Gwasanaethau Preswyl i Blant

Ydych chi'n awyddus i gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifainc yn RhCT?

Ydych chi'n...

  • Angerddol am ddarparu amgylcheddau sefydlog a chadarnhaol i blant a phobl ifainc, sydd ddim yn gallu byw gyda'u teulu ar hyn o bryd?
  • Wedi ymrwymo i wella bywydau plant a phobl ifainc ag anghenion cymhleth neu'r rhai sydd wedi profi trawma?
  • Â'r modd i weithio’n greadigol ac arloesol, gan ddarparu gofal a chymorth a fydd yn cynnwys lefel uchel o ymgysylltu'n weithredol â gweithgareddau a gwaith uniongyrchol?
  • Unigolyn gweithgar a chydnerth sydd â'r gallu i ymgysylltu â phlant a phobl ifainc a'u cefnogi nhw'n emosiynol?
  • Aelod da o garfan gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol, sy'n barod i weithio'n hyblyg gan gynnwys sifftiau penwythnosau, gwyliau banc a chysgu yn y lleoliad?
  • Wedi'ch ysgogi i ehangu eich gwybodaeth trwy ymgymryd â'r hyfforddiant a'r cymwysterau perthnasol ochr yn ochr â'r swydd yma?

Yna ewch amdani.  Mae rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Preswyl RhCT isod!

Ynglŷn â'r gwasanaeth

 Mae ein Gwasanaethau Preswyl yn darparu gofal a chymorth i blant a phobl ifainc rhwng 6 a 18 oed. Mae carfanau staff preswyl wedi ymrwymo i ddarparu amgylcheddau sefydlog a chefnogol sy'n gwella profiadau bywyd ac yn darparu cyfleoedd cadarnhaol i'r rhai sydd ddim yn gallu byw gyda'u teulu ar hyn o bryd neu sydd angen seibiant.         

“Mae'n braf bod eisiau dod â'ch ffrind yn ôl i rywle tawel a thaclus – dwi ddim wedi arfer â hynny, ond mae wedi bod yn dda gallu gwneud hynny. Does gen i ddim cywilydd o ran ble dwi'n byw, na'r bobl yma.”

Caiff cynlluniau unigol eu paratoi i hwyluso ailuno â theuluoedd, trosglwyddo i leoliad maeth, neu gefnogi datblygiad sgiliau bywyd wrth baratoi ar gyfer byw'n annibynnol. I'r rhai sy'n derbyn gwasanaethau seibiant byr, nod y cynlluniau unigol yw sicrhau cyfleoedd ar gyfer dysgu a gweithgareddau yn y gymuned.

10 allan o 10, bawd lan am bopeth! Mae’r tŷ yn hyfryd, mae’r staff yn hyfryd, ac rwy'n gallu siarad â nhw am unrhyw beth a phopeth

Mae ein carfanau preswyl yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi i ddarparu gofal gan ddefnyddio’r Model Adfer wedi Trawma. Mae’r model gofal yma'n cyfuno damcaniaethau o ran datblygiad plant, niwrowyddoniaeth ac ymlyniad. Mae'n rhoi dealltwriaeth i ymarferwyr o ba ymyraethau i'w defnyddio a phryd, yn rhan o daith adfer a thwf personol y person ifanc. Wrth roi’r model ar waith, mae gan staff fynediad uniongyrchol at gymorth therapiwtig dan arweiniad seicoleg.

Rydw i wir yn teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi gan y staff. Maen nhw'n gadael i mi fod yn fi fy hun ac maen nhw'n fy helpu i, trwy ddangos i mi eu bod nhw'n ymddiried ynof i wneud pethau. Nes i ddal bws ar fy mhen fy hun ddoe. Mae hyn yn beth mawr iawn i fi.”

Mae ein gwasanaeth seibiant byr yn cefnogi plant anabl a'u teuluoedd, gan ddarparu arosiadau byr sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a phrofiadau cadarnhaol a hygyrch gydag agwedd 'gallu gwneud', gan ddefnyddio model gofal PACE.

“Rwy’n caru fy swydd, rwy’n cael fy nghefnogi’n llawn yn fy rôl ac yn cael fy annog i symud ymlaen gyda’r amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a datblygu sy'n cael eu cynnig i ni. Rwy’n caru gweithio gyda phobl ifainc anhygoel a charfan wych” – Ymarferydd Gofal Plant Preswyl

Rhagor o wybodaeth am y swyddi yma

Tudalennau yn yr Adran Hon

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol.

Cysylltwch â Ni

Bwriwch olwg ar y swyddi preswyl gwag diweddaraf

Swyddi Gwag