Skip to main content

Grantiau Gwella Cartrefi

Mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y bydd grantiau adnewyddu ar gael. I fodloni’r meini prawf, mae gofyn i'ch eiddo gael ei farnu'n berygl i iechyd, diogelwch, a lles y person sy'n ei feddiannu, neu'r cyhoedd.
Pwy sy'n gymwys?

Os ydych chi eisiau gwneud cais, rhaid i chi fod yn berchen ar yr eiddo ac yn byw ynddo ers pum mlynedd man lleiaf.

Amgylchiadau Eithriadol

Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd amgylchiadau yn codi o dro i dro lle bo rhaid ymateb, er budd iechyd, diogelwch, a lles y cyhoedd, i gais am gymorth mewn achos na fyddai, o dan amgylchiadau arferol, mewn ardal adnewyddu, nac yn rhan o brosiectau buddsoddi strategol y Cyngor.

Dyma'r amgylchiadau eithriadol:

  • bod iechyd a diogelwch y meddiannydd, neu feddiannydd yr eiddo cyfagos, neu'r cyhoedd yn gyffredinol, mewn perygl; neu
  • bod posibilrwydd y gallai oedi wrth ddelio â'r diffyg arwain at ddirywiad sylweddol yn ffabrig yr adeilad, er enghraifft, dymchwel strwythurol

Os gwaith adnewyddu yw'r cam gweithredu mwyaf priodol, fe fydd y Cyngor, ar argymhelliad Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, yn ystyried cymeradwyo’r cais am gymorth er mwyn unioni'r diffyg.

Dyma rai o'r canllawiau ar gyfer pennu a ydy person yn gymwys i gael y grant:

  • bydd un o Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn archwilio pob cais am grant adnewyddu
  • wrth benderfynu ar gymhwyster y cais, bydd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn ystyried isafswm y gwaith a fyddai'n angenrheidiol er mwyn mynd i’r afael â'r perygl, gan roi sylw i effaith ehangach cyflwr yr eiddo ar y sawl sy'n byw yn yr eiddo
  • dydy eiddo gwag ddim yn gymwys ar gyfer Cymorth Grant Adnewyddu
  • mae cymorth ar gael ar gyfer mynd i'r afael â diffygion strwythurol, ynghyd â'r gwaith cysylltiedig, i'w ystyried hyd at uchafswm y gwerthoedd ar gyfer Grantiau Adnewyddu Canolradd a Llawn fel y cyfeirir atynt o dan gymorth adnewyddu
  • bydd eiddo, neu eiddo cyfagos, os oes ynddo achos difrifol o bydredd sych sy'n weithredol ac yn ymledol, a hwnnw'n cael effaith ddifrifol ar strwythur yr eiddo yn ei gyfanrwydd, yn cael grant
  • fyddwn ni ddim yn rhoi cymorth i waith y tu allan i'r eiddo, gan gynnwys ailadeiladu waliau cynnal

Pa waith sy'n cael ei gynnwys yn y cynllun?

Gwaith trwsio ac atgyweirio cyffredinol sy'n angenrheidiol ar gyfer unioni a chywiro diffygion a fyddai'n effeithio ar allu'r meddiannydd i fyw'n gyffyrddus yn yr eiddo. Gallai'r gwaith gynnwys cyfleusterau ystafell ymolchi, cwrs atal lleithder, lloriau concrid, ail-blastro, ail-wifro, a gwaith atgyweirio plymwaith.

Beth ydy uchafswm y grant sydd ar gael?

£15,000, ynghyd â ffioedd ategol, yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael ar gyfer Cymorth Grant Adnewyddu Canolradd.

£35,000, ynghyd â ffioedd ategol, yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael ar gyfer Cymorth Grant Adnewyddu Llawn.

Faint byddwch chi'n ei dalu?

Bydd rhaid cynnal prawf modd. Bydd y prawf modd yn penderfynu faint bydd rhaid i chi ei dalu tuag at y gwaith angenrheidiol.

Yn ogystal â hynny, bydd gofyn i chi dalu am unrhyw gostau ychwanegol uwchben uchafswm y grant. Er enghraifft, pe bai amcangyfrif y gost yn £40,000, £5,000 fyddai'ch cyfraniad ychwanegol.

Beth yw'r amodau?

Cyn i'r grant gael ei gymeradwyo, bydd hi’n ofynnol i chi gytuno bod y Gofrestrfa Tir yn rhoi arwystl ar yr eiddo am gyfnod o bum mlynedd o ddyddiad dod i ben â’r gwaith.

Pan fydd y Cyngor yn cymeradwyo’ch cais, bydd gofyn i chi gwblhau’r gwaith cyn pen 12 mis. Os byddwch chi heb gwblhau'r gwaith erbyn hynny, caiff eich grant ei ddileu.

Bydd hi’n ofynnol i chi fyw yn yr eiddo am gyfnod o bum mlynedd ar ôl i'r gwaith grant ddod i ben. Byddai'r Cyngor yn ei gwneud hi’n ofynnol i chi ad-dalu’r grant pe baech chi’n gwerthu’r tŷ yn ystod y cyfnod o bum mlynedd yn dilyn cymeradwyo’r grant.

Cysylltu â ni: 

Grantiau Tai

Tŷ Sardis

Heol Sardis

Pontypridd

CF37 1DU

Ffôn: 01443 281118