Skip to main content

Hysbysiad o Cais i adnewyddu'r drwydded

Hysbysiad o Gais am ail-drwyddedu cymeradwyo mangre yn ganolfan ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil.

 

HYSBYSIAD O GYMERADWYO EIDDO YN LLEOLIAD AR GYFER

PRIODASAU YN UNOL AG ADRAN 26(1)(bb) O DDEDDF PRIODASAU 1949, AC YN LLEOLIAD AR GYFER PARTNERIAETHAU SIFIL YN UNOL AG ADRAN 6(3A)(a) O DDEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi cymeradwyo'r eiddo isod i gynnal priodasau a chofrestru partneriaethau sifil yn unol ag adrannau 26(1)(bb) o Ddeddf Priodasau 1949 ac adran 6(3A) o Ddeddf Partneriaethau Sifil 2004.

 

LANELAY HALL, TONYSGUBORIAU

 

Enw a chyfeiriad llawr deiliad y gymeradwyaeth yma:

 

Mr Jonathan Smith

Lanelay Hall, Tonysguboriau, Rhondda Cynon Taf, CF72 9ZH

 

Mae modd i briodasau ym mhresenoldeb cofrestrydd arolygol a chofrestrydd, a phartneriaethau sifil ym mhresenoldeb cofrestrydd partneriaethau sifil, ddigwydd yn yr ystafelloedd sydd wedi'u dangos ar gynllun yr eiddo, yn ddarostyngedig i’r amodau sydd wedi'u hatodi i'r hysbysiad yma (Atodiadau A a C yn y canllaw yma).

 

Bydd y gymeradwyaeth yma'n parhau hyd nes 22 Tachwedd 2026, heblaw ei bod yn cael ei dirymu.

 

Bydd modd gwneud cais i adnewyddu'r gymeradwyaeth ar 22 Tachwedd 2025 neu ar ôl hynny.

 

Rhaid i ddeiliad y gymeradwyaeth yma roi gwybod i'r awdurdod am unrhyw newid i enw, cymhwysedd, a chyfeiriad llawn y person cyfrifol. Rhaid i'r person yma fod yn gymwys yn unol â'r Rheoliadau (gweler Atodiad C, Amod 1). Os caiff person cyfrifol newydd ei benodi, rhaid i'r deiliad rannu ei fanylion a'r awdurdod ar unwaith.

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cyflwyno'r gymeradwyaeth yma ar y dyddiad yma:            23 Tachwedd 2023

 

                

Llofnod:…………………………………

Louise Davies, Y Swyddog Priodol ar gyfer Materion Cofrestru

 

Ynghyd â'r dogfennau canlynol:

Copi o'r cynllun a gafodd ei gyflwyno ynghyd â'r cais sy'n dangos yr ystafell(oedd) sydd wedi'u cymeradwyo.

Atodiad A a chopi o'r gofynion ar gyfer y gymeradwyaeth.

Atodiad C a chopi o'r llythyr safonol ac unrhyw amodau pellach.