Skip to main content

Taliad ar gyfer Cynhalwyr Di-dâl

Mae taliad untro gwerth £500 ar gael i bob cynhaliwr di-dâl cymwys yng Nghymru a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwr (Cynhaliwr) ar 31 Mawrth 2022.

Mae’r taliad yma'n cael ei wneud i gydnabod y pwysau ariannol cynyddol y mae nifer o gynhalwyr di-dâl wedi’u hwynebu yn ystod y pandemig, ac i helpu gyda rhywfaint o’r costau ychwanegol y maen nhw wedi’u hwynebu. Mae’r taliad yma ar gyfer yr unigolion hynny sy'n darparu o leiaf 35 awr o ofal bob wythnos ac sydd ar incwm isel.

Nid yw unigolion yn gymwys ar gyfer y taliad;

  • os oes ganddyn nhw hawl sylfaenol i gael lwfans gofalwr, ond dydyn nhw ddim yn derbyn y taliad hwnnw oherwydd eu bod yn cael budd-dal arall sydd gyfwerth neu uwch; neu
  • os ydyn nhw ond yn derbyn premiwm gofalwr yn rhan o fudd-dal prawf modd

I gael rhagor o wybodaeth, manylion ynghylch pwy sy’n gymwys ac amodau cofrestru, bwriwch olwg ar ein Taflen ffeithiau - Cynllun Cymorth Ariannol i Gynhalwyr Di-dâl

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gymwys i dderbyn y cymorth yma, mae modd i chi gyflwyno cais gan ddefnyddio'r ddolen isod o 16 Mai 2022. 

Rhaid cyflwyno pob ffurflen gofrestru cyn 5pm ar 15 Gorffennaf 2022. Bydd taliadau ar gyfer hawliadau llwyddiannus yn cael eu gwneud o fis Mehefin hyd at ddiwedd mis Medi 2022.

Noder:

  • Dylech chi gofrestru gyda’r Cyngor lle rydych chi'n byw, nid Cyngor lleol y person rydych chi'n gofalu amdano (os yw’n wahanol)

 

Mae CBSRhCT yn gweinyddu’r taliad yma ar ran Llywodraeth Cymru, cliciwch yma i weld rhagor o wybodaeth am sut y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio.