Skip to main content

Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cwm Taf

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ac o ystyried gofynion Adran 58 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a'r canllawiau statudol cysylltiedig, cafodd Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu sefydlu, sy'n cynnwys Cynghorwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Bwriad hyn yw craffu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf. Mae gan Gyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf 5 swyddogaeth statudol graidd.

Atgoffir aelodau'r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu, fel y nodir yn ei gylch gorchwyl, bod eu swyddogaethau statudol craidd yn cynnwys: -

  • Adolygu neu graffu ar y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan y Bwrdd neu'r camau mae'r Bwrdd yn eu cymryd; 
  • Adolygu neu graffu ar drefniadau llywodraethu'r Bwrdd; 
  • Paratoi adroddiadau neu wneud argymhellion i'r Bwrdd ynghylch ei swyddogaethau neu'i drefniadau llywodraethu; 
  • Ystyried materion sy'n ymwneud â'r Bwrdd fel y gall Gweinidogion Cymru gyfeirio atyn nhw ac adrodd i Weinidogion Cymru yn unol â hynny; a 
  • Cyflawni swyddogaethau eraill mewn perthynas â'r Bwrdd sydd wedi'u gosod arno gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Aelodau Cyngor Rhondda Cynon Taf

Jill-Bonetto---Taffs-Well

Cllr J Bonetto (Chairperson)

Gareth-Caple---Cymmer

Cllr G Caple

Alun-Cox---Porth

Cllr A Cox

Will-Jones---Treherbert

Cllr W Jones

Adam-Fox---PenrhiwceiberCllr A Fox

Aelodau Cyngor Merthyr

T Skinner

Cllr T Skinner (Vice Chair)

Jeremy Davies

Cllr J Davies

K Gibbs

Cllr K Gibbs

Sammon

Cllr D Sammon

Isaac

Cllr D Isaac

Yn ogystal â chyflawni ei swyddogaethau statudol, bydd Aelodau'r Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu yn gweithio gyda'i gilydd ac yn ymgymryd â chyfrifoldebau i sicrhau cyflawniadau gwell ar draws sefydliadau partner. Bydd hyn yn osgoi dyblygu gwaith ac adnoddau Pwyllgorau Craffu priodol y Cynghorau. 

Felly, bydd y Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ystyried effeithiolrwydd y Cynllun Lles a'r trefniadau mesur cyflawniad. Bydd hefyd yn monitro effeithiolrwydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o ran cyfathrebu ei waith, ei amcanion a'i ddeilliannau i'w randdeiliaid.

Mae'r Pwyllgor yn rhannu'i waith rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Yn ystod Blwyddyn y Cyngor 2019/20, cafodd y cyfarfodydd eu cadeirio gan y Cynghorydd J. Bonetto (Is-gadeirydd - y Cynghorydd T. Skinner) gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Yn ystod Pandemig Covid-19,cynhaliwyd cyfarfod rhithwir ar-lein hefyd.