Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy'n cydweithio er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, ac sy'n ymweld â nhw.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn nodi pwy sy'n gorfod bod yn rhan, a phwy a ddylai fod yn rhan, o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae'r Ddeddf yn nodi bod rhaid i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gynnwys (fel aelodau statudol):

  • Yr awdurdodau lleol;
  • Y Bwrdd Iechyd Lleol sy'n gweithredu mewn unrhyw ardal sydd o fewn ffiniau’r awdurdod lleol;
  • Awdurdod Tân ac Achub Cymru sy'n gweithredu mewn unrhyw ardal sydd o fewn ffiniau’r awdurdod lleol;
  • Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ogystal â hyn, rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wahodd y bobl ganlynol. Cân nhw eu galw'n 'gyfranwyr wedi'u gwahodd' os ydyn nhw'n derbyn y gwahoddiad:

  • Gweinidogion Cymru;
  • Prif Gwnstabl yr Heddlu ar gyfer unrhyw ardal heddlu sydd o fewn  ffiniau’r awdurdod lleol;
  • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal heddlu;
  • Gwasanaethau Prawf penodol;
  • o leiaf un corff sy'n cynrychioli sefydliadau gwirfoddol perthnasol

Mae modd dod o hyd i'r Agenda a'r Cofnodion ar gyfer pob cyfarfod trwy’r dudalen we ganlynol:-

http://www.eincwmtaf.cymru/what-we-do

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol

Aelod o Bwyllgor(au)