Does dim gofyn i chi fod â thrwydded bersonol er mwyn cael eich cyflogi mewn tafarn neu fusnes arall sy'n gwerthu alcohol. Rhaid i safleoedd sydd â thrwydded gwerthu alcohol fod a goruchwyliwr safle penodedig sydd â thrwydded bersonol.  Rhaid i unrhyw un sydd ddim â thrwydded bersonol gael ei awdurdodi i werthu alcohol gan ddeiliad y drwydded bersonol.

Gwneud Cais am Drwydded Bersonol

Rhaid i ymgeiswyr lenwi'r ffurflen gais er mwyn gwneud cais am drwydded bersonol. Mae ffurflenni cais ar gael ar-lein yn  GOV.UK  neu gallwch gysylltu â ni i ofyn am ffurflen drwy e-bostio  Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio 01443 744284.

Bydd gofyn i chi gyflwyno'r canlynol i wneud eich cais yn ddilys:

 • Y ffurflen gais wedi'i llenwi.
 • Dau lun maint pasbort wedi'u tynnu yn ystod y mis diwethaf (wedi'u hardystio'n llun cywir gan gyfreithiwr, notari, rhywun mawr ei barch yn y gymuned, neu rywun â chymhwyster proffesiynol).
 • Cymhwyster trwydded bersonol achrededig.
 • Gwiriad cofnod troseddol sylfaenol (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) - rhaid bod hwn wedi'i gynnal llai na mis cyn cyflwyno'r cais.
 • Y ffi ofynnol, sef £37.00.

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi achredu tri chymhwyster trwydded bersonol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003, sef:

 • Tystysgrif Genedlaethol Lefel 2 Corff Dyfarnu Sefydliad Prydeinig y Tafarnwyr (‘BIIAB’) ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol, yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (‘QCA’). Rhif achrediad 100/4866/2.
 • Tystysgrif Genedlaethol GOAL Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol, yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (‘QCA’). Rhif achrediad 100/4865/0
 • Tystysgrif Genedlaethol GQAL Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol, yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (‘QCA’). Rhif achrediad 100/5040/1.

Mae rhagor o wybodaeth am y cymwysterau hyn ar gael drwy ffonio'r rhifau canlynol: BIIAB 01276 684449; GOAL 08707 202909, GQAL 01305 786639.

 • Tystysgrif Datgeliad Sylfaenol - Mae modd i chi wneud cais am dystysgrif drwy unrhyw Sefydliad Cyfrifol gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) er mwyn cyflwyno gwiriadau sylfaenol ar y we.

Mae modd dod o hyd i restr o Sefydliadau Cyfrifol sy'n darparu gwasanaeth gwirio drwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar wefan:  https://www.gov.uk/guidance/responsible-organisations

Cyn rhoi trwydded, bydd rhaid i'r ymgeisydd fodloni'r Awdurdod Trwyddedu o ran:

 • bod yn 18 oed neu'n hyn;
 • peidio â fforffedu trwydded bersonol mewn cyfnod o bum mlynedd cyn cyflwyno'r cais;
 • peidio â'i ddyfarnu'n euog o unrhyw drosedd berthnasol neu drosedd dramor fel y'i diffinnir yn y Ddeddf.

Bydd yr Awdurdod Trwyddedu'n cydweithio'n agos â'r heddlu pan fydd gan yr ymgeisydd gollfarn heb ddarfod am drosedd berthnasol fel y'i diffinnir yn Neddf Trwyddedu 2003. Os bydd gan yr ymgeisydd gollfarn heb ddarfod am drosedd berthnasol, bydd modd i'r heddlu a'r Awdurdod Trwyddedu gyfweld â'r unigolyn os bydd yr heddlu am wrthod rhoi'r drwydded.

Does dim dyddiad terfyn ar drwyddedau personol mwyach. Serch hynny, bydd angen i chi roi gwybod i'r Awdurdod Trwyddedu os byddwch chi'n newid eich enw neu'ch cyfeiriad.

Mae modd i chi rannu eich manylion newydd gyda ni drwy:

E-bost: Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: 01443 744284

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.