Skip to main content

Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid  

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar gyfer cymunedau lleol a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw. Mae cynnal y gwaith yma yn golygu bod rhaid i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth am y bobl rydyn ni'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer nhw a chadw cofnod o'r gwasanaethau yma. O ganlyniad i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am unigolion, mae rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gwybod beth yw ein bwriad o ran defnyddio a rhannu eu gwybodaeth. 

Rydyn ni wedi crynhoi yn yr hysbysiad preifatrwydd yma rai o'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid. Dylech chi ddarllen yr wybodaeth yma yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd corfforaethol y Cyngor.

1. Pwy ydyn ni, beth ydyn ni'n ei wneud.

Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaethau ieuenctid 11-25 oed fel sy wedi’i rhagnodi yn Adran 123 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau (2000). Mae'r Ddeddf yma mewn grym yng Nghymru dan Gyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (Cymru) 2002, sy'n cyfarwyddo Awdurdodau Lleol yng Nghymru i:

a)  Darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid

b)  Sicrhau'r ddarpariaeth o wasanaeth cymorth ieuenctid, neu

c)  Cymryd rhan yn narparu gwasanaethau cymorth ieuenctid, gan roi sylw i ganllawiau a gyhoeddir gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn rhoi cymorth i bobl ifainc 11-25 oed gyflawni eu potensial a goresgyn rhwystrau dysgu a dilyniant. Mae'r gwasanaeth yn cadw gwybodaeth benodol amdanoch chi. Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma er mwyn cynllunio darpariaeth y gwasanaeth, fel bod y ddarpariaeth yma'n bodloni anghenion pobl ifainc yn RhCT.

2. Pa fath o wybodaeth bersonol ydyn ni'n ei chadw ac am bwy?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am bobl ifainc rhwng 11 a 25 oed, sy'n ymgysylltu â'r gwasanaeth ar hyn o bryd ac sydd wedi ymgysylltu â'r gwasanaeth yn y gorffennol. 

Bydd y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cadw a'u prosesu fel arfer yn cynnwys:

 • Manylion cyswllt, gan gynnwys enw, cyfeiriad a rhifau ffôn
 • Gwybodaeth adnabod, gan gynnwys dyddiad geni
 • Gwybodaeth iechyd gan gynnwys alergeddau ar gyfer ymweliadua/ gweithgareddau oddi ar y safle
 • Pa wasanaethau cymorth sy'n cael eu cynnig i bobl ifainc a chanlyniad yr ymyrraeth sy's cael ei chynnig

Rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth ynghylch data 'Ddim Mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant' (NEETs) mewn perthynas â diogelu a lles. 

3. O ble mae'r gwasanaeth yn cael fy ngwybodaeth?

Rydyn ni'n cadw gwybodaeth am blant a phobl ifainc rhwng 11 a 25 oed sy wedi'u hatgyfeirio at y Gwasanaeth.

Bydd yr wybodaeth uchod yn cael ei darparu gan:

 • Y Bobl Ifainc yn uniongyrchol
 • Rhieni/gwarcheidwaid/cynhalwyr
 • Ysgolion/Colegau
 • Y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth
 • Gyrfa Cymru
 • Iechyd
 • Yr Heddlu
 • Elusennau a sefydliadua trydydd sector sy'n gweithio gyda'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau cymorth i bobl ifainc (e.e. Llamau, Barnardo's, Barod)

Yn dilyn yr atgyfeiriad, mae'r gwasanaeth yn cynhyrchu ei wybodaeth fewnol ei hun yn rhan o'r broses o ddelio â'r person ifanc e.e. adroddiadau cynnydd, asesiadau ac adolygiadau.

4. Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth bersonol yma ar gyfer y rhesymau canlynol: 

 • Nodi'r cymorth perthnasol sydd ei angen ar y person ifanc dan sylw
 • Er mwyn trefnu gweithiwr achos a darpariaeth ymyrryd briodol
 • Sicrhau diogelu a lles pobl ifainc gan gynnys unrhyw wybodaeth icehyd a diogelwch (yn achos damwain)
 • Rhannu  gwybodaeth i'r paneli perthnasol er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth fwyaf addas yn cael ei gynnig i'r person ifanc

5. Beth ydy'r sail gyfreithiol o ran defnyddio'r wybodaeth yma?

Y sail gyfreithiol o ran ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol fel arfer fydd un neu ragor o'r canlynol: 

 •   Bodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol o dan:

  •   Ddeddf Dysgu a Sgiliau (2000)

  •   Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (Cymru) 2002

  •   Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006

  •   Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963

  •   Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

6. Ydy'r gwasanaeth yn rhannu fy ngwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall?

Byddwn ni'n rhannu gwybodaeth bersonol ynghylch pobl ifainc rhwng 16 a 24 oed gyda'r adrannau mewnol a darparwyr gwasanaeth canlynol, fel bod modd i'r adrannau hynny ein cynorthwyo ni wrth gyflawni ein dyletswyddau sy'n ymwneud â materion Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid. Mae modd i'r rhain gynnwys: 

Gwasanaethau Mewnol y Cyngor, gan gynnwys:

 • Y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth
 • Gwasanaeth Addysg a Cynhwysaid
 • Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant

Sefydliadau a darparwyr hyfforddiant dibynadwy, gan gynnwys:

 • Ysgolion RhCT
 • Gyrfa Cymru
 • Coleg y Cymoedd
 • ITEC Training Solutions Ltd
 • Iechyd
 • Yr Heddlu
 • Tiwtoriaid preifat 

O ran materion lles a diogelu'r plentyn, mae'n bosibl y bydd hi'n angenrheidiol i rannu gwybodaeth heb yn wybod i chi a heb eich caniatâd.  

7.  Am faint o amser fydd y gwasanaeth yn cadw fy ngwybodaeth 

Byddwn ni'n cadw eich gwybodaeth bersonol am 7 mlynedd at ddibenion gweinyddu ac i ddelio ag unrhyw gwestiynau neu gwynion rydyn ni'n eu derbyn am hyn. Byddwn ni'n gweithredu fel hyn oni bai bod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadw'ch gwybodaeth am ragor o amser.

8. Eich gwybodaeth, eich hawliau

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn rhoi hawliau pwysig i chi, gan gynnwys yr hawl i gael gweld yr wybodaeth bersonol mae'r gwasanaethau yn ei chadw amdanoch chi. 

Edrychwch ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth a sut i'w defnyddio nhw.

9. Cysylltwch â ni

Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut mae'r   gwasanaeth yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r dulliau isod: 

 • E-bost: gyci@rctcbc.gov.uk 
 • Ffôn: 01443 281436
 • Trwy lythyr: Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf,Tŷ Trevithick, Abercynon, CF45 4UQ