Skip to main content

Prynu Sedd ar Gludiant Ysgol ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020/21

Cyn i chi wneud cais

Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth cludiant ysgol yn ystod pandemig Covid-19: Y newyddion diweddaraf am ysgolion - Gwybodaeth a chyngor

Cyflwyno cais

Mae bellach modd i'r Cyngor agor y broses o gyflwyno cais ar gyfer prynu sedd ar gludiant ysgol.  

Dim ond nifer fach o seddi fydd ar gael i'w prynu, wrth i ni weithredu'r mesurau cadw pellter sydd eu hangen rhwng y gyrrwr/cynorthwy-ydd teithio a'r dysgwyr ar y cerbyd.   Mae'n debygol na fydd unrhyw seddi ar gael i'w prynu mewn rhai ysgolion. 

Mae'r cyfnod cyflwyno cais yn dechrau ddydd Llun 26 Gorffennaf 2021.  Bydd angen i chi gyflwyno cais i brynu sedd drwy gwblhau ffurflen gais ar-lein neu drwy ffonio’r adran Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar 01443 425001. 

  • Fydd ffurflenni cais sy'n dod i law cyn dydd Llun 26 Gorffennaf 2021 DDIM yn cael eu hystyried.
  • Rhaid cwblhau pob adran o'r ffurflen. Fydd ffurflenni sydd dim ond wedi'u cwblhau’n rhannol ddim yn cael eu prosesu.
  • Fydd cwblhau ffurflen gais ddim yn gwarantu y byddwch chi'n cael prynu sedd. Dim ond hyn a hyn o seddi gwag sydd, ac efallai y bydd y galw yn fwy na'r hyn sydd ar gael. 
  • Bydd seddi gwag yn cael eu gwerthu ar sail y cyntaf i'r felin
  • Peidiwch â chysylltu â’r Cyngor i holi am gynnydd eich cais. Nodwch, pan ac os bydd sedd ar gael i’w phrynu, byddwn ni’n cysylltu â chi.
Prynu Sedd ar Gludiant Ysgol 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Os bydd sedd ar gael i'w phrynu, byddwch yn derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau ar sut i gyrchu system talu ar-lein y Cyngor. Bydd yr e-bost yn cynnwys rhif cyfeirnod eich plentyn. Byddwch chi angen y rhif yma er mwyn i ni allu prosesu'ch taliad. Bydd y sedd yn cael ei rhyddhau unwaith i'r taliad gael ei dderbyn. Mae modd i gwsmeriaid gyflwyno cais ysgrifenedig i dalu yn fisol mewn amgylchiadau eithriadol.   Caiff ceisiadau o'r fath eu trin yn unigol.

Os ydych chi'n prynu sedd a bod nifer y plant sy'n gymwys i deithio am ddim yn cynyddu yn ystod y tymor, mae'n bosib fydd dim digon o seddi ar gael. Os felly, fyddwn ni ddim yn gallu caniatáu i'ch plentyn deithio. Os ydy'r sefyllfa yma'n codi, bydd ad-daliad ar sail 'pro rata' yn cael ei roi i chi ar gyfer gweddill y flwyddyn.

Fyddwn ni ddim yn cynnig ad-daliad os oes rhaid i'ch plentyn hunanynysu neu os yw'r ysgol yn cau. Does dim modd i ni brosesu ad-daliad ar gyfer ysgolion uwchradd oni bai bod y tocyn bws yn cael ei ddychwelyd.        

Cost gyfredol y sedd ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd yw £130.20 ac mae hwn i'w dalu'n llawn ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd neu ar sail 'pro rata' yn unol â'r dyddiad y mae'r sedd yn cael ei ryddhau. Fyddwn ni DDIM yn gwerthu sedd i unrhyw gwsmer sydd heb dalu am seddi yn ystod y blynyddoedd diwethaf.