Skip to main content
Hafan>Dod yn rhan o bethau>Ymgynghoriadau>Current Consultations

Ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd

Care-Homes
Ym mis Tachwedd 2018 cafodd cynigion ar gyfer moderneiddio gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd eu trafod gan Gabinet y Cyngor. Cytunwyd i gynnal ymgynghoriad 12 wythnos o hyd ar y cynnig mae'r Cabinet yn ei ffafrio.
Day-Centres-and-Services
Ym mis Tachwedd 2018 cafodd cynigion ar gyfer moderneiddio gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd eu trafod gan Gabinet y Cyngor. Cytunwyd i gynnal ymgynghoriad 12 wythnos o hyd ar y cynnig mae'r Cabinet yn ei ffafrio.
Supported-Living
Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar ddyfodol Canolfannau Oriau Dydd Rhondda Cynon Taf
Consultations
O dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 mae dyletswydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol.
pay-a-streetcare-enforcement
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau yn ymgynghori ar faint y bydd trigolion a yn barod i gyfrannu tuag at braesept yr heddlu ar gyfer 2019/20.   
Leisure
Mae'r Cyngor yn cynnal cyfres o sesiynau ymgysylltu er mwyn rhoi gwybod i drigolion a busnesau am y cynigion i wella’r ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio (Teithio Llesol) yng Nghwm Rhondda Fach.
Towns-and-Villages-Icons

P'un ai busnes neu brosiect twristiaeth ydych chi, cynghorydd lleol, preswylydd neu ymwelydd; ddweud eich dweud am gynlluniau twristiaeth Rhondda Cynon Taf yn y dyfodol a'n helpu ni i greu cyrchfan y gallwn ymfalchïo ynddo.  

Parking-and-transport

Rhowch eich barn i ni ar ddylunio a gweithredu cynlluniau traffig a diogelwch ffyrdd newydd.

21st-Century-Schools

Rhowch wybod beth yw eich barn chi ynglŷn â datblygu ac adeiladu ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Housing
Mae CBS Rhondda Cynon Taf yn adolygu ei Gynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlbreswyliaeth a gafodd ei gyflwyno ar 1 Ebrill 2014 fel ffordd o wella ansawdd llety rhent yn Rhondda Cynon Taf, a'r ffordd y mae'r llety'n cael ei reoli.
Parking-and-transport
Gall trigolion bellach weld cynlluniau'r Cyngor i ddeuoli rhan o'r A4119 ffordd Dyffryn Elái yn y Coedely ac Ynysmaerdy – a chael dweud eu barn am y prif gynllun priffyrdd.
transport-policy
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ynglŷn â sut mae gwasanaethau bws lleol yn cael eu cynllunio a'u darparu. Mae hefyd yn edrych ar ddiwygio'r system trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat.

Cysylltwch â Ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar faterion allweddol y Cyngor? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau