Skip to main content

Y Tadalen Ymgynghoriad Yr Ardoll Seilwaith Cymunedoll

Ymgynghoriad ar y diwygiad arfaethedig i restr Rheoliadau 123

Cefndir

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn Awdurdod Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC).  Ers i'r taliadau ASC ddod i rym ar 31 Rhagfyr 2014, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi rhestr Rheoliad 123 ar ei wefan.

Mae Rheoliad 123 yn rhestr sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol gan yr ASC.

Newidiadau Arfaethedig

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 17 Tachwedd 2020, mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123.  Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Mawrth 24 Tachwedd hyd at Ddydd Llun 21 Rhagfyr 2020.

Mae'r newidiadau arfaethedig i restr Rheoliad 123 y Cyngor wedi'u nodi ar y tabl canlynol:

Gofyniad Seilwaith (Rhestr Wreiddiol)

Newid arfaethedig

Rheswm dros y newid

Prosiectau Addysg

 

 

 Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir y Mwyndy / Tonysguboriau;

 Aros fel y mae.

 Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir Fferm Trane, Tonyrefail

Aros fel y mae. Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Heol yr Orsaf, Pentre'r Eglwys

Aros fel y mae. Dd/B
Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol yn Ffynnon Taf Aros fel y mae. Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar safle hen waith glo brig i'r gogledd o'r A473, Llanilid

Aros fel y mae. Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Fferm Ystrad Barwig

Tynnu o'r rhestr O ystyried llythyr penderfyniad Gweinidogion Cymru dyddiedig 5 Mawrth 2020 i wrthod caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl

Prosiectau Trafnidiaeth:

 

 

Darparu ffordd liniaru A473/A4119 o Donysguboriau i Ynysmaerdy

Aros fel y mae. Dd/B
Cylchfan yr A4119/A4093, Tonyrefail – gosod rhai signalau, lledu'r ddynesfa ogleddol, lledu'r mynediad a'r ffordd gylchol Cylchfan yr A4119 / A4093, Tonyrefail - cyffordd â signalau traffig a gwelliannau teithio llesol Geiriad wedi’i ddiwygio’n rhannol

A4059 – gwella capasiti'r ffordd ddynesu tua'r de i gylchfan ASDA

Tynnu o'r rhestr Gwaith wedi ei gwblhau
Ffordd osgoi Llanharan Aros fel y mae. Dd/B
Porth Cwm Cynon (A465) Aros fel y mae. Dd/B
Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar Aros fel y mae. Dd/B

Creu ffordd ddeuol ar ffordd gyswllt De Coedelái–gwella'r A4119 rhwng Tonysguboriau a Choedelái i safon ffordd ddeuol

Aros fel y mae. Dd/B
A4119 Castell-y-mynach – cyffordd â signalau traffig  Aros fel y mae. Dd/B

Llwybr Cymuned Llanharan - Adeiladu llwybrau teithio llesol newydd

Aros fel y mae. Dd/B
Ystad Ddiwydiannol Trefforest - Adeiladu llwybrau teithio llesol newydd Aros fel y mae. Dd/B
Ystad Ddiwydiannol Trefforest - Gorsaf reilffordd newydd Ychwanegu i'r rhestr.

I ddarparu opsiwn teithio cynaliadwy ar gyfer y cynnydd disgwyliedig mewn cymudwyr i adeilad newydd yr Adran Gwaith a Phensiynau, a fydd yn darparu ar gyfer hyd at 2000 o weithwyr, ac i leihau'r effaith ar dagfeydd yr A470 a'r cyffyrdd sydd eisoes dros eu capasiti yn Nantgarw a Glan-bad. 

Ymestyn gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr o Aberdâr i Hirwaun  Ychwanegu i'r rhestr.

Bydd yn annog newid dulliau teithio ac yn arwain at symud ceir o lwybr strategol y priffyrdd yng ngogledd y Fwrdeistref Sirol, gan leihau tagfeydd traffig yn y mannau cyfyng allweddol lle mae ansawdd aer yn uchel o ganlyniad.

Byddai gwasanaeth i deithwyr i Hirwaun hefyd yn sicrhau lefel uchel o hygyrchedd i gyflogaeth a gwasanaethau eraill yn lleol ac mewn mannau eraill yn y rhanbarth, a hynny ar hyn o bryd ac ar gyfer y dyfodol.   

A473 rhwng Cylchfan Ton-teg a Chylchfan Glan-bad  Ychwanegu i'r rhestr.

Yn tanberfformio oherwydd nifer o gyffyrdd sy'n is-safonol

 

Manylion yr Ymgynghoriad

Mae modd cyflwyno sylwadau ynglŷn â'r ymgynghoriad un ai drwy'r post neu drwy e-bost o Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Mawrth 24 Tachwedd hyd at Ddydd Llun 21 Rhagfyr 2020.

Drwy'r post:
Tîm Gorfodaeth
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Anfonwch atebion drwy e-bost at:  asc@rctcbc.gov.uk

Diogelu Data

Bydd staff y Cyngor yn gweld manylion unrhyw ymateb sy'n cael ei gyflwyno ac sy'n ymwneud â'r materion sydd dan sylw yn yr ymgynghoriad yma. Mae'n bosib y bydd staff y Cyngor yn defnyddio'r ymateb er mwyn helpu gyda gwaith paratoi ymgynghoriadau yn y dyfodol. Mae'n bosib y bydd y Cyngor yn penderfynu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yma. Efallai y byddwn ni hefyd yn cyhoeddi sylwadau yn llawn. Fel arfer, rydyn ni'n cyhoeddi enw'r person ac/neu'r sefydliad a anfonodd y sylwadau. Mae hyn yn ein helpu ni i ddangos ein bod wedi cynnal yr ymgynghoriad yn y modd cywir. Os dydych chi ddim eisiau i ni gyhoeddi'ch enw, nodwch hyn yn ysgrifenedig wrth gyflwyno'ch sylwadau. Mae'n bosib y bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yma'n cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor ac ar gael i'r cyhoedd ar ffurf dogfen gyhoeddus yn Swyddfeydd y Cyngor. 

Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â'r newidiadau arfaethedig i Restr Rheoliad 123, ffoniwch Leanne Lott ar 01443 281128.