Skip to main content

Ymgynghori - gwybodaeth gyffredinol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn croesawu'ch barn am ei fod yn awyddus i wneud yn siŵr bod ei wasanaethau'n diwallu anghenion ei gymunedau.

Byddwn ni'n ymgynghori â rhanddeiliaid amrywiol drwy gydol y flwyddyn, yn enwedig pan fyddwn ni'n trefnu'r gyllideb flynyddol, ac rydyn ni eisiau clywed eich sylwadau chi ynglŷn â’r hyn y dylen ni fod yn gwario'r arian arno, a beth ddylai'n blaenoriaethau ni fod.

Dewch yn rhan o Banel y Dinasyddion

Mae Panel y Dinasyddion yn grŵp o drigolion sy'n darparu'r Cyngor gyda chymorth gwerthfawr sy'n deall yr anghenion, sylwadau, profiadau a disgwyliadau trigolion a defnyddwyr gwasanaeth lleol.

A chithau'n aelod o'r Panel, efallai y byddwn ni'n cysylltu â chi yn ystod y flwyddyn a gofyn ichi gymryd rhan mewn gweithgareddau - ymuno â grwpiau ffocws, mynychu cylchoedd trafod neu lenwi holiaduron. Bydd hynny'n rhoi'r cyfle ichi ddod yn rhan o brosesau llunio gwasanaethau yn Rhondda Cynon Taf a rhannu'ch barn gydag eraill.

RhCT Gyda'n Gilydd

RhCT Gyda’n Gilydd ydy agwedd flaengar y Cyngor i ddod â thrigolion a chymunedau yn rhan o bethau. Y nod yw chwilio am ddulliau gwahanol o gynnal gwasanaethau a chyfleusterau gyda’n gilydd yn y dyfodol. 

Mae Rhagor O Wybodaeth Yngyln ag rhct gyda's gilydd yma

Fforymau i Bobl Hŷn

Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gyda Chylchoedd Trafod 50+ Rhondda Cynon Taf ac yn eu cynorthwyo. Mae Aelodau a swyddogion yn mynychu'r Cylchoedd Trafod a'r cyfarfodydd er mwyn ymgysylltu â grŵp cynhwysol ac amrywiol sy'n cynrychioli pobl 50 oed a hŷn. Mae ystod eang o faterion yn cael eu trafod, gan gynnwys y newidiadau diweddar i'r gwasanaethau.

Mae 5 o Gylchoedd Trafod 50+ yn Rhondda Cynon Taf sydd ag aelodaeth o dros 500 o bobl. Mae'r rhain yn cael eu goruchwylio gan y Grŵp Cynghori Pobl Hŷn (OPAG).  

Cwm Rhondda Uchaf – cwrdd yn Neuadd y Dderwen, Treorci

Cwm Rhondda – Neuadd Pensiynwyr Ystrad

Cwm Cynon – Canolfan Oriau Dydd y Santes Fair, Aberdâr

Taf-elái – Eglwys Uno Dewi Sant, Pontypridd

Llantrisant – Clwb Athletau Pont-y-clun

Mae rhagor o wybodaeth am yr ystod o faterion sy'n cael eu trafod yn y Cylchoedd Trafod i Bobl Hŷn yma

Fforwm Ieuenctid Rhondda Cynon Taf Gyfan 

Mae'r Cyngor yn ymgysylltu â phobl ifainc mewn amryw o ffyrdd.  Mae Fforwm Ieuenctid Rhondda Cynon Taf Gyfan yn rhoi'r cyfle i bobl ifainc ymgysylltu'n effeithiol â'r Cyngor ac yn rhoi llwyfan sy'n eu galluogi i drafod a dylanwadu ar y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw a'u cymunedau.

Mae'r Fforwm yn cael ei gynrychioli gan Gynghorau Ysgol a Fforymau Ieuenctid sy'n bodoli eisoes. Rydyn ni'n ymgynghori â'r Fforwm ynglŷn ag unrhyw gynigion i newidgwasanaethau, ymgynghoriadau strategaeth cyllideb ac unrhyw faterion eraill a all effeithio ar bobl ifainc a'u teuluoedd.

Yn ogystal â hynny, mae gan y Cyngor wefan gwybodaeth a chyfryngau sydd wedi'i pharatoi gan bobl ifainc ar gyfer pobl ifainc

Manylion cyswllt

E-bost: Ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk