Skip to main content

Codi posteri yn anghyfreithlon

Hysbysiad Gorfodi Gofal y Strydoedd
Dewiswch yr Hysbysiad Gorfodi Gofal y Strydoedd ar y dudalen nesaf ar Rhowch eich cyfeirnod 9 digid gan ddechrau gyda 3. 
Beth yw codi posteri anghyfreithlon?

Mae codi posteri anghyfreithlon yn golygu codi posteri, baneri, arwyddion ac ati heb ganiatad neu mewn lleoliadau heb awdurdod. Mae'n amrywio o bosteri yn hysbysebu cyngherddau pop, hysbysiadau am gelfi rhad neu faneri yn dathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas.

Mae codi posteri yn anghyfreithlon, yn hyll ac yn weithgaredd gwrth-gymdeithasol sy'n creu argraff negyddol o'r ardal. Gall codi posteri anghyfreithlon hefyd fod yn weithgaredd peryglus. Gall baneri ar ymyl y ffyrdd neu arwyddion heb awdurdod dynnu sylw gyrwyr.

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud am y mater?

Rydyn ni'n ceisio cael gwared â phosteri anghyfreithlon cyn pen tridiau o dderbyn cŵyn. Er mwyn cael gwared ar graffiti'n gyflym, mae tair carfan ymateb brys ar waith. Mae'r unedau hyn hefyd yn cael gwared ar bosteri anghyfreithlon a gwm cnoi.

Lle mae'n bosib, rydyn ni'n erlyn pobl sy'n codi posteri anghyfreithlon.

Sut mae rhoi gwybod am broblem codi posteri anghyfreithlon?

Hoffech chi roi gwybod i ni am bosteri anghyfreithlon? Defnyddiwch y manylion cyswllt ar waelod y dudalen yma.

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaeth Gofal Strydoedd Rhondda Cynon Taf,
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 844310 

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl, gan gynnwys:

 • Beth yw natur y posteri anghyfreithlon?
 • Ai poster ar wal, baner wrth ymyl y ffordd, arwydd hysbysebu ac ati?
 • Ble mae'r posteri anghyfreithlon?
 • Ai poster ar adeilad, wal, rheiliau, ar arwydd sydd yno'n barod, ar gylchfan ac ati?
 • A welsoch chi pwy oedd yn codi posteri anghyfreithlon?

Os gwelsoch chi'r person / pobl oedd yn codi poster, baner neu arwydd yna rhowch y manylion canlynol i ni:

 • Pryd digwyddodd yr achos?
 • Pa ddiwrnod oedd hi? Faint o'r gloch roedd hi? Beth oedd y dyddiad?
 • Beth welsoch chi?
 • Faint o bobl oedd yno?
 • Ydych chi'n gallu eu disgrifio nhw?
 • Beth oedden nhw'n ei wneud?
 • Oedd unrhyw gerbydau ganddyn nhw?
 • Beth oedd lliw, gwneuthuriad a rhif cofrestru'r cerbyd?
 • Oedd enw cwmni neu unrhyw ysgrifen arall ar unrhyw gerbyd?
 • Ble roeddech chi?
 • Pa mor agos roeddech chi?
 • Oeddech chi'n gallu gweld yn glir?
 • Sut dywydd roedd hi?
 • Pa mor olau oedd hi?

Ydych chi'n barod i'n helpu ni i ddwyn achos yn erbyn pobl sy'n difrodi eiddo trwy wneud datganiad am y digwyddiad?