Mae'r Cyngor wedi adolygu ei gynllun cydraddoldeb strategol, sy'n nodi sut y mae'n ceisio bodloni ei ymrwymiad i gydraddoldeb a sut y bydd yn bodloni ei rwymedigaethau cyfreithiol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Mae'r Cyngor wedi adolygu ei gynllun cydraddoldeb strategol, sy'n nodi sut y mae'n ceisio bodloni ei ymrwymiad i gydraddoldeb a sut y bydd yn bodloni ei rwymedigaethau cyfreithiol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Unodd Deddf Cydraddoldeb 2010 cyfreithiau gwrth-gwahaniaethu, a disodli'r rhai blaenorol, er mwyn creu un Ddeddf. Yna, cyflwynodd ddyletswydd gyffredinol newydd ar y Cyngor i roi sylw dyledus i'r canlynol wrth wneud penderfyniadau a darparu gwasanaethau: 

  • Cael gwared â gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall sy’n cael ei wahardd o dan y Ddeddf.
  • Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig penodol a phobl sydd ddim yn eu rhannu.
  • Hybu perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a phobl sydd ddim yn eu rhannu.

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn rhoi pŵer i wneud rheoliadau sy'n gosod dyletswyddau ar gyrff cyhoeddus i gefnogi cyflawniad gwell o'r ddyletswydd gyffredinol. Rydyn ni'n galw'r rhain yn Ddyletswyddau Cydraddoldeb Penodol y Sector Cyhoeddus ac maen nhw'n wahanol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. 

Mae Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, a ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2011, yn cynnwys gofyniad i awdurdodau cyhoeddus (gan gynnwys Awdurdodau Lleol ac ysgolion) ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol erbyn 2 Ebrill 2012. Dylai gynnwys Amcanion Cydraddoldeb a gwybodaeth am y broses ymgysylltu a gafodd ei chynnal er mwyn nodi'r rhain.

Cyhoeddodd y Cyngor ei gynllun (Cydraddoldeb Strategol) yn unol â'r gofynion deddfwriaethol ym mis Mawrth 2012. Gwnaeth y Cynllun Cydraddoldeb Strategol nodi sut roedd y Cyngor yn bodloni ei gyfrifoldebau cyfreithiol wrth ddatblygu'r Cynllun Cydraddoldeb strategol. Roedd yn cynnwys Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor, sut maen nhw wedi'u nodi, yr agwedd a fabwysiadwyd o ran ymgysylltu â'r canlyniadau, ynghyd â'r Cynllun Gweithredu cynhwysfawr sy'n nodi sut byddai'r Cyngor yn cyflawni'r amcanion.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cynnwys ymrwymiad i ddarparu'r Cynllun Gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae'n cael ei gyflawni drwy ddefnyddio System Rheoli Perfformiad y Cyngor, sef Ffynnon, gydag adroddiadau chwarterol rheolaidd yn cael eu darparu i'r Cabinet er mwyn monitro'n rheolaidd.

Gwnaeth y broses monitro barhaus nodi bod mân newidiadau angen eu gwneud i rai o'n gweithredoedd. Erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf o fonitro a pharatoi'r Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol roedd yn amlwg oherwydd newid mewn amgylchiadau a gwybodaeth, bydd angen i'r amcanion cydraddoldeb a'r cynllun gweithredu gael eu hadolygu'n gynhwysfawr er mwyn sicrhau bod modd adlewyrchu'r newidiadau hyn ac i sicrhau bod y cynllun gweithredu yn gyfoes a bod modd ei gyflawni.

O ganlyniad i adolygu'r camau Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r wybodaeth yn yr Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol, mae'r Amcanion Cydraddoldeb wedi'u diwygio er mwyn ystyried y gwersi a gafodd eu dysgu yn dilyn ei gyflenwi cychwynnol a'i adolygu.

Mae'r Amcanion Cydraddoldeb erbyn hyn fel a ganlyn:

  • Achosion 'Troseddau Casineb' a 'Mynd i'r Afael ag Agweddau ac Ymddygiad Negyddol'
  • Datblygu trefniadau monitro mwy cadarn
  • Amcan Cyflog y Rhywiau

Mae Cynllun Gweithredu wedi cael ei ddatblygu yn unol â Threfniadau Rheoli Perfformiad y Cyngor. Bydd cynydd yn cael ei fonitro yn yr un ffordd ac ar yr un adeg â chynlluniau blaenoriaeth a busnes y Cyngor.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am y Cynllun neu gopi o'r Cynllun mewn fformat neu iaith wahanol, cysylltwch â'r Garfan Cydraddoldeb ac Amrywioldeb ar 01443 444531 neu e-bostiwch cydraddoldeb@rctcbc.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.