Ymgynghoriad ar y diwygiad arfaethedig i restr Rheoliadau 123

Cefndir

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn Awdurdod Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC).  Ers i'r taliadau ASC ddod i rym ar 31 Rhagfyr 2014, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi rhestr Rheoliad 123 ar ei wefan.

Mae Rheoliad 123 yn rhestr sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol gan yr ASC.

Newidiadau Arfaethedig

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 21Tachwedd 2017, mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123.  Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Iau 11 Ionawr  hyd at Ddydd Gwener 9 Chwefror 2018.

Mae'r newidiadau arfaethedig i restr Rheoliad 123 y Cyngor wedi'u nodi ar y tabl canlynol:

Gofyniad Seilwaith (Rhestr Wreiddiol)

Newid arfaethedig

Rheswm dros y newid

Prosiectau Addysg

 

 

 

 

 

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir y Mwyndy/Tonysguboriau;

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir Fferm y Tran, Tonyrefail

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Ailadeiladu/ailfodelu ac ehangu Ysgol Uwchradd y Pant

Tynnu o'r rhestr

Gwaith wedi'i ariannu ar wahân ac wedi'i gwblhau

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Station Road, Pentre'r Eglwys

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol yn Ffynnon Taf

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar safle hen waith glo brig i'r gogledd o A473, Llanilid

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Fferm Ystrad Barwig

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Prosiectau Trafnidiaeth:

 

 

 

 

 

Cylchfan A4119/A473 – gwelliannau capasiti

Tynnu o'r rhestr

Gwaith wedi'i ariannu ar wahân a bron wedi'i gwblhau

Gosod rhai signalau ar gyfer cylchfan A473 y Cross Inn.

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Signalau A4119/B4595 – cyswllt uniongyrchol rhwng A4119 (Gogledd) a B4595 (Dwyrain), cael gwared ar y troad i'r chwith ger y gyffordd ac optimeiddio'r signalau

Diwygio'r geiriad

Mae'r gyffordd yn destun adolygiad ar hyn o bryd; mae'n bosibl bydd cynnig gwahanol.  Bydd diwygiad arfaethedig i'r geiriad yn caniatáu cynnig gwahanol o bosibl:

 

Signalau A4119/B4595: gwelliannau capasiti.

Darparu ffordd liniaru A473/A4119 o Donysguboriau i Ynysmaerdy

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Cylchfan A4119/A4093, Tonyrefail – rhai signalau, lledu'r ddynesfa ogleddol, lledu'r mynediad a'r ffordd gylchol a lledu mynediad A4093.

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Cylchfan A4059/A4233 Tesco Aberdâr – Deuoli A4059 o gylchfan Abernant Road a lledu mynediad y de i A4059.

Tynnu o'r rhestr

Mae gwelliannau diweddar i'r ffyrdd sy'n arwain i gylchfan yr Ynys wedi cael eu cwblhau; sydd wedi cynyddu capasiti'r rhwydwaith yn yr ardal

A4059 – y ffordd ddynesu tua'r de i gylchfan ASDA

Ychwanegu i'r rhestr.

Gwelliannau capasiti

Ffordd osgoi Llanharan

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Mynedfa Cwm Cynon (A465)

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

Gwelliannau i Stag Square, Treorci

Tynnu o'r rhestr

Mae'r gwaith wedi'i ariannu ar wahân, yn cynnwys gwelliannau sydd wedi cael eu gweithredu i'r rheolyddion signalau ac mae mân newidiadau lleol i leoedd parcio/llwytho ac i leoliad safleoedd bysiau yn cael eu gweithredu ar hyn o bryd.

Creu ffordd ddeuol ar ffordd gyswllt De Coed-elái–uwchraddio A4119 rhwng Tonysguboriau a Choed-elái i safon ffordd ddeuol

Aros fel y mae.

Ddim yn berthnasol

A4119 Castell-y-mynach – cyffordd â signalau traffig

Ychwanegu i'r rhestr.

Mae angen lonydd ychwanegol, gan gynnwys lonydd bysiau, i ddarparu ar gyfer twf Rhondda Cynon Taf ynghyd â'r datblygiad mawr sydd wedi'i ganiatáu yng ngogledd-orllewin Caerdydd  

 

Manylion yr Ymgynghoriad

Mae modd cyflwyno sylwadau ynglŷn â'r ymgynghoriad un ai drwy'r post neu drwy e-bost o Ddydd Iau 11 Ionawr  hyd at Ddydd Gwener 9 Chwefror 2018.

Drwy'r post:
Carfan Darpariaeth Tai
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Anfonwch atebion drwy e-bost at:  cdll@rctcbc.gov.uk

Diogelu Data

Bydd staff y Cyngor yn gweld manylion unrhyw ymateb sy'n cael ei gyflwyno ac sy'n ymwneud â'r materion sydd dan sylw yn yr ymgynghoriad yma. Mae'n bosib y bydd staff y Cyngor yn defnyddio'r ymateb er mwyn helpu gyda gwaith paratoi ymgynghoriadau yn y dyfodol. Mae'n bosib y bydd y Cyngor yn penderfynu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yma. Efallai y byddwn ni hefyd yn cyhoeddi sylwadau yn llawn. Fel arfer, rydyn ni'n cyhoeddi enw'r person ac/neu'r sefydliad a anfonodd y sylwadau. Mae hyn yn ein helpu ni i ddangos ein bod wedi cynnal yr ymgynghoriad yn y modd cywir. Os dydych chi ddim eisiau i ni gyhoeddi'ch enw, nodwch hyn yn ysgrifenedig wrth gyflwyno'ch sylwadau. Mae'n bosib y bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yma'n cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor ac ar gael i'r cyhoedd ar ffurf dogfen gyhoeddus yn Swyddfeydd y Cyngor. 

Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â'r newidiadau arfaethedig i Restr Rheoliad 123, ffoniwch Jennifer Wakeford ar 01443 494745.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.