Taliadau Uniongyrchol yw taliadau arian rydyn ni’n eu rhoi yn lle gwasanaethau. Rydyn ni’n rhoi’r taliadau yma ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau, cynhalwyr, plant, pobl ifainc a theuluoedd oherwydd ein bod ni o’r farn, gan ddibynnu ar ganlyniadau asesiad, eu bod nhw angen y taliadau. Bwriad y taliadau yw rhoi rhagor o ddewis iddyn nhw ynghylch y ffordd mae’u hanghenion yn cael eu diwallu.

Os ydych chi’n gymwys i dderbyn y gwasanaeth, bydd Taliadau Uniongyrchol yn rhoi cymorth i chi fyw’n annibynnol. Eu hamcan yw cwrdd â’ch anghenion gofal personol drwy roi mwy o ddewis i chi ynghylch y gwasanaethau rydych chi’n eu derbyn.

Manteision Taliadau Uniongyrchol:

  • Chi sy’n dewis pwy sy’n darparu gofal i gwrdd â’ch anghenion
  • Chi sy’n dewis pryd mae gwasanaethau yn cael eu darparu

Sut mae defnyddio Taliadau Uniongyrchol?

Bydd modd i chi ddefnyddio’r Taliadau Uniongyrchol i ddiwallu’ch anghenion fel sy’n cael eu nodi yn eich cynllun gofal. Fel arall, fe gewch chi ddefnyddio cyfuniad o’r taliadau yma a gwasanaethau’r Cyngor at y diben yma. Mae modd defnyddio’r arian i dalu am amryw o wasanaethau drwy gyflogi rhywun neu dalu asiantaeth gofal i ddarparu cymorth.  Bydd arian sy’n cael ei dderbyn fel taliad uniongyrchol yn ddarostyngedig i bolisi codi tâl gwasanaethau dibreswyl y Cyngor, a bydd asesiad ariannol yn cael ei gynnal i bennu’ch cyfraniad wythnosol hyd at uchafswm wythnosol o £60.

Mae Taliadau Uniongyrchol yn rhoi rhyddid i chi reoli’ch trefniadau gofal eich hun.

Mae Canolfan Dewis ar gyfer Byw Bywyd Annibynnol yn rhoi cymorth i bobl sydd â diddordeb defnyddio Taliadau Uniongyrchol neu sy’n eu defnyddio’n barod. Mae’n cynnig cyngor, gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth i bobl.

Os oes diddordeb gyda chi, bydd ein staff yn ceisio ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi wrth i chi gymryd y cam cyntaf yn y Cynllun Taliadau Uniongyrchol. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â;

Taliadau Uniongyrchol i Oedolion

Ffon: 01443 425003

Taliadau Uniongyrchol i Blant

Ffon: 01443 425006

Fel arall, cysylltwch â'r gwasanaeth cymorth taliadau uniongyrchol yn;

Canolfan Dewis ar gyfer Byw Bywyd Annibynnol

Amber House,

Parc Busnes Glan-bad
Glan-bad
Pontypridd 
CF37 5BP 

Ffôn: 01443 827930

Mae Cyngor Gofal Cymru wedi lansio pecyn cymorth ar gyfer cyflogwyr a chynorthwywyr personol sydd yn cymryd rhan yn y Cynllun Taliadau Uniongyrchol. Mae’r pecyn yn rhoi arweiniad, enghreifftiau a dulliau ymarferol i helpu cyflogwyr i gefnogi’u cynorthwywyr personol i ennill y sgiliau sydd angen arnyn nhw a chyflawni eu swyddogaethau.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.