Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Wrth wneud y gwaith yma, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, defnyddio'r wybodaeth yma, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu gwybodaeth bersonol am unigolion, a'i defnyddio, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth rydyn ni am ei wneud gyda'r wybodaeth yna, a gyda phwy y mae hawl gyda ni i'w rhannu. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol y Cyngor a Hysbysiadau Preifatrwydd Treth y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni a beth ydyn ni'n ei wneud?

Bydd y Cyngor yn gweinyddu'r Cynllun Cymorth Tanwydd ar ran Llywodraeth Cymru. Bwriad y cynllun yw rhoi cymorth ar unwaith wrth i Gymru adfer wedi'r pandemig a chefnogi cartrefi i ymdopi ag effaith y cynnydd mewn costau ynni a chostau eraill.  Bydd y Cyngor yn rhyddhau taliadau ac yn prosesu cofrestriadau yn unol â gofynion y cynllun.

Gweler y ddolen yma am ragor o fanylion ynghylch pwy fydd â hawl i'r taliadau yma.

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Bydd yr wybodaeth rydyn ni'n ei chadw a’i phrosesu ar gyfer y rheiny sydd â hawl i’r taliadau a’r bobl sy’n byw gyda nhw fel arfer yn cynnwys:

 • manylion cyswllt personol, gan gynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
 • manylion Treth y Cyngor
 • manylion budd-daliadau
 • manylion cyfrif banc

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Bydd yn cael yr wybodaeth:

 • o gofnodion Treth y Cyngor sydd gyda ni eisoes
 • o gofnodion budd-daliadau sydd gyda ni eisoes
 • o gofnodion budd-daliadau sydd gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau
 • gennych chi, os byddwch chi'n cyflwyno ffurflen gofrestru, neu drwy eich gohebiaeth â ni
 • gan aelod o’ch teulu/aelwyd/eiddo, lle maen nhw'n cynnwys eich manylion ar ffurflen gofrestru

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth er mwyn:

 • gwirio a oes gyda chi'r hawl i daliad o dan y cynllun, yn erbyn y gofynion sydd wedi'u nodi uchod, gan gynnwys nodi a chanfod achosion o dwyll
 • cynnal gwiriadau perthnasol i'ch atal chi, neu'r rheiny sy'n byw gyda chi, rhag derbyn taliadau dyblyg
 • gwirio eich hunaniaeth
 • prosesu’r taliad yn awtomatig os ydych chi'n talu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol ac mae gyda chi'r hawl i daliad o dan y cynllun
 • prosesu’r taliad yn awtomatig lle rydych wedi rhoi eich manylion banc i’r Cyngor o’r blaen ar gyfer cynlluniau cymorth eraill LlC, megis y Cynllun Costau Byw
 • anfon llythyr atoch chi yn eich gwahodd i gofrestru, os ydyn ni'n credu fod gyda chi'r hawl i unrhyw un o’r taliadau
 • prosesu’r taliad, os oes gyda chi'r hawl iddo
 • cadarnhau pryd mae taliad yn cael ei wneud/wedi ei wneud
 • cysylltu â chi ynghylch eich cofrestriad, os oes unrhyw ymholiadau gyda ni

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Bydd y Cyngor yn prosesu'ch gwybodaeth yn unol â'n dyletswyddau tasg cyhoeddus a byddwn ni'n gweinyddu'r cynlluniau ar ran Llywodraeth Cymru

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

I gadarnhau’r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu i ni ac i wirio a ydych chi'n gymwys ar gyfer y cynllun, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu â gwasanaethau’r Cyngor, megis adrannau Treth y Cyngor a budd-daliadau

Lle caiff gwybodaeth ffug, anghywir neu gamarweiniol ei darparu i ni yn fwriadol, gall fod yn destun camau erlyn ac mewn amgylchiadau o'r fath, byddai angen i ni rannu eich gwybodaeth ag awdurdodau priodol ar gyfer achos llys.

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth ystadegol ddienw â Llywodraeth Cymru. Fydd dim modd eich adnabod chi o'r wybodaeth yma.

7. Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth?

Bydd cofnodion sy'n ymwneud â'r cynlluniau yma'n cael eu cadw am 2 flynedd.

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

9. Cysylltu â ni

Os oes unrhyw bryderon gyda chi neu os ydych chi eisiau gwybod rhagor am sut rydyn ni'n trin eich gwybodaeth bersonol, mae modd i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r dulliau isod:

E-bost: FuelSupport@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 425002

Anfon llythyr: Tŷ Oldway, Porth, Cwm Rhondda, CF39 9ST