Skip to main content

Cyngor ar Reoli Plâu

Swyddog Rheoli Plâu

Wrth ymdrin â phlâu, fydd Swyddogion Rheoli Plâu ddim yn gweithio mewn llofftydd, dringo toeon gwastad neu doeon ar ongl neu ddefnyddio ysgolion.

Os bydd cnofil yn marw yn sgil triniaeth i gnofilod, cyfrifoldeb perchennog y tŷ yw cael gwared ar y corff o'r eiddo, llofft neu unrhyw le sy'n anodd ei gyrraedd.  Os oes modd ei gyrraedd, defnyddiwch fag dwbl i roi'r corff ynddo a chael gwared arno drwy'r casgliad gwastraff cyffredinol.

Cacwn

Yn ystod tymor y gwanwyn, mae saerwenyn yn weithgar iawn. Maen nhw'n tyllu mewn morter mewn waliau, fframiau pren a'r ddaear. Maen nhw'n edrych fel cacwn, ond, gwenyn ydyn nhw. Mae saerwenyn yn bryfed sydd wedi'u diogelu ac maen nhw'n beillwyr pwysig iawn, yn enwedig yn ystod tymor y gwanwyn. Fydd y Cyngor ddim yn lladd gwenyn. Felly, fyddwn ni ddim yn ymdrin â chacwn tan 1 Mehefin. Dydy ymdrin â nythod cacwn ddim yn cynnwys cael gwared ar y nythod.

Gwenyn

Mae gwenyn yn rhan hanfodol o les cefn gwlad Cymru, felly fydd y Cyngor ddim yn eu trin nhw tu allan i'ch eiddo. Bydd y Cyngor dim ond yn ystyried eu trin nhw tu fewn i'ch eiddo:

  • Os yw'r haid neu'r nyth mewn ardal fyw e.e. ystafell fyw, cegin, ystafell wely, ystafell ymolchi ayb...
  • Os yw'r haid neu'r nyth mewn brestyn simnai/llofft ac mae'r gwenyn yn mynd i mewn i ardal fyw.

Os ydych chi'n gwneud apwyntiad i drin plâu ac mae'r gwenyn tu allan i'r eiddo, fydd swyddogion y Cyngor ddim yn cyflawni triniaeth a fyddwch chi ddim yn cael ad-daliad.

Os oes haid o wenyn ar eich eiddo, mae'n bosibl eu bod nhw'n gorffwys ac yn bwriadu symud ymhen diwrnod neu ddau. Efallai bydd y Gymdeithas Gwenynwyr lleol yn casglu'r haid os yw'n ddiogel a bod modd ei gyrraedd. Am ragor o wybodaeth a manylion cyswllt, ewch i www.cardiffbeekeepers.co.uk.

Trin pryfed

Helpwch Swyddogion Rheoli Plâu trwy glirio'r man  sy'n cael ei effeithio o unrhyw annibendod diangen neu eitemau symudol. Hefyd, glanhewch y llawr gyda sugnydd llwch cyn yr ymweliad a chael gwared ar gynnwys y bagiau i atal unrhyw blâu pellach.

Am gyngor ar adnabod a thrin plâu amrywiol, ewch i wefan Cymdeithas Rheoli Plâu Prydain (BPCA) Gwefan BPCA.