Efallai bydd modd ichi bleidleisio hyd yn oed os nad oes modd ichi fynd i’ch gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr Etholiad. Mae modd ichi wneud cais am bleidlais bost neu bleidlais trwy ddirprwy. Rhywun sy'n pleidleisio ar eich rhan chi ydy pleidlais trwy ddirprwy.

Os ydych chi eisiau penodi dirprwy i bleidleisio ar eich rhan chi rhaid iddo fodloni’r meini prawf canlynol:-

  • bod yn barod i bleidleisio ar eich rhan chi
  • bod yn ddinesydd o wladwriaeth Prydain, yn ddinesydd o Weriniaeth Iwerddon neu’n Ddinesydd un o wledydd y Gymanwlad neu’n ddinesydd un o wledydd Undeb Ewrop ar gyfer Etholiadau Lleol neu Etholiadau Senedd Ewrop
  • bod yn ddigon hen i bleidleisio ac â’r hawl gyfreithiol i bleidleisio

Bydd eisiau ichi nodi enw a chyfeiriad eich dirprwy ynghyd â natur eich perthynas (os o gwbl) â'r unigolyn ar y ffurflen. Chaiff dirprwy ddim pleidleisio yn yr un etholiad ar ran mwy na 2 o bobl oni bai eu bod nhw’n berthnasau agos (priod, rhiant, mam-gu neu dad-cu, brawd, chwaer, nith neu nai).

Does dim rhaid i’ch dirprwy lofnodi’r ffurflen. Cyhyd â’ch bod chi wedi ymgynghori ag e a’i fod e wedi cadarnhau ei fod e’n gallu ac yn fodlon bod yn ddirprwy ichi, dim ond eich llofnod chi fydd ei eisiau ar y ffurflen. Os nad ydych chi wedi cadarnhau hynny, bydd rhaid i’r dirprwy lofnodi’r ffurflen hefyd. Os nad ydy’r unigolyn rydych chi eisiau iddo fod yn ddirprwy ichi yn byw yn yr un ardal â chi a bydd rhaid iddo deithio i gyrraedd eich gorsaf bleidleisio – gofynnwch am fanylion Pleidlais Ddirprwy drwy’r Post.

Mae modd llwytho ceislen ar gyfer ffurflen bleidleisio trwy ddirprwy oddi ar wefan www.electoralcommission.org.uk

Os ydych chi’n gwybod na fydd modd ichi fynd i’r orsaf bleidleisio eich hun, cysylltwch â ni i ofyn am geislen cyn gynted ag y bo’r etholiad wedi’i gyhoeddi.

Rhaid i Swyddog Cofrestru Etholiadol dderbyn eich ceislen erbyn 5.00pm, 6 diwrnod gwaith cyn Diwrnod yr Etholiad.

Dydy diwrnodau gwaith ddim yn cynnwys penwythnosau, Gŵyl y Banc, Dydd Gwener y Groglith, Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae hyn yn golygu bod yr amserlen yn dynn o ran anfon eich ffurflen aton ni ar ôl i’r etholiad gael ei gyhoeddi. Rhaid ichi lenwi’ch ffurflen â’i hanfon yn ôl aton ni cyn gynted ag y bo modd.

Beth sydd raid imi'i wneud nesaf?

Gofalwch eich bod chi wedi llofnodi’r ffurflen a nodi’r dyddiad. Os ydych chi’n gwneud cais am bleidlais trwy ddirprwy ar gyfer pob etholiad yn y dyfodol, dylech chi ofalu bod rhywun arall wedi llofnodi’r ffurflen yn yr adran berthnasol.

Postiwch y ffurflen at Swyddog yr Etholiad yn y cyfeiriad isod neu alw heibio i’r swyddfa. Fel arfer, byddwn ni’n ysgrifennu atoch chi i roi gwybod ichi os ydy’ch cais wedi bod yn llwyddiannus.

Os ydych chi wedi gwneud cais am bleidlais bost, a bod eich cais yn llwyddiannus, byddwch chi’n cael pleidlais bost tua wythnos cyn Diwrnod yr Etholiad. Rhaid ichi bostio’r ffurflen (neu alw heibio i’r swyddfa) fel ei bod yn cyrraedd y Swyddog Canlyniadau erbyn 9.00pm Ddiwrnod yr Etholiad.

Fel arall, mae modd ichi alw heibio i’ch gorsaf bleidleisio yn eich etholaeth gyda’ch pleidlais bost hefyd.

Os ydych chi wedi gwneud cais am bleidlais trwy ddirprwy a bod eich cais yn llwyddiannus, bydd eich dirprwy yn cael “Papur Pleidleisio trwy Ddirprwy” a fydd yn golygu bod modd iddo bleidleisio ar eich rhan chi yn yr Etholiad.

Swyddog Cofrestru Etholiadol

Yr Hen Llys

Stryd y Llys

Pontypridd

CF37 1JW

Gwifren Gymorth Gwasanaethau Etholiadol: 01443 490100

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.