Ar gyfartaledd bydd cartref cyffredin yn y Deyrnas Unedig yn gwastraffu tua £250 bob blwyddyn drwy aneffeithlonrwydd ynni. Mae inswleiddio gwael mewn waliau a llofftydd ymhlith y problemau mwyaf. Bydd inswleiddio da yn cadw gwres i mewn yn y gaeaf, yn lleihau biliau, ac yn cadw'r tŷ rhag twymo yn yr haf.

Does dim rhaid ichi ysgwyddo costau mor uchel ar gyfer gwresogi, goleuo, a rhedeg yr offer yn eich cartref. Trwy gymryd ychydig o gamau syml, gallwch chi dorri cannoedd o bunnoedd o'ch biliau, yn ogystal â helpu i leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd. Bydd y camau nesaf yn mynd â chi yn nes at filiau rhatach. Byddwch chi’n arbed arian ar unwaith.

Os ydych chi wedi cael anhawster wrth wneud cais am grantiau ac/neu am siarad â rhywun yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Cyngor Rhondda Taf, yna mae croeso i chi ffonio 01443 425725.   

FFYRDD RHAD AC AM DDIM I CHI LEIHAU'CH DEFNYDD O YNNI 

Dyma Ddeg o Awgrymiadau Arbed Ynni Rhwydd i'w gweithredu ar unwaith. Byddan nhw’n eich helpu i arbed arian ar eich biliau ynni yn ogystal â helpu'r amgylchedd.

 1. Gostwng tymheredd eich dŵr poeth i 60ºC
 2. O ostwng eich thermostat o 1ºC mae’n bosibl ichi ostwng eich biliau tanwydd o 10% a/neu os oes gyda chi raglennydd neu amserydd, defnyddiwch y rhain i ddiffodd y gwres pan dydych chi ddim yn y tŷ
 3. Peidio â gadael offer trydan ar fotwm standby, ac osgoi gadael offer i wefrio’n ddiangen 
 4. Golchi’ch dillad ar dymheredd o 30°C (golyga hyn eich bod chi'n defnyddio 40% yn llai o drydan na golchi'ch dillad ar dymheredd o 40°C), ac mae'r rhan fwyaf o bowdrau golchi yn gweithio llawn cystal ar dymheredd is. Arhoswch nes bod llwyth llawn o ddillad i’w golchi gyda chi!
 5. Dim ond berwi digon o ddŵr ag sydd ei angen arnoch chi (ond cofiwch roi digon o ddŵr i orchuddio elfennau tegell trydan)
 6. Defnyddiwch fylbiau sy’n llosgi tanwydd yn effeithlon. Mae’r bylbiau yma yn llosgi 80% yn llai o ynni ac maen nhw'n para 10 gwaith yn hwy na'r rhai cyffredin.
 7. Gall selio rhag drafftiau trwy lenwi bylchau gyda phapur newydd, rhimyn neu seliwr ostwng eich biliau tanwydd o oddeutu £20 y flwyddyn 
 8. Y tro nesaf i chi brynu offer trydan, mynnwch rai sy'n fwy ynni-effeithlon (graddfa A neu A+]
 9. Gall ffitio siaced tanc dŵr poeth sydd o leiaf 75mm (3") o drwch arbed hyd at £20 y flwyddyn
 10. Sychwch ddillad ar y lein y tu allan, yn hytrach nag yn y peiriant sychu dillad. Peiriannau sychu dillad yw un o’r defnyddwyr trydan pennaf mewn tŷ.

Cynghorion eraill i arbed arian

 • Ydych chi’n defnyddio’r cwmni rhataf ar gyfer eich trydan a’ch nwy?
 • Mae llawer o safleoedd cymharu prisiau ynni ar gael i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r darparwr rhataf, er enghraifft, Money Saving Expert
 • Gofynnwch i’ch darparwr am ‘Dariffau Trydan Gwyrdd’ sef trydan sy’n cael ei gynhyrchu o ffynonellau sy’n cael yr effaith leiaf ar yr amgylchedd, ac sy’n defnyddio ffynonellau adnewyddadwy o ynni. Hefyd, gofynnwch am ‘Dariffau Cymdeithasol’ sy’n sicrhau bod y cwsmeriaid mwyaf agored i niwed yn manteisio ar y cyfraddau ynni rhataf a mynediad i gymorth pwysig.
 • I bobl dros 60 oed, mae taliad blynyddol ar gael ar gyfer tanwydd yn y gaeaf – y llinell gymorth ar gyfer y taliad yma yw 0191 21 87777.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.