Skip to main content

Cost of Living and Discretionary Cost of Living Support Schemes

 

Sut rydyn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion Cynlluniau Cymorth Costau Byw a Chymorth Costau Byw yn ôl Disgresiwn

 

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Wrth wneud y gwaith yma, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, defnyddio'r wybodaeth yma, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu gwybodaeth bersonol am unigolion, a'i defnyddio, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth rydyn ni am ei wneud gyda'r wybodaeth yna, a gyda phwy y mae hawl gyda ni i'w rhannu. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr Hysbysiad Preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Cynlluniau Cymorth Costau Byw a Chymorth Costau Byw yn ôl Disgresiwn. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol y Cyngor a Hysbysiadau Preifatrwydd Treth y Cyngor.

 

1.    Pwy ydyn ni? Beth rydyn ni'n ei wneud?

Bydd y Cyngor, ar ran Llywodraeth Cymru, yn gweinyddu'r Cynllun Cymorth Costau Byw (y prif gynllun) a'r Cynllun Cymorth Costau Byw yn ôl Disgresiwn. Bwriad y cynlluniau yw rhoi cymorth yn syth wrth i Gymru adfer wedi'r pandemig a chefnogi cartrefi i ymdopi ag effaith y cynnydd mewn costau ynni a chostau eraill.  Bydd y Cyngor yn rhyddhau taliadau ac yn prosesu cofrestriadau yn unol â gofynion y cynllun.

Gweler y ddolen a ganlyn am ragor o fanylion ynghylch pwy fydd â hawl i'r taliadau yma.

 

2.    Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Mae'r mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu am y sawl sy'n gymwys i gael y taliadau fel arfer yn cynnwys:

 • Manylion cyswllt personol, gan gynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.
 • Manylion Treth y Cyngor
 • Os oes gennych chi un neu ragor o blant yn yr ysgol – enwau eich plant, oedran y plant a’r ysgol maen nhw’n ei mynychu
 • Manylion Banc

 

3.    O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Bydd yn cael yr wybodaeth:

 • o gofnodion Treth y Cyngor sydd gyda ni eisoes
 • o gofnodion addysgol sydd gyda ni eisoes
 • gennych chi, os ydych chi'n cyflwyno ffurflen gofrestru.

 

4.    Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol er mwyn:

 • gwirio a oes gyda chi'r hawl i daliad o dan y cynllun(iau), yn erbyn y gofynion a amlinellir uchod
 • prosesu’r taliad yn awtomatig os ydych chi'n talu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol ac mae gyda chi'r hawl i daliad o dan y cynllun(iau)
 • anfon llythyr atoch chi yn eich gwahodd i gofrestru, os ydyn ni'n credu fod gyda chi'r hawl i unrhyw un o’r taliadau
 • prosesu’r taliad, os oes gyda chi'r hawl iddo
 • cadarnhau pryd mae taliad yn cael ei wneud/wedi ei wneud.

 

5.    Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Bydd y Cyngor yn prosesu'ch gwybodaeth yn unol â'n dyletswyddau tasg cyhoeddus a byddwn ni'n gweinyddu'r cynlluniau ar ran Llywodraeth Cymru

 

6.    Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng gwasanaethau mewnol y Cyngor, megis Treth y Cyngor ac Addysg ond fydd eich gwybodaeth bersonol ddim yn cael ei rhannu y tu allan i'r Cyngor.

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth ystadegol ddienw â Llywodraeth Cymru. Fydd dim modd eich adnabod chi o'r wybodaeth yma.

 

7.    Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

 Bydd cofnodion sy'n ymwneud â'r cynlluniau yma'n cael eu cadw am 2 flynedd.

 

8.    Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

 

9.    Cysylltu â ni

Os oes unrhyw bryderon gyda chi neu os ydych chi eisiau gwybod rhagor am sut rydyn ni'n trin eich gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod:

E-Bost: CynllunCymorthCostauBywLlC@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 425002

Anfon llythyr: Tŷ Oldway, Porth, Cwm Rhondda, CF39 9ST