Skip to main content

Ôl-ofal Cymorth Preswylwyr ac Ymateb Dyngarol

Sut rydym yn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonal ar gyfer Cefnogaeth I Breswylwyr – Ôl Ofal ac Ymateb

 Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Wrth wneud y gwaith yma, rhaid i ni gasglu gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw, defnyddio'r wybodaeth yma, a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i’r angen i gasglu gwybodaeth bersonol am unigolion, a'i defnyddio, rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth rydyn ni am ei wneud gyda'r wybodaeth yma, a gyda phwy y mae hawl gyda ni i'w rhannu. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddarparu cymorth parhaus i'r rhai sydd wedi'u henwi ar y rhestr gwarchod cleifion. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae'n bosib bydd angen cymorth ar rai o drigolion RhCT wrth inni barhau i fyw gyda sgil effeithiau Covid-19, megis cyfnodau hunanynysu; iechyd corfforol neu feddyliol gwael; cadw pellter cymdeithasol; symudedd neu amgylcheddau personol cymhleth. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori bod rhaid i Awdurdodau Lleol ac asiantaethau eraill barhau i weithio gyda'i gilydd a darparu cefnogaeth barhaus/ôl-ofal i bobl er mwyn sicrhau eu bod yn hyderus wrth adael eu cartrefi a'u bod yn dal i allu cael mynediad at gyfleusterau a chymorth. 

Felly bydd Gwasanaethau i Oedolion a'r Garfan Datblygiad yn y Gymuned yn sicrhau bod trigolion yn derbyn cymorth wrth hunanynysu, neu'n parhau i dderbyn cymorth a chefnogaeth.

Gwasanaethau i Oedolion

Bydd y gwasanaeth yma'n darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2016; bydd hyn yn cael ei wneud trwy drafod 'beth sy'n bwysig' i nodi anghenion unigolyn a'r camau gweithredu angenrheidiol.

Gwasanaethau Cymuned

Mae'r Garfan yn ymateb i alwadau a cheisiadau am gymorth ar y cyd ag aelodau Grŵp Llywio Cymorth yn y Gymuned RhCT (sy'n cynnwys sefydliadau gwirfiddoli yn y gymuned).

2. Pa fath o wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Os ydych chi'n cysylltu â ni i ofyn am gymorth

byddwn ni'n gofyn am yr wybodaeth ganlynol:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Manylion Cyswllt
 • Eich trefniadau byw
 • Y cymorth rydych chi ei angen 

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Os ydych chi neu rywun ar eich rhan chi wedi cysylltu â'r Cyngor yn gofyn am gymorth byddwn ni'n derbyn gwybodaeth gennych chi pan fyddwch chi'n llenwi'r ffurflen ar-lein neu'n ffonio'r llinell gymorth.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth i ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnoch chi;

 • Cymorth i fynd allan i siopa
 • Cymorth i fynd allan i gasglu presgripsiwn
 • Cymorth i gael mynediad at Grŵp Cymunedol neu Weithgaredd
 • Galwad ffôn gyfeillgar i gadw mewn cysylltiad
 • Cymorth i ddod o hyd i waith, neu gael hyfforddiant cysylltiedig â gwaith
 • Gwybodaeth ac arweiniad am arian neu fudd-daliadau
 • Gwybodaeth am wasanaeth 'Gartref' y llyfrgell
 • Unrhyw gymorth arall megis Pryd-ar-glud, Llinell Bywyd
 • Os ydych chi wedi cytuno, byddwn ni hefyd yn cysylltu â chi i gynnal arolwg ynglŷn â'r cymorth rydych chi wedi'i dderbyn a'r hyn y gallwn ni ei wneud i wella'r gwasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu.

5. Beth yw'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data  (GDPR), mae gan y Cyngor ddyletswydd gyfreithiol i brosesu gwybodaeth bersonol sy'n angenrheidiol;

 • ar gyfer cyflawni tasg er Budd y Cyhoedd (gweler Erthygl 6 (1)(e) ac Erthygl 9 (2)(g).

Mae'r canlynol hefyd yn ategu ein rheswm dros gysylltu â chi;

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (legislation.gov.uk)

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-09/a-healthier-wales-our-plan-for-health-and-social-care.pdf

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Bydd y Cyngor yn rhannu eich gwybodaeth â gwasanaethau eraill y Cyngor er mwyn i ni ddarparu'r cymorth rydych chi wedi gofyn amdano.

Yn dibynnu ar y cymorth sydd ei angen arnoch chi, mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn rhannu eich gwybodaeth gyda'n partneriaid allweddol. Mae modd i hyn gynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i;

 • Grŵp Llywio Cymorth yn Gymuned RhCT, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i;
 • Gwasanaethau'r Cyngor 
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig - Carfanau Cymorth â Thenantiaeth (megis Trivallis, Cymdeithas Tai Cynon Taf, Cymdeithas Tai Rhondda, Cymdeithas Tai Newydd).
 • Interlink RhCT (cynrychioli grwpiau Cymuned)
 • Banciau Bwyd
 • Age Connects Morgannwg
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
 • Cyngor ar Bopeth
 • Gwasanaethau Prawf Cymru
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Homestart
 • Cymdeithas y Groes Goch Brydeinig
 • Heddlu De Cymru
 • Gofal sylfaenol Cwm Taf Morgannwg

Byddwn ni hefyd yn rhannu canlyniadau unrhyw arolygon rydyn ni wedi'u cynnal ond bydd yr holl atebion yn anhysbys a fydd eich gwybodaeth bersonol ddim yn cael ei rhannu.

7. Am ba mor hir caiff fy ngwybodaeth ei chadw?

Byddwn ni ond yn cadw'ch data personol cyhyd ag y mae ei angen arnon ni at ddibenion ei brosesu, oni bai fod gennym ni reswm dilys dros ei gadw, er enghraifft os gofynnwch chi am gymorth, bydd yr wybodaeth hynny'n cael ei hychwanegu at eich cofnod gwasanaethau cymdeithasol. (System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru)

Mae cofnodion sy'n ymwneud â Diogelu Oedolion yn cael eu cadw at ddibenion gweinyddol am o leiaf 7 mlynedd ar ôl i'w cysylltiad ag unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol ddod i ben

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am eich hawliau o ran gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw. 

9. Cysylltu â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae’ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, cysylltwch â ni:

E-bost:HybiauCymunedolCydnerth@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 425368

Anfon llythyr: Carfan Datblygu'r Gymuned

Tŷ Elái,

Dwyrain Dinas Isaf,

Trewiliam,

Tonypandy,

RhCT

CF40 1NY