Os ydych chi'n gofalu am rywun, mae gyda chi hawl i ofyn am asesiad cynhaliwr. Bydd yr asesiad yn edrych ar yr effaith mae gofalu yn ei chael arnoch chi a'r cymorth efallai fydd eisiau arnoch chi.

Yn aml, gall darparu gofal ar gyfer un annwyl fod yn llethol a llawn straen ar adegau. Er mwyn nodi'ch anghenion fel cynhaliwr a'n helpu ni i gynllunio sut gallwn ni'ch cefnogi chi, bydden ni'n cynnal asesiad cynhaliwr. Mae'r asesiad yn rhoi cyfle i chi drafod cefnogaeth a fyddai'n gwneud eich gwaith cynnal yn haws.   Dydy'r asesiad ddim yn mesur nac yn barnu'r gofal rydych chi'n ei ddarparu. Yn hytrach, ei nod yw cefnogi'r gofal rydych chi'n ei roi.

Beth fydd yn digwydd yn ystod yr asesiad?

Bydd gweithiwr profiadol yn trefnu apwyntiad i ddod i gyfarfod â chi, a thrafod ystod eang o bynciau sy'n berthnasol i chi fel cynhaliwr.
Bydd y cyfarfod ar adeg addas i chi, a gall fod yn annibynnol ar y person rydych chi'n gofalu amdano, os dyna fyddai orau gennych chi.

Ble bydd yr asesiad yn cael ei gynnal?

Mae pob asesiad yn cael ei gynnal mewn lle preifat a chyfleus. Gallai hyn fod mewn swyddfa gwasanaethau cymdeithasol neu yn eich cartref - ble bynnag y byddech chi'n teimlo fwyaf cyfforddus.

Pa fath o bethau all gael eu trafod?

Gallech chi siarad am y math o ofal rydych chi'n ei ddarparu a faint o amser mae hyn yn ei gymryd, unrhyw gymorth rydych chi'n ei dderbyn ar hyn o bryd, unrhyw anawsterau rydych chi'n eu cael, ac am unrhyw gymorth fyddai efallai yn eich helpu chi wrth i chi ofalu am y person arall. 

Beth yw bwriad cynnal asesiad?

  • Efallai y gallai'r asesiad roi cyfle prin i chi siarad am sut rydych chi'n teimlo. 
  • Bydd yn rhoi'r cyfle i'r person sy'n cynnal yr asesiad i ddarparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael. Gallai hyn fod yn gymorth gyda budd-daliadau, manylion am wasanaethau a all fod ar gael, cyfle i fynychu sesiynau bwrw bol, cyngor ar sicrhau cydbwysedd rhwng gwaith a rhoi gofal ac ati.
  • Bydd e hefyd yn ein helpu ni i ddeall eich anghenion yn well ac i gynllunio gwasanaethau i'ch cefnogi chi yn y dyfodol.

Faint o amser fydd yr asesiad yn ei gymryd?

Bydd hyn yn dibynnu ar yr hyn rydych chi eisiau ei drafod ond bydd e'n cymryd tua awr neu ddwy fwy na thebyg.

Beth sydd rhaid i mi'i wneud nesaf?

Pe hoffech chi gael asesiad (ar ôl darllen yr wybodaeth uchod), cysylltwch â'ch Gweithiwr Cymdeithasol neu ffonio'r Garfan Ymateb ar Unwaith ar 01443 425003.

Hoffwn i ofyn cwestiwn cyn bwrw 'mlaen.

Mae'n berffaith normal i fod â chwestiynau. Fe gewch chi ffonio Cynllun Cynnal y Cynhalwyr Rhondda Cynon Taf i drafod unrhyw bryderon sydd gyda chi. Gall fod yn ddefnyddiol i ofyn am gopi o'r Ffurflen Asesu ymlaen llaw fel bydd modd i chi gael cyfle i feddwl am y cwestiynau cyn ichi ei llenwi.  Bydd y swyddog prosiect ond yn rhy falch i ateb eich cwestiynau a gall eich helpu chi i lenwi'r ffurflen dros y ffôn.

Cynllun Cynnal y Cynhalwyr

 

E-bostcynnalycynhalwyr@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: Rhadffon 01443 281463

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.