Rydyn ni'n parhau i adolygu gostyngiadau a fydd yn ein helpu i nodi hawliau twyllodrus ymysg y rheiny sy'n talu Treth y Cyngor sy'n ceisio twyllo'r system.

Bob blwyddyn, mae awdurdodau lleol ar hyd a lled y wlad yn derbyn niferoedd uchel o geisiadau ar gyfer gostyngiad person sengl. Yn anffodus, dydy pob un o'r ceisiadau ddim yn ddilys, ac yn yr un modd â thwyllwyr budd-daliadau, mae'r bobl yma'n hawlio gostyngiadau yn eu biliau yn dwyllodrus.

Mae deddfwriaeth yn caniatáu i dwyllwyr Treth y Cyngor gael eu herlyn yn yr un modd â thwyllwyr budd-daliadau. Cân nhw eu herlyn drwy system y llysoedd, a'u gorfodi i ad-dalu'r arian sy'n ddyledus.

Caiff gwiriadau eu gwneud i sicrhau bod pawb sy'n hawlio'r gostyngiad yn ddilys. Serch hynny, o bryd i'w gilydd dydy amgylchiadau ddim yn hawdd i'w hesbonio. I helpu yn y sefyllfaoedd yma, rydyn ni wedi cynnwys y cwestiynau mwyaf cyffredin sydd yn gallu codi yn ystod y cyfnod adolygu yma.

Adolygu eich manylion

Cwblhewch eich Adolygiad Gostyngiad Person Sengl

Rhagor o wybodaeth

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Ewch i'n hadran cwestiynau mwyaf cyffredin am Ostyngiad Person Sengl.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.