Caiff pob gweithgaredd craffu Cyngor Rhondda Cynon Taf ei reoli gan y Pwyllgor, a hynny drwy gynllun gwaith unigol. Caiff gwaith penodol ei wneud drwy'r Pwyllgor a thrwy baneli anffurfiol wedi'u sefydlu, neu drwy weithgorau.

Dyma'r Pwyllgorau Craffu;

  • Mae'r Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc yn gyfrifol am graffu ar wasanaethau cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifainc yn y Fwrdeistref Sirol. 
  • Mae'r Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad yn gyfrifol am graffu ar gyflawniad ariannol a gweithredol; trefniadau rheoli'r trysorlys; y broses ymgynghori ar gyfer y gyllideb refeniw flynyddol; gofynion statudol o ran adrodd am gyflawniad, a monitro gweithredu cynllunio ariannol tymor canolig.
  • Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn cydlynu gwaith y pedwar pwyllgor craffu thematig ac yn sicrhau bod gwaith pob pwyllgor yn effeithiol. Mae'r pwyllgor hefyd yn gyfrifol am alw ceisiadau i mewn.
  • Mae Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant yn gyfrifol am graffu ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ar draws ystod o wasanaethau'r Cyngor. Bydd yn ystyried y meysydd sydd yn cyfrannu at ffyniant a materion diogelwch cymunedol hefyd, ac felly yn Bwyllgor dynodedig y Cyngor ar faterion Trosedd ac Anrhefn (o dan Adrannau 19 a 20 o Ddeddf Heddlu a Chyfiawnder 2006).
  • Mae'r Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles yn gyfrifol am graffu ar wasanaethau sy'n cefnogi Iechyd a Lles ein cymunedau. Bydd y Pwyllgor yn ystyried gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yn ogystal â'r holl ffactorau eraill sy'n cyfrannu at Iechyd a Lles y Fwrdeistref Sirol, megis Gwasanaethau Hamdden a Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.