Skip to main content

Strategaeth Ddrafft Coed a Choetiroedd 2022-32

Mae'r Cyngor yn awyddus i annog pawb i siarad am goed, dyma pam rydyn ni'n ceisio'ch barn chi ar Strategaeth Ddrafft Coed a Choetiroedd y Cyngor ar gyfer 2022/32. Ein nod yw mynd ati i warchod ein coed a’n coetiroedd hardd.

Ym mis Tachwedd 2019 sefydlodd Cyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf grŵp llywio'r cabinet ar faterion newid yn yr hinsawdd i fynd i’r afael â’r argyfwng o ran yr hinsawdd ac yna’r argyfwng natur a gafodd ei ddatgan gan Lywodraeth Cymru. Ym mis Tachwedd 2020, derbyniodd y grŵp llywio adroddiad ar 'Asedau Natur' a oedd yn nodi blaenoriaethau'r Cyngor o ran yr amgylchedd naturiol mewn perthynas â mynd i'r afael â'r argyfyngau uchod.

A ninnau'n Gyngor, rydyn ni wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein mannau gwyrdd a storio carbon drwy ddefnyddio dulliau naturiol, megis y rheiny sy'n ymwneud â choed, mawnogydd, glaswelltir corsiog a chynefinoedd naturiol eraill ledled y Fwrdeistref Sirol i wella ansawdd aer a lleihau effaith nwyon tŷ gwydr.

Mae'r strategaeth yma'n canolbwyntio ar warchod coed a choetiroedd Rhondda Cynon Taf, sef isadeiledd gwyrdd parciau, gerddi, coedwigoedd, coed ar strydoedd, llwybrau troed, mannau gwyrdd, coed a gwrychoedd sydd oll mor bwysig i’n hamgylchedd. Mae'r strategaeth yn ymwneud â'r deng mlynedd nesaf yn benodol, ond gyda golwg ar y tymor hirach o 50 mlynedd ac wedi hynny. Bydd y strategaeth yn destun ymgynghoriad cyhoeddus am wyth wythnos.

Yn y bôn, mae Rhondda Cynon Taf yn rhoi materion newid yn yr hinsawdd wrth wraidd yr hyn rydyn ni'n ei wneud.

Yr ymgynghoriad yma yn cau ar 27 Hydref 2022.

Darllenwch Grynodeb Gweithredol y Strategaeth Ddrafft cyn ateb y cwestiynau yn yr arolwg. 

E-bost:

E-bost: consultation@rctcbc.gov.uk

Mae modd i chi hefyd...

Ysgrifennu aton ni: 

Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS
Carfan Materion Ymchwil ac Ymgynghori
Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth
Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa'r Cambrian
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn:

01443 425014 rhwng 9am a 5pm Dydd Llun i  Ddydd Gwener