Ymgynghoriad ar y diwygiad arfaethedig i restr Rheoliadau 123

Cefndir

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn Awdurdod Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC).  Ers i'r taliadau ASC ddod i rym ar 17 Hydref 2019, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi rhestr Rheoliad 123 ar ei wefan.

Mae Rheoliad 123 yn rhestr sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol gan yr ASC.

Newidiadau Arfaethedig

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 21Tachwedd 2017, mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123.  Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Iau 14 Tachwedd hyd at Ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019.

Mae'r newidiadau arfaethedig i restr Rheoliad 123 y Cyngor wedi'u nodi ar y tabl canlynol:

Gofyniad Seilwaith (Rhestr Wreiddiol)

Newid arfaethedig

Rheswm dros y newid

Prosiectau Addysg

 

 

 Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir y Mwyndy / Tonysguboriau;

 I aros heb ei newid

 Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir Fferm Trane, Tonyrefail

I aros heb ei newid Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Heol yr Orsaf, Pentre'r Eglwys

I aros heb ei newid Dd/B
Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol yn Ffynnon Taf I aros heb ei newid Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar safle hen waith glo brig i'r gogledd o'r A473, Llanilid

I aros heb ei newid Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Fferm Ystrad Barwig

I aros heb ei newid  Dd/B

Prosiectau Trafnidiaeth:

 

 

 Gosod rhai signalau ar gyfer y gylchfan ar yr A473 yn Cross Inn

 Tynnu o'r rhestr

 Does dim angen hyn bellach gan fod y signalau ar gylchfan yr A473/A4119 wedi datrys y problemau ar y gylchfan dan sylw

Signalau ar yr A4119 / y B4595 – darparu cyswllt uniongyrchol rhwng yr A4119 (Gogledd) a'r B4595 (Dwyrain), cael gwared ar y troad cyfatebol i'r chwith ger y gyffordd ac optimeiddio'r signalau Tynnu o'r rhestr Mae'r gwaith wedi cael ei wneud fesul cam a bellach wedi'i gwblhau 

Darparu ffordd liniaru A473/A4119 o Donysguboriau i Ynysmaerdy

I aros heb ei newid Dd/B
Cylchfan yr A4119/A4093, Tonyrefail – gosod rhai signalau, lledu'r ddynesfa ogleddol, lledu'r mynediad a'r ffordd gylchol a lledu mynediad yr A4093 I aros heb ei newid Dd/B
A4059 – gwella capasiti'r ffordd ddynesu tua'r de i gylchfan ASDA I aros heb ei newid Dd/B
Ffordd osgoi Llanharan I aros heb ei newid Dd/B
Porth Cynon (A465) I aros heb ei newid Dd/B
Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar I aros heb ei newid Dd/B

Creu ffordd ddeuol ar ffordd gyswllt De Coed-elái–gwella'r A4119 rhwng Tonysguboriau a Choed-elái i safon ffordd ddeuol

I aros heb ei newid Dd/B
A4119 Castell-y-mynach – cyffordd â signalau traffig  I aros heb ei newid Dd/B
Llwybr Cymuned Llanharan - Adeiladu llwybrau teithio llesol newydd Ychwanegu at y rhestr

Creu cyswllt parhaus o Ben-y-bont ar Ogwr i Donysguboriau.  Llwybr i wasanaethu datblygiadau preswyl a masnachol newydd arfaethedig yn ogystal â'r cyfleusterau a'r elfennau sy'n denu teithio megis gorsaf drenau Llanharan, ysgolion lleol a safleoedd cyflogi

Ystad Ddiwydiannol Trefforest - Adeiladu llwybrau teithio llesol newydd Ychwanegu at y rhestr

Trwy ganol Parc Nantgarw gyda chysylltiadau oddi ar y llwybr yma i gyfleusterau ac elfennau amrywiol sy'n denu teithio megis Coleg y Cymoedd a swyddfeydd newydd yr Adran Gwaith a Phensiynau

 

Manylion yr Ymgynghoriad

Mae modd cyflwyno sylwadau ynglŷn â'r ymgynghoriad un ai drwy'r post neu drwy e-bost o Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Iau 14 Tachwedd hyd at Ddydd Gwener 13 Rhagfyr 2019.

Drwy'r post:
Tîm Gorfodaeth
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Anfonwch atebion drwy e-bost at:  cdll@rctcbc.gov.uk

Diogelu Data

Bydd staff y Cyngor yn gweld manylion unrhyw ymateb sy'n cael ei gyflwyno ac sy'n ymwneud â'r materion sydd dan sylw yn yr ymgynghoriad yma. Mae'n bosib y bydd staff y Cyngor yn defnyddio'r ymateb er mwyn helpu gyda gwaith paratoi ymgynghoriadau yn y dyfodol. Mae'n bosib y bydd y Cyngor yn penderfynu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yma. Efallai y byddwn ni hefyd yn cyhoeddi sylwadau yn llawn. Fel arfer, rydyn ni'n cyhoeddi enw'r person ac/neu'r sefydliad a anfonodd y sylwadau. Mae hyn yn ein helpu ni i ddangos ein bod wedi cynnal yr ymgynghoriad yn y modd cywir. Os dydych chi ddim eisiau i ni gyhoeddi'ch enw, nodwch hyn yn ysgrifenedig wrth gyflwyno'ch sylwadau. Mae'n bosib y bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yma'n cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor ac ar gael i'r cyhoedd ar ffurf dogfen gyhoeddus yn Swyddfeydd y Cyngor. 

Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â'r newidiadau arfaethedig i Restr Rheoliad 123, ffoniwch Jennifer Wakeford ar 01443 281128.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.