Skip to main content

Y Tadalen Ymgynghoriad Yr Ardoll Seilwaith Cymunedoll

Ymgynghoriad ar y diwygiad arfaethedig i restr Rheoliadau 123

Cefndir

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn Awdurdod Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC).  Ers i'r taliadau ASC ddod i rym ar 31 Rhagfyr 2014, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi rhestr Rheoliad 123 ar ei wefan.

Mae Rheoliad 123 yn rhestr sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol gan yr ASC.

Newidiadau Arfaethedig

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 23 Medi 2021, mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Mercher 12 Ionawr hyd at Ddydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

Mae'r newidiadau arfaethedig i restr Rheoliad 123 y Cyngor wedi'u nodi ar y tabl canlynol:

Gofyniad Seilwaith (Rhestr Wreiddiol)

Newid arfaethedig

Rheswm dros y newid

Prosiectau Addysg

 

 

 Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir y Mwyndy / Tonysguboriau;

 Aros fel y mae.

 Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir Fferm Trane, Tonyrefail

Aros fel y mae. Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Heol yr Orsaf, Pentre'r Eglwys

I'w ddileu. Bydd y prosiect seilwaith yn cael ei ariannu gan gyfraniadau A106.
Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol yn Ffynnon Taf Aros fel y mae. Dd/B

Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar safle hen waith glo brig i'r gogledd o'r A473, Llanilid

Aros fel y mae. Dd/B

Prosiectau Trafnidiaeth:

 

 

Darparu ffordd liniaru A473/A4119 o Donysguboriau i Ynysmaerdy

Aros fel y mae. Dd/B
Cylchfan yr A4119/A4093, Tonyrefail – gosod rhai signalau, lledu'r ddynesfa ogleddol, lledu'r mynediad a'r ffordd gylchol Aros fel y mae. Dd/B
Ffordd osgoi Llanharan Aros fel y mae. Dd/B
Mynedfa Cwm Cynon (A465) Aros fel y mae. Dd/B
Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar I'w ddileu. Mae'r cynllun wedi symud ymlaen heb arian ASC

Creu ffordd ddeuol ar ffordd gyswllt De Coedelái–gwella'r A4119 rhwng Tonysguboriau a Choedelái i safon ffordd ddeuol

Aros fel y mae. Dd/B
Yr A4119 Castell-y-mynach – cyffordd â signalau traffig  Aros fel y mae. Dd/B

Llwybr Cymuned Llanharan - Adeiladu llwybrau teithio llesol newydd

Aros fel y mae. Dd/B
Ystad Ddiwydiannol Trefforest - Adeiladu llwybrau teithio llesol newydd Aros fel y mae. Dd/B
Ystad Ddiwydiannol Trefforest - Gorsaf reilffordd newydd Aros fel y mae.

Dd/B

Aberdâr i Hirwaun - ymestyn gwasanaethau i deithwyr ar y rheilffordd Aros fel y mae.

Dd/B

Yr A473 rhwng Cylchfan Ton-teg a Chylchfan Glan-bad  Aros fel y mae.

Dd/B

 

Manylion yr Ymgynghoriad

Mae modd cyflwyno sylwadau ynglŷn â'r ymgynghoriad un ai drwy'r post neu drwy e-bost o Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Mercher 12 Ionawr hyd at Ddydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

Drwy'r post:
Tîm Gorfodaeth
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Anfonwch atebion drwy e-bost at:  asc@rctcbc.gov.uk

Diogelu Data

Bydd staff y Cyngor yn gweld manylion unrhyw ymateb sy'n cael ei gyflwyno ac sy'n ymwneud â'r materion sydd dan sylw yn yr ymgynghoriad yma. Mae'n bosib y bydd staff y Cyngor yn defnyddio'r ymateb er mwyn helpu gyda gwaith paratoi ymgynghoriadau yn y dyfodol. Mae'n bosib y bydd y Cyngor yn penderfynu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yma. Efallai y byddwn ni hefyd yn cyhoeddi sylwadau yn llawn. Fel arfer, rydyn ni'n cyhoeddi enw'r person ac/neu'r sefydliad a anfonodd y sylwadau. Mae hyn yn ein helpu ni i ddangos ein bod wedi cynnal yr ymgynghoriad yn y modd cywir. Os dydych chi ddim eisiau i ni gyhoeddi'ch enw, nodwch hyn yn ysgrifenedig wrth gyflwyno'ch sylwadau. Mae'n bosib y bydd ymatebion i'r ymgynghoriad yma'n cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor ac ar gael i'r cyhoedd ar ffurf dogfen gyhoeddus yn Swyddfeydd y Cyngor. 

Os oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â'r newidiadau arfaethedig i Restr Rheoliad 123, ffoniwch Leanne Lott ar 01443 281128.