Skip to main content

Digartrefedd - Cyngor a chymorth

Ydych chi angen cyngor ar dai?

 • Ydych chi am wybod eich hawliau tai?
 • Ydych chi'n ddigartref neu dan fygythiad digartrefedd?
 • A yw'ch cartref presennol yn anaddas ar gyfer eich anghenion?
 • Ydych chi am wybod beth yw'ch opsiynau tai?

Rydyn ni yma i helpu - Peidiwch ag oedi. Galwch heibio neu gysylltu â ni i gael cyngor cyfeillgar, diduedd!

Os ydych chi'n ddigartref, neu dan fygythiad digartrefedd, ffoniwch Ganolfan Cyngor ar Faterion Tai Pontypridd (Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU) ar 01443 495188 neu

anfon e-bost: digartrefedd@rctcbc.gov.uk

Ar hyn o bryd, oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus, mae swyddfa'r Ganolfan Cyngor ar Faterion Tai yn parhau ar gau i'r cyhoedd. Serch hynny, mae modd ffonio am gymorth bob dydd (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm). Lle bo angen eich gweld chi wyneb yn wyneb, bydd un o'n swyddogion yn rhoi gwybod ichi am y trefniadau apwyntiadau diogel sydd ar gael i chi.  

Mae gwasanaeth argyfwng y tu allan i oriau hefyd ar gael, ffoniwch 01443 425001. 

Mae enghreifftiau o gynlluniau cymorth gwahanol wedi'u nodi isod.

Mae Canolfan Cyngor ar Faterion Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn wasanaeth arbenigol sy'n darparu cyngor ar dai ar gyfer pobl sydd angen help gyda'u materion tai.  Caiff y gwasanaeth ei ddarparu mewn partneriaeth â:

 • Gofal Cymru sy'n darparu cyngor ar dai i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl
 • Shelter Cymru sy'n cynnig cymorthfeydd tai arbenigol dyddiol annibynnol
 • Llamau sy'n cynnig gwasanaeth cyfryngu i bobl ifainc ddigartref (16 – 21 oed) y mae'r teulu neu ffrindiau wedi gofyn iddyn nhw adael y cartref.

Beth allwn ni ei wneud?

 • Eich helpu chi i aros yn eich cartref presennol trwy roi cyngor i chi ynglŷn â'ch hawliau tenantiaeth a'ch atal rhag dod yn ddigartref, er enghraifft, pan fydd eich landlord am i chi adael
 • Rhoi cyngor i chi os ydych chi ag ôl-ddyledion rhent neu anawsterau ariannol eraill
 • Rhoi cyngor i'r rhai sy'n dioddef cam-drin domestig
 • Rhoi cyngor am hawliau sy'n ymwneud ag anghydfodau landlord
 • Helpu i ymchwilio i opsiynau tai gan gynnwys cael mynediad i'r sector rhentu preifat a llety â chymorth.
 • Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar wefan Ceisio Cartref y Cyngor
 • Cynnig cyngor ar wneud cais i'r Gofrestr Tai Cyffredin a Chymdeithasau Tai eraill
 • Trafod telerau ar eich rhan os ydych chi angen cymorth i gael eich gwaith atgyweirio wedi'i wneud neu eich bod chi'n cael eich aflonyddu gan eich landlord.
 • Penderfynu a ydych chi'n ddigartref drwy asesu'ch sefyllfa a rhoi cyngor ynglŷn â threfniadau llety dros dro

Cymorth Ychwanegol i Bobl Ifainc

Os ydych chi'n ifanc ac yn ddigartref, efallai y gwnewch chi golli cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch teulu. Efallai y byddwch chi hefyd yn colli cyfleoedd addysg a hyfforddiant.  Gallwn ni ddarparu cyngor sy'n gysylltiedig â'ch anghenion personol, a gweithio'n agos gydag asiantaethau eraill i'ch helpu chi i fynd yn ôl adref. Os oes angen, gallwn ni hefyd ddarparu llety dros dro ar eich cyfer chi hyd nes y gallwn ni archwilio opsiynau tai eraill.  Byddwn ni'n helpu i'ch tywys chi drwy'r system a'ch helpu chi i sefyll ar eich traed unwaith eto.

Manylion Cyswllt
Ffôn: 01443 495188
Gwasanaeth Argyfwng tu allan i oriau: 01443 425001