Dim ond os yw eich enw ar Gofrestr yr Etholwyr y cewch chi fwrw pleidlais mewn etholiadau.

Cewch chi fwrw pleidlais os:

 • ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn.
 • ydych chi'n ddinesydd gwledydd Prydain, gwledydd eraill y Gymanwlad, Gweriniaeth Iwerddon neu ddinesydd gwledydd Undeb Ewrop.
 • ydych chi'n etholwr tramor
 • ydych chi'n aelod o Luoedd Ei Mawrhydi, a'ch partner
 • ydych chi'n was y Goron sy'n gweithio y tu allan i Brydain
 • Dim ond mewn Etholiadau Ewrop ac Etholiadau Lleol y caiff dinasyddion Ewrop fwrw pleidlais.
 • Dim ond mewn Etholiadau Seneddol ac Etholiadau Ewrop y caiff etholwyr tramor fwrw pleidlais.

Os nad oeddech chi wedi cofrestru cyn hyn, mae cyfle ichi gofrestru o dan y system newydd.  Galwch heibio i wefan www.gov.uk/yourvotematters

Bydd cardiau pleidleisio yn cael eu hanfon ychydig cyn yr Etholiad. Bydd pob aelod o’ch aelwyd sydd â hawl i bleidleisio yn cael cerdyn pleidleisio fydd yn nodi dyddiad yr etholiad, eich gorsaf bleidleisio benodedig ac oriau pleidleisio. Does dim eisiau ichi fynd â'r cerdyn pleidleisio gyda chi i gael bwrw pleidlais.

 • 7.00 y bore tan 10.00 y nos yw'r oriau ar gyfer bwrw pleidlais ar gyfer pob etholiad.
 • Pan fyddwch chi'n cyrraedd eich gorsaf bleidleisio benodedig, bydd y Swyddog Llywyddu yn gofyn ichi gadarnhau'ch enw a'ch cyfeiriad ac yn rhoi papur pleidleisio i chi.
 • Caiff y papur ei farcio â stamp swyddogol.
 • Ewch â'r papur pleidleisio i'r caban bwrw pleidlais a nodi "X" wrth ymyl enw'r ymgeisydd rydych chi eisiau rhoi'ch pleidlais iddo.
 • Plygwch y papur pleidleisio a'i roi yn y blwch pleidleisio.

Beth os dydw i ddim yn gallu mynd i’r Orsaf Bleidleisio ar Ddiwrnod yr Etholiad?

Os dydych chi ddim yn gallu mynd i’ch Gorsaf Bleidleisio ar Ddiwrnod yr Etholiad, mae modd ichi wneud cais am bleidlais trwy'r post neu bleidlais trwy ddirprwy (rhywun yn pleidleisio ar eich rhan chi ydy pleidlais ddirprwy).

 • os oes nam corfforol parhaol gyda chi, rydych chi wedi'ch cofrestru'n ddall neu'n derbyn cyfradd uwch elfen symudoledd lwfans byw i'r anabl ar gyfer anabledd corfforol, mae hawl gyda chi i bleidlais bost neu bleidlais trwy ddirprwy barhaol. Rhaid i feddyg eich teulu, nyrs neu warden eich cartref preswyl lofnodi’r ffurflen i gadarnháu bod yr wybodaeth arni’n gywir.
 • os byddwch chi’n gweithio dramor yn rheolaidd
 • os byddwch chi ar wyliau pan fydd yr etholiad yn cael ei gynnal
 • os ydych chi wedi symud tŷ ers ichi gofrestru a does dim modd ichi fynd i'ch hen orsaf bleidleisio.
 • os ydych chi'n gweithio yn ystod oriau pleidleisio, er enghraifft, yn un o staff yr etholiad.

Pleidleisio am y tro cyntaf

Os byddwch chi’n 18 oed cyn mis Rhagfyr y flwyddyn nesaf, dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen cofrestru etholiadol ynghyd ag aelodau eraill o’r aelwyd mae hawl gyda nhw i bleidleisio.

 • Does dim rhaid ichi fod yn 18 oed adeg llenwi’r ffurflen.
 • Gofalwch eich bod chi’n cael dweud eich dweud – mae’n ymwneud â’ch dyfodol chi a dyfodol eich cyngor.

Croeso i chi ddarllen llyfryn Arweiniad i Bleidleiswyr Ifainc yma  neu mae croeso ichi ffinui'r Adran Etholiadau. Hoffech chi ragor o fanylion am y Gofrestr Etholiadol?  Galwch heibio i'r dudalen Cofrestr yr Etholwyr.

Cysylltwch â Swyddog Cofrestru Etholiadol a fydd yn rhoi gwybod ichi ba ffurflen mae rhaid ichi’i llenwi.

I gael rhagor o fanylion ysgrifennwch at: -

Uned Gwasanaethau Etholiadol

Yr Hen Llys

Stryd y Llys

Pontypridd

CF37 1JW

Ffôn: 01443 490100
 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.