Ffacs: 01443 562203

Sut i dalu

Mae archebion yn cael eu prosesu drwy Swyddfa Archebu'r Parciau, gan ddefnyddio'r rhifau ffôn uchod. Yna bydd anfoneb yn cael ei hanfon atoch chi.

Bydd hi'n bosibl talu trwy'r dulliau canlynol:

  • Eich banc lleol / swyddfa bost leol
  • Siec - Gwnewch y siec yn daladwy i 'Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf', a'i hanfon i Dŷ Bronwydd, Y Porth, RhCT CF39 9DL
  • BACS - Dyfynnwch gôd didoli 20-68-92 a'r rhif cyfrif 20639427
  • Cerdyn Debyd / Credyd - Ffoniwch 01443 680500 a gofyn am y Ddesg Dalu

Canslo oherwydd amodau anffafriol

Cyfrifoldeb y clwb neu’r corff sy’n llogi yw cadarnhau a yw’r cyfleusterau mewn cyflwr addas i’w defnyddio trwy ffonio swyddfa Meysydd y Parciau ar y diwrnod sydd wedi’i drefnu.

  • Ffôn: 0845 6062332

Pris / cost llogi a lleoliadau'r cyfleusterau.

Dyma'r ffioedd ar gyfer defnyddio / llogi'r cyfleusterau ar gyfer 2017/18: 

GweithgareddCost - gan gynnwys TAWLLEOLIADAU

CRICED  

FFÏOEDD

MEYSYDD CHWARAE

Pris fesul tymor i dîm (oedolion)

£450.00

Gweld meysydd yng Nghwm Rhondda
Gweld meysydd yng Nghwm Cynon
Gweld meysydd yn ardal Taf-elái 

Pris tymor fesul tîm (consesiynau)

£100.00

Pris tymor fesul tîm (Iau 13 - 18 oed)

£50.00

Pris tymor fesul tîm (12 oed ac iau)

AM DDIM

Defnydd achlysurol* - oedolion

£72.15

Defnydd achlysurol* - Iau

£36.10

Wiced artiffisial, canol yr wythnos - oedolion (y gêm)

£54.05

Wiced artiffisial, canol yr wythnos - iau (y gêm)

£27.00

PÊL-DROEDFFÏOEDDMEYSYDD CHWARAE

Pris tymor fesul tîm 1af (oedolion)

£500.00

Gweld y meysydd chwarae yng Nghwm
Rhondda 
Gweld y meysydd chwarae yng Nghwm
Cynon 
Gweld y meysydd chwarae yn ardal Taf-elái

Pris tymor fesul 2il dîm (oedolion)

£350.00

Pris tymor fesul 3ydd tîm ymlaen (oedolion)

£200.00

Pris tymor fesul tîm (Iau 13 - 18 oed)

£50.00

Pris tymor fesul tîm (12 oed ac iau)

AM DDIM

Oedolyn - Achlysurol (fesul gêm)

£72.15

Plentyn - Achlysurol (fesul gêm)

£36.10

Maes artiffisial gyda golau - Oedolion (fesul awr)

£54.05

1/2 Maes (fesul awr)

£27.00

Maes artiffisial heb olau - Oedolion (fesul awr)

£36.05

1/2 Maes (fesul awr)

£18.00

Maes artiffisial gyda golau - Iau (fesul awr)

£27.00

1/2 Maes (fesul awr)

£13.55

Maes artiffisial heb olau - Iau (fesul awr)

£8.75

1/2 Maes (fesul awr)

£4.40

Marcio ychwanegol ar y maes (fesul awr)

£43.05

RYGBIFFÏOEDDMEYSYDD CHWARAE

Pris tymor fesul tîm 1af (oedolion)

£500.00

Gweld meysydd chwarae yng Nghwm
Rhondda
Gweld meysydd chwarae yng Nghwm
Cynon
Gweld meysydd chwarae yn ardal
Taf-elái

Pris tymor fesul 2il dîm (oedolion)

£350.00

Pris tymor fesul 3ydd tîm ymlaen (oedolion)

£200.00

Pris tymor fesul tîm (Iau 13 - 18 oed)

£50.00

Pris tymor fesul tîm (12 oed ac iau)

AM DDIM

Oedolyn - Achlysurol (fesul gêm)

£72.15

Plentyn - Achlysurol (fesul gêm)

£36.10

ARLWYO - Caniatâd i gerbyd masnachol neu fusnes weithredu ar dir y CyngorFFÏOEDDRHAGOR O WYBODAETH

Faniau arlwyo (fesul ymweliad)

£125.45

Holl feysydd, meysydd chwarae neu
gyrtiau'r Cyngor

ATHLETAUFFÏOEDDLLEOLIADAU'R TRACIAU

Trac athletau'r Ynys (fesul awr)

£39.35

Trac Athletau Brenin Siôr V,
Tonypandy, CF40 2XX.

Trac athletau'r Ynys (fesul diwrnod llawn)

£313.45

Ffi am y tymor i athletau

£150.00

ACHLYSURON - Caniatâd i gynnal achlysur arbennig ar faes/maes chwarae'r CyngorFFÏOEDDRHAGOR O WYBODAETH

Achlysuron arbennig (fesul achlysur)

£93.95

Holl feysydd, meysydd chwarae neu
gyrtiau'r Cyngor.

Lido Pontypridd  
Nofio oedolion (ffi mynediad)   £2.00  
Gweithgareddau £2.55  
TENNISFFÏOEDDLLEOLIADAU'R CYRTIAU

Ffi am dymor fesul clwb tennis

£150.00

Gweld cyrtiau yng Nghwm Rhondda 
Gweld cyrtiau yng Nghwm Cynon 
Gweld cyrtiau yn ardal Taf-elái

Tocyn tymor i oedolyn

£65.80

Tocyn tymor i blentyn

£32.90

Oedolyn - Achlysurol (un cwrt fesul awr)

£3.90

Iau - Achlysurol (un cwrt fesul awr)

£1.95

Cymysgedd - Achlysurol (un cwrt fesul awr)

£3.45

GOLFFFFÏOEDDLLEOLIADAU'R CYRSIAU GOLFF

Oedolion (fesul rownd)

£4.65

 

Iau (fesul rownd)

£2.30

GOLFF GWIRIONFFÏOEDDLLEOLIADAU'R CYRSIAU GOLFF

Oedolion (fesul rownd)

£3.00

Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, 
CF37 4PF

Iau (fesul rownd)

£1.50

BOWLIOFFÏOEDDLLEOLIADAU BOWLIO

Tocyn tymor fesul tîm oedolion

£450.00

Gweld lleoliadau bowlio yng Nghwm
Rhondda 
Gweld lleoliadau bowlio yng Nghwm
Cynon
Gweld lleoliadau bowlio yn ardal
Taf-elái

Tocyn tymor fesul tîm pensiynwyr

£100.00

Pris tymor fesul tîm (Iau 13 - 18 oed)

£50.00

Pris tymor fesul tîm (12 oed ac iau)

AM DDIM

Ffïoedd fesul rinc (un gêm)

£3.80

Oedolyn - Achlysurol (fesul awr)

£3.45

Iau  / henoed - Achlysurol (fesul awr)

£2.25

LLOGI PAFILIWNFFÏOEDDLLEOLIADAU'R PAFILIYNAU

Cylchoedd chwarae - Sesiynau dyddiol

£15.65

I gael manylion am leoliadau'r pafiliynau, ffoniwch: 01443 490232 neu 490235

Llogi ar gyfer partïon (fesul awr)

£23.50

ARDALOEDD CHWARAEON AML-DDEFNYDDFFÏOEDDARDALOEDD CHWARAEON
AML-DDEFNYDD

Oedolion (gyda golau)

£27.0

Gweld lleoliadau MUGA yng Nghwm
Rhondda 
Gweld lleoliadau MUGA yng Nghwm
Cynon 
Gweld lleoliadau MUGA yn ardal
Taf-elái

Oedolion (heb olau)

£18.00

Iau (gyda golau)           

£13.60

Iau (heb olau)

£4.40

FFEIRIAU HWYLFFÏOEDDLLEOLIADAU

Tâl am bob diwrnod gweithredu

£313.45

Unrhyw faes/maes chwarae'r Cyngor

Tâl am bob diwrnod heb weithredu

£156.65

AMRYWIOLFFÏOEDDLLEOLIADAU

Cost fesul awr am wasanaethwr yn yr hyfforddiant

£13.05

Holl feysydd, meysydd chwarae neu
gyrtiau'r Cyngor

Ffi am beidio â chanslo mewn pryd

£39.05

Llifoleuadau

£12.55

* Defnydd achlysurol - Defnydd achlysurol o'r cyrtiau - dim modd cadw lle am dymor (gall defnydd achlysurol gael ei archebu ar y safle os ydy warden y parc yn bresennol)

Telerau ac Amodau

Gweld:  telerau ac amodau llawn ar gyfer archebu a defnyddio ein cyfleusterau parciau.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.